Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Førerkortvurdering

Førerkortvurdering, rehabiliteringslegens rolle

Sist faglig oppdatert: 06.04.2024

Tanja Bertheussen

Legene forvalter et lovverk

 • Førerkortforskriften, vedlegg 1, §9-46: Helsekrav for å inneha førerkort.
 • Utdypning i førerkortveilederen til helsedirektoratet.

Legens oppgaver

 • Utføre helseundersøkelse og innhente nødvendige undersøkelsesresultater for å kunne vurdere om pasient fyller helsekravene mtp syn, førlighet, kognisjon, risikofaktorer, medikamentbruk og komorbiditeter.
 • Ved tvil om helsekravene er oppfylt sende anmodning til Statsforvalter om praktisk kjørevurdering på Trafikkstasjonen.
 • Dersom man finner at helsekravene til førerkort ikke oppfylles:
  • Muntlig kjøreforbud: Gi informasjon skriftlig og muntlig til pasient. Dokumentere i journalen.
  • Opplysningsplikt til Statsforvalter ved helsekrav ikke oppfylt etter 6 mnd.

Kommunikasjonsferdigheter er viktig da det ofte er inngripende i pasientens liv å ikke kunne kjøre bil.

Kilder

 1. Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) - Lovdata
 2. Førerkortveileder - Helsedirektoratet

 

Tanja Bertheussen er overlege ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sørlandet sykehus, Kristiansand.