Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

18. Standard for barneovervåkning i Norge

18.2 Innledning

Sist faglig oppdatert: 06.06.2018

Ved alle norske barneavdelinger legges det inn barn som er akutt, kritisk syke eller som blir kritisk forverret i løpet av oppholdet. Ethvert sykehus med barneavdeling må på døgnbasis kunne akuttbehandle og stabilisere barn, samt sørge for videre overvåkning med tilstrekkelig bemanning og kompetanse (1-5).

De fleste barn vil være stabile nok til å kunne observeres og behandles lokalt på barneavdelingen, dvs. uten å måtte flyttes til høyere behandlingsnivå (lokal voksenintensiv eller nærmeste barneintensiv). De kan imidlertid ha medisinske behov ut over det som tilbys på vanlig sengepost. Overvåkningsbehovet er som regel kortvarig, dvs. 1 til 2 døgn (6,7). Tidlig innsatte behandlingstiltak og observasjon vil som regel resultere i bedring slik at barnet forsvarlig kan flyttes til vanlig sengerom.

Behov for overvåkning løses per i dag ulikt fra sykehus til sykehus. Noen avdelinger har allerede innarbeidet et strukturert overvåkningstilbud. Andre mangler fast organisering slik at hvert enkelt tilfelle håndteres «der og da» ut fra problemstilling, alderskategori og tilgjengelige ressurser. En del avdelinger har mer eller mindre regelmessig inneliggende dårlige pasienter uten at tilstrekkelig kompetanse og utstyr finnes umiddelbart tilgjengelig, og der det kan oppleves utrygge situasjoner. Store avstander og labile værforhold kan gjøre overflytting vanskelig og dermed bidra til ytterligere utrygghet.

Bevisstheten omkring behovet for egne overvåkingsenheter har økt de siste årene. Alle større sykehus har etablert spesifikke medisinske og kirurgiske overvåkningsavsnitt for voksne. Mange barneavdelinger vil ha behov for å oppgradere sin overvåkningskapasitet for å sikre tilsvarende tilbud som for voksne.

Aktuelle forbedringer kan være:

  • tydeliggjøre fagansvar ved å opprette lokale faggrupper
  • sørge for tilstrekkelig utstyr og bemanning
  • bevisstgjøre og forplikte involverte leger og sykepleiere i forhold til kompetanse og ansvar
  • tilrettelegge for kompetanseutvikling
  • fremme samarbeid mellom barneavdeling og anestesi-/intensivavdeling for å ivareta døgnkontinuerlig akuttberedskap for kritisk syke barn

Viktige punkter som det enkelte foretak bør ta stilling til

Tabell 1:

Momenter ved planlegging og organisering av overvåkningstilbud

(detaljer i hoveddokument)

Organisering Det bør opprettes lokal faggruppe bestående av barnelege, barnesykepleier og anestesilege. Dersom kirurgiske pasienter inkluderes, må aktuelle kirurgiske spesialiteter være representert. Faggruppen anbefaler en løsning for eget sykehus, tilpasset aktuelt pasientvolum, pasientspekter, lokaliteter og kompetanse
Definisjon av pasient med overvåkningsbehov

Barn med akutt én-organsvikt (med eller uten annen kronisk sykdom) eller med risiko for akutt dekompensering

PasientvolumDet anslås at ca. 10% av pasientene på barneavdelingen på et eller annet tidspunkt under innleggelsen vil ha behov for overvåkning
LokaliteterLokaler bør være alderstilpasset. Barnet har lovfestet rett til å ha minst en av foreldrene hos seg
UtstyrDet bør finnes relevant og alderstilpasset akuttmedisinsk utstyr i umiddelbar nærhet til barnet
BemanningBarnelegen har ansvar for barnemedisinske pasienter under oppholdet – aktuell kirurgisk spesialitet for ev. kirurgiske pasienter. Daglig visitt utføres av lege med tilstrekkelig kompetanse/erfaring. Daglig visitt og/eller konsultasjon ved behov av anestesilege anbefales.

Overvåkningspasientene fordrer pleiefaktor på ca. 0,8

Kompetanse/kurs

Foretak og barneavdeling bør påse at leger og sykepleiere med ansvar for overvåkningspasienter får tilstrekkelig veiledning og opplæring.
Det anbefales at det opprettes et nasjonalt kurs som dekker skisserte kompetansekrav