Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

22 Neonatale diagnosekoder i ICD-10

Sist faglig oppdatert: 01.10.2019

Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for diagnosekoder i nyfødtmedisin

Oktober 2019

Kjære nyfødtleger og andre som jobber med nyfødtmedisin

I 2006 utarbeidet Interessegruppen i Neonatologi et ”Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder i ICD-10". Disse kriteriene ble utarbeidet etter en bred høringsrunde i nyfødtmiljøet.

I 2014-2015 har vi gjort en ny gjennomgang av neonatale diagnosekoder i ICD-10. I dette dokumentet presenteres alle ”P diagnoser” samt enkelte andre diagnoser fra ICD-10 som er i bruk hos nyfødte. Diagnoser som beskriver misdannelser (Q) er i all hovedsak ikke med.

Det er ikke alltid teksten i ICD-10 oppfattes som dekkende for det kliniske bildet vi vanligvis ser eller den terminologien som er internasjonalt brukt i nyfødtmedisin. Vi har markert med rød skrift de diagnosekoder der vi foreslår presiseringer for å kunne benytte enhetlige kriterier for bruk av kodene i Norge. Det er foreslått flere endringer fra utgaven fra 2006. I framtidige versjoner av Neonatalprogrammet vil det også for noen diagnosekoder automatisk genereres ”kontrollspørsmål” om diagnosekriteriene er fulgt hvis man velger å benytte disse diagnosekodene.

Diagnosekoder som står med vanlig svart skrift er beskrevet med den originale ICD-10 teksten uten endringer. Det er altså ikke foreslått ytterligere presiseringer eller kriterier for bruk av disse kodene, men det kan bli aktuelt ved senere oppdateringer.

Dokumentet har vært gjenstand for bred høring i det nyfødtmedisinske fagmiljøet og har vært diskutert på flere Interessegruppemøter. Det er kommet en rekke gode innspill og presiseringer fra mange i fagmiljøet og vi anser dokumentet som utarbeidet av hele det norske nyfødtmedisinske fagmiljøet. Vi håper dokumentet kan være nyttig og bidra til at koding av diagnoser innen norsk nyfødtmedisin harmoniseres.

Siden 2015 har en arbeidsgruppe bestående av de fire undertegnede gjort ytterligere justeringer, men ingen fundamentale endringer av dokumentet.

Med vennlig hilsen

Britt Nakstad, Astri Lang, Anne Lee Solevåg, Claus Klingenberg

Forkortelser og definisjoner brukt i dokumentet

CSF = Cerebrospinal fluid = spinalvæske

FV = Fødselsvekt

FGR = Fetal growth restriction = føtal veksthemming

GA = Gestasjonsalder. Beregnet med ultralyd, fortrinnsvis i uke 16-19.

HFNC = High Flow Nasal Cannula = Nasal høyluftstrømskanyle

INA = Ikke nærmere angitt

IKAS = ikke klassifisert annet sted

IVH = Intraventrikulær hjerneblødning

MAS = Mekoniumaspirasjonssyndrom

NEC = Nekrotiserende enterocolitt

Nyfødtavdeling: Inkl. alle avdelinger/seksjoner/poster der nyfødte innlegges

PDA = Persisterende ductus arteriosus

PMA = Postmenstruell alder = alder (uker) beregnet fra 1. dag av siste menstruasjon

PPHN = Persisterende pulmonal hypertension hos nyfødt

Pustestøtte = Fellesbegrep for respirator, BiPAP, CPAP og/eller HFNC

PVL = Periventrikulær leukomalaci

SEH = Subependymal hjerneblødning

SIP = Spontan intestinal (tarm) perforasjon

Terapikrevende hyperbilirubinemi = Fellesbegrep for fototerapi, IVIG og/eller utskiftingstransfusjon

Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel og forløsning (P00 04)

P00-P04 skal benyttes som bidiagnose d.v.s. alltid i kombinasjon med en hoveddiagnose som spesifiserer hvilken tilstand/sykdom dette har medført for barnet

P00 Foster og nyfødt påvirket av tilstander hos mor som ikke behøver å ha forbindelse med aktuelt svangerskap

P00.0 Foster og nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos mor.
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i O10-O11, O13- O16
Foster eller nyfødt påvirket av preeklampsi hos mor, for eksempel i form av prematur forløsning (P07.-) og/eller føtal veksthemning (P05.-)

P00.1 Foster og nyfødt påvirket av nyresykdommer og urinveissykdommer hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i N00-N39 (nyresykd.)

