Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

18. Standard for barneovervåkning i Norge

18.5 Kriterier for økt overvåkningsbehov

Sist faglig oppdatert: 06.06.2018

Eksempler på situasjoner som bør føre til lavere terskel for økt overvåking

  • barn med uavklart diagnose og tilstand i forverring
  • alder < 2 år
  • komorbiditet med økt risiko for dekompensering
  • tidligere innleggelser med behov for overvåkning
  • innleggelser kveld/natt/helg med redusert bemanning på sengeposter

Eksempler på situasjoner som kan rettferdiggjøre høyere terskel

  • sent i behandlingsforløpet (bl.a. etter overflytting fra intensiv) der pasienten har vært stabil > 2 døgn, selv om vanlige kriterier indikerer overvåkningsbehov (f.eks. opiater under nedtrapping)
  • Kroniske tilstander som kan gi vedvarende avvik i parametere (f.eks. hjertebarn med lav SaO2, kjent metabolsk avvik, kjent hyppige kramper)

Behovet for økt overvåkning bestemmes av den kliniske presentasjonen og grad av organsvikt fremfor en eksakt diagnose. Kriteriene er utformet deretter.

Eksempler på kliniske kriterier og tilstander med behov for overvåkning

Tabell 3

Tilstand og situasjon med overvåkningsbehov

Tilstand og situasjon som bør håndteres på intensivavdeling 

 Etter respirasjons-/sirkulasjonsstans med utført HLR
 Behov for invasiv monitorering som f.eks. a-kanyle

Respiratorisk svikt – manifest eller truende

Øvre luftveisobstruksjon (f.eks. akutt laryngitt, OSAS, «kissing tonsils»)Øvre luftveisobstruksjon med truet luftvei og behov for umiddelbart tilgjengelig intubasjonsberedskap
Pasienter med tidligere etablert trakeostomiPasienter med «fersk» trakeostomi, dvs. anlagt < 2 uker siden
Respirasjonsstøtte med HFNC (> 4 l/min) og Fi02 > 0,35
Behov for nasal CPAP1
 Respirasjonsstøtte utover HFNC og nasal CPAP (f.eks. helmaske CPAP/-BiPAP/-NIV) eller invasiv respiratorbehandling
Barn med etablert langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) innlagt pga. interkurrent sykdom2Barn med etablert LTMV med behov for større justeringer
Luftveisobstruksjon med behov for hyppige inhalasjoner (> x 8/døgn)Luftveisobstruksjon med behov for umiddelbart tilgjengelig intubasjonsberedskap
Apnoe – gjentagende eller med uavklart årsakAlvorlig apnoetendens med behov for umiddelbart tilgjengelig intubasjonsberedskap 
Empyem og pleuravæske med behov for drenasje 

Sirkulatorisk svikt – manifest eller truende

Hypovolemisk sirkulasjonssvikt (behov for væskebolus >20 ml/kg), men som korrigeres med volum aleneVolumrefraktær sirkulasjonssvikt (behov for væskestøt > 40 ml/kg) eller behov for medikamentell sirkulasjonsstøtte
Arytmi som responderer på 1. linje-behandling, men som må overvåkes Arytmi som ikke responderer på 1. linje-behandling
Der det er nødvendig med væskeregnskap fra time til time, dvs. med blærekateter og timediuresemåling 
Infusjon av flere medikamenter/væsker/blodprodukter eller for elektrolyttkorrigering 
Tilstander med risiko for rask utvikling av organsvikt, f.eks. mistenkt sepsis eller meningitt 
Infusjoner med behov for overvåkning pga. potent medikament eller risiko for alvorlige reaksjoner/bivirkninger 
Behov for kontinuerlig overvåkning utover pulsoksymetri 

Nevrologiske forstyrrelser

Status epilepticus eller residiverende kramperRefraktær status epilepticus

Lett-moderat redusert bevissthetsnivå: GCS 9-13. Avhengig av alder (≤ 4 år) og årsak til bevissthetspåvirkning vurderes overflytning til intensiv

Alle tilfelle med alvorlig redusert bevissthetsnivå: GCS ≤ 8
Vurderes ved moderat bevissthetspåvirkning:
GCS 9-10

Metabolske forstyrrelser

Diabetisk ketoacidose inkl. intravenøs insulininfusjon, samt behov for overvåkning og korrigering av væske- og elektrolyttforstyrrelser

Alvorlig ketoacidose (pH < 7,10 eller bikarbonat < 5 mmol/l) eller ketoacidose med alvorlige elektrolyttforstyrrelser (f.eks. s-K < 2,5 eller > 7 mmol/l) eller mistenkt hjerneødem

Kjent metabolsk sykdom i forverring

Metabolsk sykdom som er uavklart og/eller uten rask bedring av behandling

Annet

Intoksikasjon med risiko for respirasjons-/sirkulasjonssvikt og/eller aspirasjonIntoksikasjon med manifest respirasjons-/sirkulasjonssvikt eller behov for umiddelbar intubasjonsberedskap
Smertetilstand (avklart og uavklart) som er vanskelig å kupere med lavdoserte opiater.
Oppstart/titrering av morfin-infusjon
 Smertetilstand som krever bruk av større doser potente analgetika med betydelig fare for respirasjonspåvirkning
Pasienter med kontinuerlige medikamentinfusjoner (evt. unntak for etablert og titrert lavdosert opiat-infusjon hos stabil pasient)Oppstart av kontinuerlige medikament-infusjoner med betydelig fare for respirasjons-/sirkulasjonspåvirkning
Barn med behov for prosedyresedasjon der det er risiko for respirasjonspåvirkningBruk av analgetika/sedativa i doser som krever intubasjonsberedskap
  1. For mindre avdelinger anbefales at pasienter < 6 mnd. innlegges nyfødt intensiv
  2. Fordrer at avdelingen er vant med CPAP/BiPAP og at det følger med foreldre og/eller personale fra hjemmet som er til stede hele tiden