Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Spinale skader

Akutt og subakutt håndtering av ryggmargsskade

Sist faglig oppdatert: 14.11.2022

Eirik Helseth

Sammendraget begrenser seg til traumatisk skade. Ryggmargsskade sekundært til spontane intraspinale blødninger, svulster og infeksjoner blir ikke berørt.

Mottak av pasienter med mistenkt traumatisk ryggmargsskade skal gjøres med traumeteam etter prosedyren for Advanced Trauma Life Support (ATLS) som er implementert i alle norske sykehus med akutt traumefunksjon. Primær vurdering/resusitering av ABCDE – «Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure/Environment control» skal gjøres systematisk på hver eneste pasient. Systematisk nevrologisk undersøkelse og bildediagnostikk gjøres først når den primære vurderingen er gjort og pasienten er ABC stabil.

Bildediagnostikk: Det gjøres først CT av columna, deretter MR av columna.

Sykehusnivå: Primær vurdering og bildediagnostikk av pasient med traumatisk ryggmargsskade gjøres ofte på lokal sykehus. Traumesykehus bør omgående konsulteres, og de fleste pasienter bør overføres til hoved-traumesykehus i aktuelle helseregion som har døgnberedskap for spinal traumekirurgi.

Medisinsk akuttbehandling er omfattende og krever i de fleste tilfeller at pasienten overvåkes/behandles på en intensivenhet. Skaden krever kontinuerlig overvåkning av sirkulasjon – respirasjon/ventilasjon – temperatur – blærefunksjon – tarmfunksjon - væske/elektrolytt balanse - ernæring – tromboseprofylakse – fysioterapi – tidlig rehabilitering – samtale/informasjon. Komplikasjoner som pneumoni, UVI, DVT/LE, og liggesår er dessverre vanlig. En viktig komponent av den medisinske akuttbehandlingen er forhøyet middel arterie blodtrykk (MAP > 85mmHg i 5-7 døgn). Forhøyet MAP er i studier assosiert med bedre funksjonelt resultat for pasienten. Høydose steroider i.v. var tidligere en del av den primære medisinske behandlingen. Nytteverdien har i senere studier ikke kunne dokumenteres, og de fleste bruker ikke lenger høydose steroider som del av primærbehandlingen. 

De fleste pasientene med traumatisk ryggmargsskade trenger kirurgisk akuttbehandling i form av dekompresjon, reponering og/eller stabilisering av skadeområdet i columna.  Valg av operasjonsmetode bestemmes av fraktur morfologi i hvert enkelt tilfelle. Tidlig operasjon (innen 24t etter skade) anbefales hos pasienter med inkomplett ryggmargsskade. Tidlig operasjon hos disse pasientene er assosiert med mindre komplikasjoner (f.eks. pneumoni), kortere sykehusopphold, og bedre nevrologisk utkomme.

Nytteverdien av akuttbehandlingen reduseres hvis pasienten ikke overføres til høyspesialisert rehabilitering. Høyst sannsynlig er direkte overføring fra akuttbehandling til rehabilitering bedre for pasienten, enn om han/hun må via et mellomopphold på lokalsykehuset før overføring til spesialisert rehabilitering. Det er derfor viktig at rehabiliteringskapasiteten avspeiler behovet for denne pasientgruppen.

Eirik Helseth er overlege ved nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus og professor ved UiO.