Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Spinale skader

Spinale tverrsnittslesjoner - Epidemiologi og Norsk Ryggmargsskaderegister

En traumatisk ryggmargsskade oppstår som følge av et ytre traume som direkte eller indirekte skader ryggmargen. En ikke-traumatisk skade på ryggmargen skyldes andre forhold enn traume. Skaden kan være en følge av for eksempel infeksjoner, blodpropp, svulst eller blødning (1).

Insidens og prevalens av ryggmargsskade kan variere betydelig mellom land og regioner. Verdens helseorganisasjon (WHO) har estimert global insidens til å være 40 til 80 nye tilfeller per million innbyggere per år. Dette betyr at hvert år, mellom 250 000 og 500 000 mennesker bli ryggmargsskadet (2). 

En skade i ryggmargen kan gi varige og omfattende konsekvenser med store og sammensatte funksjonstap. Personer med en ryggmargsskade har ofte behov for medisinsk oppfølging, tilrettelegging og tilpasning i forhold til bolig, jobb og andre sosiale aktiviteter. Denne pasientgruppen trenger spesiell kompetanse i forbindelse med primærbehandling, rehabilitering og oppfølging (2).

I Norge er det tre spesialavdelinger for rehabilitering og oppfølging av pasienter med ryggmargsskade i Norge (3). Disse er lokalisert ved: 

  • Sunnaas sykehus HF, for pasienter i Helse Sør-Øst (RHF) 
  • Haukeland universitetssykehus, for pasienter i Helse Vest (RHF) 
  • St. Olavs Hospital HF, for pasienter i Helse Midt og Helse Nord (RHF) 

Det er ca 125 personer per år med nyervervet ryggmargsskade eller cauda equina syndrom som legges inn til spesialisert ryggmargsskaderehabilitering i Norge. 

Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR)

NorSCIR er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Registeret gir sammenlignbare data om aktivitet og resultat i behandlingen av ryggmargsskade ved landets tre ryggmargsskadeavdelinger. Registeret måler/sikrer kvalitet og bidrar til kvalitetsforbedring i ryggmargsskadeomsorgen. 

Oppsummering av resultater fra årsrapporten til Norsk ryggmargsskaderegister i 2020 (4): I 2020 var andel ikke-traumatisk ryggmargsskade (38 %). Hyppigste årsak til en traumatisk ryggmargsskade er fall og til ikke-traumatisk ryggmargsskade, degenerativ etiologi. Gjennomsnittsalderen for ryggmargsskade av traumatiske art er 51 år og for ikke-traumatisk art 55 år. I 2020 var 32 % av pasientene med ryggmargsskade kvinner. Det er stor variasjon i liggetid ved ryggmargsskadeavdelinger og gjennomsnittlig innleggelsestid for en person med traumatisk ryggmargskade er 77 dager, for personer med ikke-traumatiske skade 52 dager.

Forslag til videre lesning

Referanser

  1. Biering-Sørensen F, DeVivo M, Charlifue S, Chen Y, New P, Noonan V, et al. International spinal cord injury core data set (version 2.0)—including standardization of reporting. Spinal Cord. 2017;55(8):759-64.
  2. Bickenbach J, Officer, Alana, Shakespeare, Tom, von Groote, Per . et al, . International perspectives on spinal cord injury. World Health Organization; 2013. Report No.: 9241564660.
  3. Strom V, Manum G, Leiulfsrud A, Wedege P, Rekand T, Halvorsen A, et al. People with Spinal Cord Injury in Norway. Am J Phys Med Rehabil. 2017;96(2 Suppl 1):S99-S101.
  4. Sekretariat N. NorSCIR Årsrapport 2020 med plan for forbedringstiltak. 2021.

 

Annette Halvorsen er overlege ved St Olavs hospital og leder for Norsk og Nordisk ryggmargsskaderegister.