Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

3. Infeksjoner

3.5 Toksisk sjokk syndrom

Sist faglig oppdatert: 15.01.2023

Henrik Døllner

Bakgrunn

 • Toksisk sjokk syndrom (TSS) er en tilstand med akutt toksin-utløst sykdom karakterisert av feber, utslett med avskalling, alvorlig sirkulasjonspåvirkning med hypotensjon og multiorgan involvering. 
 • TSS er en sjelden, men potensielt svært alvorlig komplikasjon til de mest alvorlige infeksjoner utløst av Staphylococcus aureus og Streptococus pyogenes (Gruppe A streptokokker-GAS) som i noen tilfeller produserer massive mengder ekso- og enterotoksiner. Slike ”superantigener” stimulerer T cellene direkte og utløser en kraftig cytokin-respons. 
  • S. aureus-utløst TSS ble først erkjent ved tamponginfeksjoner, men ses nå like hyppig hos begge kjønn og ved andre S. aureus infeksjoner, inkl. sårinfeksjon, brannskader og postoperativt.
  • GAS-utløst TSS har ofte utgangspunkt i bløtdelene, men også andre lokalisasjoner. Mindre traumer og især vannkoppelesjoner er viktige risikofaktorer. Dette kan føre til nekrotiserende fasciitt/myositt som er det hyppigste utgangspunkt. 
Kliniske kriterier stafylokokk TSS (Fra UpToDate)
 1. Feber: Temperatur ≥ 38.9°C 
 1. Utslett: Diffust makulært rødhet i huden (erytrodermi)
 1. Avskalling av hud: 1 til 2 uker etter debut av utslett
 1. Hypotensjon:
  • Alder <16 år – Systolisk BT < 5 percentil for alder
 1. Multisystem affeksjon (3 eller flere av følgende organsystem):
  • Mage-tarm: Oppkast eller diare ved symptomdebut
  • Muskulært: – Kraftige muskelsmerter eller CK stigning > 2 x øvre referanseverdi 
  • Slimhinne: Vaginal, orofarynegal eller konjunktival hyperemi
  • Nyre: Stigning av karbamid eller kreatinin > 2 x øvre referanseverdi eller steril pyuri
  • Lever: Bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre referanseverdi 
  • Hematologi: Trombocytopeni <100,000/microL
  • CNS: Forvirret, endret bevissthetsnivå uten fokale symptomer (utenom ved feber eller hypotensjon)
Laboratorie kriterier

Dyrkninger: Blod og CSF negative for andre patogene mikrober (blod kultur kan være positiv for S. aureus)

Serologiske tester negative (hvis tatt)
Klassifikasjon
Sannsynlig TSS: Fyller 4 av 5 klinisk kriterier + lab kriterier

Bekreftet TSS: Fyller alle 5 klinisk kriterier + lab kriterier (avskalling av hud må ikke være med hvis pasienten dør tidlig)


Utelukke differensial diagnoser som Kawasaki sykdom, Erytema multiforme og Steven Johnson syndrom

Symptomer og funn

Feber, influensa-liknende symptomer, skarlatiniformt utslett (diffust erytematøst/makuløst etterfulgt av avskalning etter dager til uker), karakteristisk hyperemi av slimhinnene (konjunktiva, lepper, tunge (jordbær), vagina), rask utvikling av sjokk med hypotensjon og multiorgan affeksjon.

Diagnostikk og utredning

 • Det gjøres en bred utredning som ved sepsis. 
 • Spesielt viktig er bloddyrkinger og dyrkinger fra aktuelle foci (bløtdeler, sår, brannskade, fjernet tampong, høy vaginal dyrking etc). 
 • Det vil være utslag på hematologiske prøver, CRP, metabolske markører (blodsukker, elektrolytter etc), og markører for forskjellige organsystemer (CK, kreatinin, levertall etc). 
 • Det er sjeldent oppvekst av S. aureus i blodet, men nokså hyppig av S. pyogenes.

Behandling 

 • Alvorlig hypotensjon utvikles tidlig og behandles aggressivt med liberal væsketilførsel og inotrope medikamenter (se sepsis)
 • Tilfeller med nekrotiserende fasciitt: rask kirurgisk debridement; revisjon av brannsår.
 • Bredspektret empirisk antibiotika som ved sepsis, men justert etter sannsynlig årsak: 
  • S. pyogenes: Benzylpenicillin 50 mg/kg x 4–6 i.v. (maksimal dose 3 g x 6) og klindamycin 10 mg/kg x 4 i.v. (maks. dose 700 mg x 4) i 14 dager.
  • S. aureus: Kloksacillin 50 mg/kg x 4–6 i.v. (maks. dose 2 gram x 4–6) og klindamycin 10 mg/kg x 4 i.v. (maks. dose 700 mg x 4) i 14 dager. 
 • I alvorlige tilfeller forsøkes immunglobuliner (IVIG) 1 g/kg x 1 i.v. første dag etterfulgt av 0,5 g/kg x 1 i.v. i 2 dager. 
 • Akutt lungesvikt
 • Akutt nyreskade

Samhandling

 • Mistanke om TSS skal føre til umiddelbar innleggelse. 
 • Ca. 30 % av stafylokokk assosierte TSS kan være forbundne med residiverende tilfeller. Det frarådes bruk av tamponger hos jenter som har hatt TSS. 
 • Invasiv GAS infeksjon er nominativ meldepliktig (MSIS).

Referanser 

 1. UpToDate. Chu V. Staphylococcal toxic shock syndrome. April 2022
  https://www.uptodate.com/contents/staphylococcal-toxic-shock-syndrome
 2. UpToDate. Invasive group A streptococcal infection and toxic shock syndrome: Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis, last updated 26. Juli 2021

Publisert 2013: Henrik Døllner.