Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Ultralyd i fysikalsk medisin og rehabilitering

Blokade av nervus supraskapularis

Sist faglig oppdatert: 16.01.2024

Ottar Berg

Bakgrunn

En nerveblokkade av nervus suprascapularis er en injeksjon med lokalbedøvelse satt nær nervus suprascpularis, basert på anatomiske landemerker eller UL-veiledet.

Nervus suprascapularis avgår fra plexus brachialis, og går langs den nedre buken av m. omohyoideus til incisura scapula. Her går den under ligamentum transversum scapulae til fossa supraspinata hvor den innerverer kapsel/ligamenter/sene/ledd samt supra- og infraspinatusmusklene.

Indikasjon

Smerter i skulderområdet hvor det er klinisk mistanke om at smerten kommer fra ledd/leddkapsel eller supra-/infraspinatusmuskulaturen. Aktuell patologi kan være akutt smerte knyttet til traume, postoperativ smerte, cancersmerte, kronisk regionalt smertesyndrom, adhesiv kapsulitt eller «slagskulder» (gjerne et blandet bilde med diastase, drag på kapsel/bløtdeler, kapsulært mønster og spastisitet). Injeksjon kan også være aktuelt i en avdelingssetting som smertelindring i forbindelse med trening. Injeksjon kan også være aktuelt for å skille leddsmerter fra leddnære smerter i et sammensatt smertebilde, f. eks. med smertefull spastisitet i skulder/arm.

Gjennomføring 

Helst sittende, alternativt liggende pasient. Vask med hud Klorhexidin. Trekk på forhånd opp 5-10 ml lokalanestetikum 1% (Lidokain, Xylocain eller Marcain). To metoder er aktuelle:

  1. Basert på anatomiske landemerker: Palper spina scapulae. Finn midten av spina. Injiser vertikalt, rett ned mot fossa supraspinata (det benede gulvet dannet av spina scapulae og scapula under musculus supraspinatus. Kjenn benet kontakt med sprøytespiss og aspirer før administrasjon. Enkelte anbefaler 45 grader vinkling, men obs. incisura scapula/anatomiske varianter, mht. punksjon av lungen. Vertikal injeksjon er trygg, og gir erfaringsmessig tilfredsstillende ledningsblokkade. 

  2. UL veiledet: Legg proben med ca. 45 graders vinkling over spina scapulae, midt på spina. Identifiser scapula under m. supraspinatus. Beveg proben langsom lateralt og identifiser incisura scapulae («the suprascapular/scapular notch». Injiser UL veiledet inn mot nervus suprascapularis der den ligger under lig. transversum scapulae i incisura scapulae og entrer fossa supraspinatus fra dorsalt. Aspirer før administrering av lokalbedøvelse. 

Etter injeksjonen vil smertelindring opptre i løpet av 5-10 minutter. Det er da mulig å gjøre en ny undersøkelse av skulderen om det foreligger et sammensatt smertebilde en ønsker å avklare mer. 

Mulige komplikasjoner

Intravaskulær injeksjon, lokal toksisk reaksjon, pneumothorax, infeksjon. 

Andre forhold som kan vurderes

Det er i enkelte miljøer vanlig å blande lokalbedøvelse med steroid ved blokkade av nervus suprascapularis, dette er ikke vist å gi tilleggseffekter eller lengre virkningstid. 

Referanser for videre lesning

Oversiktsartikkel med referanser og video i Physiopedia: Suprascapular Nerve Block.

Ottar Berg er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og overlege ved Rehabiliteringssenteret AIR i Rauland.