P00.2 Foster og nyfødt påvirket av infeksjonssykdommer/parasittsykdommer hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av infeksjonssykdom hos mor som kan klassifiseres i A00-B99 og J09-J11, men hvor fosteret eller den nyfødte selv ikke viser tegn på sykdommen.
Ekskl: infeksjoner i kjønnsorganene og andre lokaliserte infeksjoner hos mor (P00.8) og infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39)

P00.3 Foster og nyfødt påvirket av andre sirkulasjons- og åndedrettssykd. hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i I00-I99, J00-J99, Q20-Q34, og som ikke er inkludert i P00.0, P00.2

P00.4 Foster og nyfødt påvirket av ernæringsforstyrrelser hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av forstyrrelser hos mor som kan klassifiseres i E40-E64 Feilernæring hos mor INA

P00.5 Foster og nyfødt påvirket av skade hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i S00-T79

P00.6 Foster og nyfødt påvirket av kirurgiske inngrep på mor
Ekskl: i) avbrutt svangerskap, påvirkning på foster (P96.4), ii) keisersnitt for aktuell forløsning (P03.4), iii) skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon (P02.1)og iv) tidligere inngrep i livmor eller bekkenorganer (P03.8)

P00.7 Foster og nyfødt påvirket av annen medisinsk behandling av mor, IKAS
Foster eller nyfødt påvirket av strålebehandling av mor. Ekskludert: foster eller nyfødt påvirket av andre komplikasjoner ved fødsel og forløsning (P03.-) skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon (P02.1)

P00.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte tilstander hos mor
Foster eller nyfødt påvirket av: infeksjoner i kjønnsorganer og andre lokaliserte infeksjoner hos mor systemisk lupus erythematosus (SLE) hos mor (for eksempel for tidlig fødsel eller AV-blokk hos barnet) tilstander som kan klassifiseres i T80-T88

P00.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert tilstand hos mor

P01 Foster og nyfødt påvirket av svangerskapskomplikasjoner hos mor

P01.0 Foster og nyfødt påvirket av livmorhalsinsuffisiens

P01.1 Foster og nyfødt påvirket av for tidlig vannavgang
Omfatter vannavgang uten ledsagende riaktivitet; premature (”prelabour”) rupture of membranes (PROM). Diagnosen er uavhengig av svangerskapslengde, men benyttes i tilfeller der PROM sekundært fører til:

 • For tidlig fødsel (preterm PROM)
 • Tidlig infeksjon/sepsis

P01.2 Foster og nyfødt påvirket av oligohydramnion
Ekskl. når det skyldes for tidlig vannavgang (P01.1)
Lite fostervann (oligohydramnion) og symptomer på lungehypoplasi med behov for pustestøtte (respirator, BiPAP,
CPAP, HFNC) eller som medfører død pga lungesvikt.

P01.3 Foster og nyfødt påvirket av polyhydramnion
Hydramnion

P01.4 Foster og nyfødt påvirket av svangerskap utenfor livmoren
Svangerskap i bukhule

P01.5 Foster og nyfødt påvirket av flersvangerskap
Koden brukes som bidiagnose hos pasienter med tilstand/sykdom som oppfattes å være betinget av flerlingsvangerskap- eller fødsel (for eksempel prematuritet, diskordans etc.).
Ved ukomplisert tvillingfødsel (uten behov for innleggelse nyfødtavdeling) brukes Z38.3.

P01.6 Foster og nyfødt påvirket av mors død

P01.7 Foster og nyfødt påvirket av feil leie før fødsel
Ansiktsleie, ekstern vending, seteleie, tverrleie, ustabilt leie

P01.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte svangerskapskomplikasjoner hos mor
Spontanabort, foster

P01.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert svangerskapskomplikasjon hos mor

P02 Foster og nyfødt påvirket av komplikasjoner i morkake, navlesnor og fosterhinner

P02.0 Foster og nyfødt påvirket av forliggende morkake (placenta praevia)

P02.1 Foster og nyfødt påvirket av andre former for morkakeløsning og – blødning

 • Blodtap hos mor
 • Blødning før fødsel
 • For tidlig morkakeløsning
 • Skade på morkake etter fostervannsprøve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon
 • Tilfeldig blødning

P02.2 Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte morfologiske og funksjonelle avvik ved morkake
Morkakedysfunksjon, -infarkt eller – insuffisiens. Brukes som bidiagnose hos barn om det påvises patologi i placenta (makro-/mikroskopisk) sammen med en hoveddiagnose som beskriver konsekvensen for barnet (som for eksempel P05.0)

P02.3 Foster og nyfødt påvirket av placentalt transfusjonssyndrom
Unormale forhold ved morkake og navlesnor som resulterer i transfusjon tvilling-til-tvilling eller andre transplacentale transfusjoner (Se også P50.3 Blødning til tvilling)
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi følgetilstand hos foster og nyfødt.

