Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

18. Standard for barneovervåkning i Norge

18.9 Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet

Sist faglig oppdatert: 06.06.2018

Pediatrisk tidlig varslingssystem eller lignende

Det er anbefalt at alle barneavdelinger bruker et systematisk observasjons- og skåringsverktøy for tidlig å detektere pasienter med behov for høyere behandlingsnivå. Alle som er involvert rundt pasientene må være godt kjent med verktøyet (også anestesileger og ev. kirurger) og skårens betydning.

Nasjonal ressursgruppe

Det er ønskelig at det opprettes en nasjonal ressursgruppe som kan oppdatere/revidere standard/retningslinjer for pediatrisk overvåkning, samt bistå de lokale faggruppene i forhold til organisering, faglig oppdatering eller annet.

Registre over aktivitet

Det kan være hensiktsmessig å opprette et nasjonalt registreringssystem for BO-enheter. Dette vil kunne brukes til kvalitetsforbedring, samt tydeliggjøre ressursbehov.

Det kan registreres demografiske data, diagnose, alvorlighet, behandlingstiltak, oppholdsvariabler og status ved innleggelse/utskrivelse. I Norge er slikt arbeid kjent gjennom Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK) og Norsk intensivregister (NIR).

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Tabell 6

Avdelingen

Avdelingsledelsen i samarbeid med lokal faggruppe

Det anbefales bruk av systematiske skåringsverktøy (Pediatrisk Tidlig Varslingsskår eller tilsvarende)
Avdelingen bør delta i nasjonalt registreringssystem dersom dette opprettes
 Det anbefales opprettet et lokalt registreringssystem for lettere å kunne evaluere ressursbruk og gjøre tilpasninger
 Foreslå og vedta lokale kvalitetsmål for overvåkningsvirksomheten
 

Sørge for melderutiner ved hendelser og nesten-hendelser.
Gjennomgå hendelser/avvik, samt ev. tilfeldig journalgjennomgang for å avdekke mulige udokumenterte hendelser/avvik.
Det bør arrangeres tverrfaglige møter der komplikasjoner, hendelser/avvik og nye prosedyrer gjennomgås.