Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

18. Standard for barneovervåkning i Norge

18.1 Forord

Sist faglig oppdatert: 06.06.2018

Dette er den første norske veilederen som spesifikt omhandler overvåkning av akutt og alvorlig syke barn. Den er tenkt som et hjelpemiddel for barneavdelingene/-klinikkene ved gjennomgang av tilgjengelige ressurser, kompetanse og rutiner i forhold til pasienter med overvåkningsbehov. Ønsket er, at disse pasientene skal få et strukturert og kvalitetssikret overvåkningstilbud. Barnepopulasjonen bør ha et minst like godt tilbud som det voksne pasienter har.

Definisjoner

Overvåkning/overvåkningsbehov/overvåkningspasient – alle pasienter på sykehus har et visst overvåkningsbehov. I veilederen er overvåkning av språklige hensyn valgt som begrep for pasienter med behov for høyere nivå av overvåkning og behandling enn det som tilbys på ordinært sengerom, men som heller ikke har behov for mer avansert intensiv overvåkning/behandling.

Barneovervåkning (BO) – faggruppen har valgt å gå bort fra betegnelsen «intermediær» siden det verken er allment forståelig eller faktisk dekkende for virksomheten. «Overvåkning» er etablert som begrep i andre fagmiljø (postoperativ/kirurgisk overvåkning, medisinsk overvåkning, hjerteovervåkning, lungeovervåkning) og er derfor valgt også her.

Barn – barn 0 til 18 år.

Faggruppe og mandat

Barnelegeforeningen ønsket å bidra til et mer enhetlig tilbud om overvåkning til de sykeste barna ved norske barneavdelinger, og oppnevnte derfor i 2016 en faggruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en anbefaling i forhold til overvåkning av pediatriske pasienter. Gruppen ble bedt å si noe om:

 • hvilke pasienter som bør ha et overvåkningstilbud
 • hva som vil være nødvendig av
  • bemanning
  • kompetanse
  • lokaliteter
  • utstyr
  • rutiner
 • hvordan et slikt tilbud best kan organiseres ved norske barneavdelinger

Gruppen har bestått av:

Leder

Elisabeth Holmboe Eggen (spesialist barnemedisin, LIS anestesiavdelingen, Akershus Universitetssykehus)

Øvrige medlemmer

Terje Reidar Selberg (spesialist barnemedisin, seksjonsoverlege nyfødt intensiv, Sykehuset Østfold Kalnes, flere års anestesierfaring, APLS instruktør)
Ulf Mostad (spesialist anestesiologi, seksjonsoverlege barneanestesi/-intensiv, St. Olavs hospital)
Jan Magnus Aase (spesialist barnemedisin, overlege nyfødt intensiv, Ålesund sjukehus, anestesierfaring)
Anja Smeland (barnesykepleier, fag- og forskningssykepleier ved Kirurgisk avdeling for barn, Oslo universitetssykehus, representant for BSF)
Hilde Silkoset (barnesykepleier, MPN, Oslo universitetssykehus, nestleder i BSF)