Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

18. Standard for barneovervåkning i Norge

18.11 Kompetansekrav

Sist faglig oppdatert: 06.06.2018

Tabellen med kompetansekrav må tilpasses lokalt i forhold til aktuell barnepopulasjon, størrelse på barneavdeling/sykehus, og hvilket behandlingsnivå det er aktuelt å tilby.

Vi har valgt å inkludere krav som bare vil være aktuelle for ev. kirurgiske barn. Flere kompetansekrav kan dekkes av personell fra nyfødtintensiv, anestesi/intensiv eller andre overvåkingsenheter. Det er avgjørende at slike avtaler er formelt forankret og godt kjent. Tabellen anbefales brukt for å kartlegge lokal kompetanse, og ev. avdekke behov for kompetanseøkning både på sykepleier- og legesiden ved barneavdelingen, samt ved anestesi/intensiv.

Kunnskaper

Nivå 1 – Har kjennskap til tema; kan delta i dialog om symptomer og behandling
Nivå 2 – Har kunnskap om tilstanden; kan gjøre rede for symptomer og behandling
Nivå 3 – Har inngående kunnskap om tilstand og behandling av denne

Ferdigheter

Nivå 1 – Kunne vurdere/anvende/utføre under veiledning
Nivå 2 – Kunne vurdere/anvende/utføre selvstendig
Nivå 3 – Mestrer og kan veilede andre

For enkelhet og oversikt er det valgt ikke å skille mellom teoretisk kunnskap og praktisk ferdighet i tabellen. Krav i kolonnen «Ansvarlige leger» må forstås som totalt tilgjengelig kompetanse, og ikke nødvendigvis individuelle kunnskaps-/ferdighetskrav for samtlige leger i vakt.

Kompetansekrav for leger og sykepleiere

Tabell 5

Tema

Alle

Ansvarlige lege

Generelle tema 

Gjennomgått SIM-trening og MTU-sertifisering siste årxx
Gjennomført AHLR-/akutteam-trening siste årxx
Forberedelse til transport av det alvorlig syke barnet (revurdering, stabilisering og behandling fram til avreise)2

Normal fysiologi, patofysiologi og kompenseringsmekanismer (for tidlig å detektere forverring/dekompensering)

2

Sørge for fri luftvei (bl.a. med bruk av nasofaryngeal tube og svelgtube) + maske-bag ventilering

2
Endotrakeal intubering1 2/3
Venepunksjon for innleggelse av venekanyle eller blodprøvetaking
Drill for intraossøs tilgang13
Vurdering og håndtering av respirasjon 
Respirasjonsorganenes anatomi og fysiologi 2 3
Respiratorisk distress + kompensering/dekompensering 2 3

 Sykdom i respirasjonsorganer

 • laryngitt, bronkiolitt, astma, pneumoni
 • empyem og pleuravæske
Oppstart av respiratorbehandling 2/3
Forståelse for ulike behandlingstiltak mht. oksygenering og ventilering
 • patofysiologiske utfordringer
 • inhalasjonsbehandling
 • virkningsmekanisme for HFNC/CPAP
 • strategi ved manglende effekt av behandling
 Blodgassanalyser 13
 Behandling med HFNC og CPAP 2
 Bedside-tiltak i forhold til sekretmobilisering og atelektaseforebygging 3
Tolkning av rtg thorax 1

Trakeostomi inkludert

 • håndtering av barn med trakeostomi (suging, fiksering, ulike kanyler/kunstig nese)
 • mulige komplikasjoner til trakeostomi
2/3 

 Behandling med thorax-/pleuradren inkludert

 • passivt/aktivt dren
 • håndtering og stell av pleuradren
 • Actilyse™
 2/3

 Vurdering og håndtering av sirkulasjon

 Anatomi og fysiologi for hjerte/sirkulasjon

 Sirkulasjon

 • vurdere sirkulasjonsstatus
 • tegn på sirkulasjonsforstyrrelser
 • kompenseringsmekanismer
 • tegn på dekompensering
 3
Vurdere sirkulasjonsstatus og evt. årsaker til svikt 2
EKG-taking  33
EKG-tolkning13
De vanligste arytmier og tilhørende behandling
Ulike typer medfødte hjertefeil med kliniske implikasjoner

- inkl. prostaglandin-behandling

 12/3 
Hjertesvikt – akuttbehandling og langtidsbehandling
Ulike typer sjokk – årsaker og stadier – kliniske implikasjoner 13

Sepsis – septisk sjokk

 • epidemiologi
 • patofysiologi
 • tidlig gjenkjennelse – klinisk diagnose
 • vurdering/revurdering og fortløpende håndtering
 Transfusjon inkl. transfusjonskomplikasjoner 2

