Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

1.9 HLA-typing

HLA-typing Dokumentasjon av litteratursøk

 

Avsnittets tittel

HLA-typing

Kontaktdetaljer

Navn: Marianne Vlietman

E-post: manr@ahus.no

Tlf: 45213003

Database/kilde

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer (obligatorisk)

Treff

0

Database/kilde

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer  (obligatorisk)

Treff

0

Database/kilde

https://www.uptodate.com/contents/search (obligatorisk)

Treff

136

Database/kilde

http://www.nice.org.uk (obligatorisk)

Treff

Pathway: 3

Clinical guideline:  8

Database/kilde

http://www.cochranelibrary.com (obligatorisk)

Antall treff

1

Database/kilde

Ovid MEDLINE eller PubMed                                                   Dato for søk: 03.05.17

Søkeord

HLA typing, HLA typing children

Treff

37579, 4366

Database/kilde

http://www.vardhandboken.se

Treff

0

Database/kilde

http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html

Treff

12

Database/kilde

http://us.bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html

Treff

-

Database/kilde

https://lovdata.no

Treff

-

Valg av relevante/ikke relevant litteratur:
Jeg har hatt fokus på oversiktsartikler om HLA-typing og tilstedeværelse eller fravær av vevstyper som får klinisk konsekvens. Spesielt er cøliakipunktet utvidet iom at diagnosen nå kan settes basert på vevstyping og antistoffer hos noen pasienter. Et eget punkt om medikamentreaksjoner er tatt med grunnet direkte klinisk konsekvens. Under sistnevnte punkt er også HLAB*31:01 nevnt å øke risiko for SJS-TEN, men da det er mer begrenset data for dette, har jeg ikke nevnt det i kapittelet.
Mange av treffene ved søk dreide seg om benmargstransplantasjon/organtransplantasjon, og dette har jeg ikke gått i detalj på, men henvist til Seksjon for transfusjonsimmunologi som tidligere.
Fordi det pågår mye forskning på området er det mange treff på HLA-typing i MEDLINE/PubMed, men det kan ikke trekkes praktiske konklusjoner ut av dataene ennå. Jeg har tatt med konklusjoner nevnt i oppsummerende artikler fra UpToDate.