Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

18. Standard for barneovervåkning i Norge

18.10 Referanseliste

Sist faglig oppdatert: 06.06.2018

 1. Spesialisthelsetjenesteloven (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61?q=barn 
 2. Helsepersonelloven (1999) Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Hentet fra Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 
 3. NOU 2016: 25 (2016). Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-25/id2522062/ 
 4. NOU 2014: 12 (2014). Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-12/id2076730/ 
 5. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Hentet fra https://lovdata.no/register/forskrifter?offset=40&ministry=Helse-+og+omsorgsdepartementet 
 6. Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH). (2014). High dependency care for children - time to move on. Hentet fra https://www.rcpch.ac.uk/resources/facing-future-standards-paediatric-care
 7. Linnitt, J. (2010). SWACIC 10 year report: 2001-2010. South West Audit of critically ill children. picanet.
 8. NAF, NSFLIS. (2014). Norske faglige retningslinjer for intensivbehandling. Norsk anestesiologisk avdeling og Norsk sykepleieforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere. Hentet fra http://nafweb.no/download/retningslinjer-for-intensivvirksomhet-2014/?wpdmdl=1019 
 9. Rushforth, K. (2008). Paediatric High Dependency Care in West, North and East Yorkshire. Paediatric High Dependency Care in West, North and East Yorkshire. University of Leeds. Hentet fra http://etheses.whiterose.ac.uk/1442/ 
 10. Helse og omsorgsdepartementet. (2000). Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1217?q=forskrift%20om%20barn%20i 
 11. The Paediatric Intensive Care Society (2015). Quality standards for the care of critically ill children (5th Edition). Paediatric intensive care society. Hentet fra https://pccsociety.uk/wp-content/uploads/2016/05/PICS_standards_2015.pdf 
 12. Doman, M., Prowse, M., & Webb, C. (2004). Exploring Nurses’ Experiences of Providing High Dependency Care in Children’s Wards. Journal of Child Health Care, 8(3), 180-197. Hentet fra http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1367493504045819