Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Førerkortvurdering

Førerkortforskriften: førlighet, kognitiv funksjon og medikamenter

Førlighet

Helsekrav er oppfylt dersom førligheten er tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn

Vurdere

 • Koordinasjonsevne, bevegelsesmønster
 • Kraft
 • Sensibilitet
 • Gripeevne
 • Sees i sammenheng med øvrig helsetilstand.

Det vil ofte være behov for tverrfaglighet (for eksempel ergoterapeut, fysioterapeut)
Ved oppfylte førerkrav, men forventet forverrelse:

 • Rask progresjon – helsekrav er ofte ikke oppfylt
 • Langsom progresjon - helseattest kan gis for >=1 år
 • Periodevise forverringer – ikke oppfylt i perioder

Ved begrenset varighet

Krysse «nei» på spørsmålet om fører mangler tilstrekkelig førlighet til trafikksikker kjøring
Krysse «nei» på spørsmålet om tilstanden er stabil.
Begrenset varighet angis i konklusjonen.

Ved tvil

 • Gi kjøreforbud
 • Be Statsforvalteren vurdere kjørevurdering
  • Beskriv førlighet
  • Beskriv hvordan det vil påvirke kjøreevnen

Helsekrav ikke oppfylt og stabil tilstand, inkludert ortopedisk protese (inkludert ortose):

 • Statens vegvesen avgjør, evt med ekstrautstyr eller tilpasning

Førerrett kan begrenses til motorkjøretøy

 • Tilpasset
 • Ekstrautstyr
 • Det skal tas hensyn til de ytterligere risikoer og farer som er forbundet med førerkort gruppe 2 og 3

Kognisjon

Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko.

Ulike årsaker: Neurologisk sykdom, søvnsykdom, psykisk sykdom, respirasjonssykdommer, legemidler
Vurder trafikksikkerhet ut fra

 • Sykehistorie
 • Undersøkelse, inkludert tester, evt. tverrfaglig
 • Komparentopplysninger (samtykke)
 • Neuropsykolog eller legespesialist for førerkort gruppe 2 og 3

Ikke forenlig med bilkjøring

 • Apraxi
 • Agnosi
 • Neglekt

Vurder

 • søkerens rom-retningssans
 • psykomotorisk tempo
 • hukommelse
 • dømmekraft
 • eksekutiv funksjon (planlegging og gjennomføring av oppgaver)
 • sykdomsinnsikt
 • økt trettbarhet
 • panikk/stressreaksjoner
 • impulskontroll
 • irritabilitet/aggressivitet
 • utagerende atferd

Tester 

 Indikerer godkjentTvilIndikerer svikt
TMT-A-NR3≤60 sek61-110 sek≥ 111 sek
TMT-B-NR3≤170 sek171-300 sek≥ 301 sek

Indikerer godkjent – sjelden betydning for kjøreevnen. Vurder tidsbegrenset. 

Tvil – som regel henvisning

Indikerer svikt – helsekrav sjeldent oppfylt, evt. neuropsykolog

 Indikerer godkjentTvilIndikerer svikt
MMSE-NR32619-2518
Klokketest KT-NR34-52-30-1

 Husk at det alltid skal gjøres en helhetsvurdering.

 

Medikamenter

Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.

Alle legemidler: En må alltid vurdere om legemidlene påvirker kognitive eller psykomotoriske funksjoner, særlig ved oppstart og ved doseendring

 • Antipsykotika, antiepileptika, antidepressiva: Obs ved bruk av flere av disse samtidig.
 • Varseltrekant: Veiledende, risikoen skal alltid vurderes, uavhengig av varseltrekant.
 • Legemidler uten markedsføringstillatelse: Risikoen må vurderes.

Spesifikke krav

 • Benzodiazepiner
 • Opiater
 • Antihistaminer gitt som sovemidler
 • LAR
 • Anabole steroider
 • Medisinsk cannabis

For alle med spesifikke krav

 • Det må være klar indikasjon
 • Stabil legemiddelbehandling (<7 dager)
 • Obs: Oppstart, doseendring, tilbakefall av behandlingsårsak
 • Vurderes fortløpende, minst hvert halvår
 • Førerkort gruppe 2 og 3 vurdere risiko og skadepotensialet

Benzodiazepiner

 • Må ikke utgjøre trafikkrisiko
 • Stabil legemiddelbehandling
 • Obs ved kombinasjon med antiepileptika, antipsykotika og antidepressiva
 • Max grenseverdier for førerkort gruppe 1: Oxazepam 30 mg/d, Diazepam 10 mg/d, Zopiklon inntil 7,5 mg/d, Zolpiderm 10mg/d, Nitrazepam 10mg/d.
 • Førerkort gruppe 2 og 3: Godkjent hvis 8 t før og max 5 per måned for Zopiklon, Zolpiderm, Nitrazepam, med samme max. grenseverdier som for førerkort gruppe 1.

Opiater

Kortvarig bruk (< 7 dager):

 • Kontinuerlig gjennom døgnet: Helsekrav ikke oppfylt
 • En dose i døgnet
 • Må være anbefalt av lege
 • Minst 8 timer før kjøring (1,2,3)
 • Langtidsvirkende opiat: 16 timer

Langvarig bruk (>7 dager):

 • Må være anbefalt av lege
 • Regelmessig vurdering av trafikkrisiko
 • Max 300 mg morfinekvivalenter
 • Langtidsvirkende
  • Ved inntak av en ekstra kortidsvirkende: 8 t
  • Ved inntak av en ekstra langtidsvirkende: 16 t (bør)
  • Ikke førerkort gruppe 2 og 3


Antihistaminer som sovemiddel

 • Alimemazin (Vallergang) 30 mg/d
 • Prometazin (Phenergan) 25 mg/d
 • Hydroksycin (Atarax) 30 mg/d
 • Minst 8 timer
 • Førerkort gruppe 2 og 3 helsekrav ikke oppfylt
 • Obs ved bruk av andre antihistaminer, for eksempel Zonat

Ved to legemidler med spesifikke krav

 • Max dose halveres for begge

Ved tre legemidler med spesifikke krav

 • Helsekrav ikke oppfylt
 • Flere opioider telles som ett legemiddel

Kjørevurdering

Saksgang

 • Legen sender anmodning til Statsforvalteren
 • Statsforvalteren sender anbefaling til Statens vegvesen
 • Legen sender direkte til Statens vegvesen ved behov for kjøretilpasning
 • Hovedregel: Muntlig kjøreforbud
 • Hvis pasienten motsetter seg: Vurder meldeplikten
 • Legen mottar svar
 • Legen gjør en helhetsvurdering og skriver helseattest

Anmodningen må inneholde

 • Sykdomskategori
 • Hva som bør vurderes
 • Om det er behov for mer enn normal tid (standard 90 min, for syn 75 min

Obligatorisk kjørevurdering

 • Dobbeltsyn, tap av syn på ett øye, nylig betydelig reduksjon av syn
 • Varig funksjonsnedsettelse med behov for kjøretøytilpasning

Referanser

Førerkortforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298 

Liv Olaug Tveit Walseth er assisterende fylkeslege og arbeider ved Statsforvalteren i Agder.