Innleggelse av blærekateter hos gutter og jenter
(sykepleier eller lege må kunne dette på nivå 3)

2/33

Væskeregnskap

 • forventet basalt væskebehov
 • årsaker til patologisk væsketap
 • erstatning av patologisk tap/dehydrering
33

Hvis aktuelt utenfor intensivavdeling:

 • intraarteriell tilgang/monitorering
 • vasoaktive medikamenter
 • trombolyse
 2/3

 Nevrologiske tilstander

  
Sentralnervesystemets anatomi og fysiologi
Nevroprotektiv behandling etter traumer og ved kramper2/3 
Våkenhet og nevrologiske avvik hos barn3 3

Spinalpunksjon

 • indikasjoner og kontraindikasjoner
 • teknikk
 • spinalvæskeundersøkelser
 3
Termoregulering + hypo-/hypertermi 2/3

Nevrologiske skåringsverktøy – inkludert aldersspesifikk Glascow Coma Scale (GCS) og AVPU

Epilepsi

 • tegn på anfallsaktivitet
 • krampeskjema

Status epilepticus

 • konvulsiv og non-konvulsiv status
 3

Meningitt

 • viral/bakteriell
 • behandling og komplikasjoner
 2

Spinal dysfunksjon etter skade eller sykdom

 • tegn og mulige tiltak
 2

Økt intrakranielt trykk

 • tegn og behandling

Cerebralt infarkt/blødning

 • tegn og behandling
 2 3
Nefrologiske tilstander 
Nyrene og urinveienes anatomi og fysiologi 2 3

Væskebalanse i kroppen

 • intra-/ekstracellulær væske og homeostase
 • regulering av væskebalanse
 3 3

Akutt nyresvikt

 • årsaker (prerenal/renal/postrenal)
 • symptomer/funn
 • behandlingstiltak

Smerte 

Smertefysiologi og farmakologi

 • spesielt for barn
 Smertevurdering, inkl. bruk av smertevurderingsverktøy 3
 Akutt og langvarig smerte
 • årsaker
 • medikamentell og ikke-medikamentell behandling
Sedativa (midazolam, klonidin, dexmedetomidin)
 • bruk av sedativa – inkl. titrering/observasjon
 • sedering ved prosedyrer
 • reverserende medikamenter
 3
Smertepumper (PCA, EDA) – kun aktuelt hvis kirurgiske barn

Akutte onkologiske tilstander

Vanligste kreftformer hos barn 2

Akutte onkologiske og hematologiske tilstander

 • tumorlyse syndrom
 • neutropen sepsis
 2 3

Metabolske tilstander

Diabetesbehandling
 • generelle behandlingsprinsipper
 • ketoacidose (symptomer/funn og behandling)

Ernæring hos alvorlig syke barn

 • parenteral ernæring
 • enteral ernæring – inkl. vurdering av aspirasjonsrisiko
 2 3

Metabolske problemstillinger

 • «kriseregimer», mitokondriopati, ketogen diett

Kirurgiske/postoperative tilstander (dersom kirurgiske pasienter skal overvåkes ved barneavdelingen)

Kompetansekrav gjeldende for involvert personell (sykepleier, ansvarlig lege fra opererende avdeling og/eller anestesilege)

Spesielle hensyn hos pasienter som har gjennomgått f.eks.:

 • ortopedisk kirurgi
 • abdominalkirurgi
 • thoraxkirurgi
 • nevrokirurgi
 • ØNH-kirurgi
 3

Traumemottak

 • stabilisering + ev. transport
 2 3

Observasjon etter traumer

 • commotio
 • indre blødninger
2/3  3

Brannskader

 • gradering i dybde og omfang
 • sårbehandling – revisjon/stell
 • smertebehandling og væskebehandling
 • brannskadebehandling etter akuttfasen
 2/32/3 

Akutt abdomen

 • årsaker
 • observasjoner
 • tegn på kritiske tilstander
ØNH-tilstander
 • truet luftvei – inkl. OSAS og infeksjoner
 • pre-/postoperative problemstillinger
 • blødning etter tonsillektomi
 2

End of life care / psykososiale forhold

Psykososiale behov hos pasienter og familier ved alvorlig eller kritisk sykdom 3
Beslutningsprosess ved avslutning eller begrensning av livsforlengende behandling 2

Palliativ behandling – inkludert:

 • nasjonal veileder
 • lindrende behandling
 • kommunikasjon med barnet og foreldrene
 • livets sluttfase
 2