P02.4 Foster og nyfødt påvirket av navlesnorfremfall
Diagnosen kan brukes når barnet har en P21 hoveddiagnose

P02.5 Foster og nyfødt påvirket av annen avklemming av navlesnor

 • Innvikling i navlesnor
 • Knute på navlesnor
 • Navlesnor (stramt) rundt hals

Diagnosen kan brukes når barnet har en P21 hoveddiagnose

P02.6 Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte forhold ved navlesnor
Kort navlesnor, vasa praevia
Ekskl: enkel arteria umbilicalis (Q27.0)

P02.7 Foster og nyfødt påvirket av korioamnionitt
Amnionitt, membranitt, placentitt. Diagnosen krever:

 • Klinisk eller evt. histologisk tegn på amnionitt hos mor og infeksjon hos barn (P36.-)
 • Klinisk eller evt. histologisk tegn på amnionitt hos mor og prematur fødsel (P07.-)

P02.8 Foster og nyfødt påvirket av annen spesifisert patologi ved fosterhinner

P02.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert patologi ved fosterhinner

P03 Foster og nyfødt påvirket av andre komplikasjoner under fødsel og forløsning

P03.0 Foster og nyfødt påvirket av setefødsel og seteekstraksjon
Diagnosen kan brukes sammen med en hoveddiagnose som beskriver konsekvensen for barnet (for eksempel asfyksi, hematom, fraktur etc.).

P03.1 Foster og nyfødt påvirket av andre feil i leie og innstilling og andre mekaniske misforhold under fødsel og forløsning

 • Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O64-O66
 • Trangt bekken
 • Tverrleie
 • Vedvarende oksipitoposteriør innstilling

Diagnosen kan kun brukes sammen med en hoveddiagnosekode (for eksempel asfyksi, hematom, fraktur etc.).

P03.2 Foster og nyfødt påvirket av tangforløsning
Diagnosen krever at det samtidig foreligger en hoveddiagnosekode som angir komplikasjoner hos barnet, for eksempel i form av mekanisk skade (P10-15), asfyksi (P21 diagnose) eller hjerneblødning (P52).

P03.3 Foster og nyfødt påvirket av forløsning ved hjelp av vakuumekstraktor
Diagnosen krever komplikasjoner hos barnet i form av mekanisk skade (P10-15), asfyksi (P21 diagnose) eller hjerneblødning (P52).

P03.4 Foster og nyfødt påvirket av forløsning ved keisersnitt
Diagnosen krever spesifikasjon av hvilke symptomer barnet har/ledsagende diagnosekode.

P03.5 Foster og nyfødt påvirket av styrtfødsel.
Diagnosen krever innleggelse på nyfødtavdeling med påvirket allmenntilstand eller respirasjonsbesvær.

P03.6 Foster og nyfødt påvirket av unormale livmorkontraksjoner

 • Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O62.-, utenom O62.3
 • Hyperton fødsel
 • Uterin risvekkelse

P03.8 Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte komplikasjoner under fødsel og forløsning

 • Destruktivt inngrep for å lette fødsel
 • Foster eller nyfødt påvirket av tilstander som kan klassifiseres i O60-O75 og av behandling brukt under fødsel og
 • forløsning som ikke er inkludert i P02.- og P03.0-P03.6
 • Induksjon av rier
 • Unormale forhold ved bløtvev hos mor

P03.9 Foster og nyfødt påvirket av uspesifisert komplikasjon under fødsel og forløsning.

P04 Foster og nyfødt påvirket av skadelig påvirkning via morkake eller morsmelk

P04.0 Foster og nyfødt påvirket av anestesi og analgetika gitt til mor under svangerskap, fødsel og forløsning
Diagnosen krever at det samtidig foreligger en hoveddiagnosekode som for eksempel asfyksi, apne, aspirasjon etc.
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

P04.1 Foster og nyfødt påvirket av annen medisinering av mor
Cytoksiske legemidler
Kjemoterapi mot kreft
Ekskl: Dysmorfe trekk som skyldes warfarin (Q86.2) føtalt hydantoinsyndrom (Q86.1), mors bruk av vanedannende legemidler (P04.4)

P04.2 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av tobakk

P04.3 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av alkohol
Ekskl: føtalt alkoholsyndrom (Q86.0)

P04.4 Foster og nyfødt påvirket av mors bruk av vanedannende legemidler
Ekskl.: Abstinenssymptomer som skyldes mors bruk av vanedannende legemidler (P96.1) anestesi og analgetika gitt til mor (P04.0)
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.

P04.5 Foster og nyfødt påvirket av kjemiske tilsetninger i mors kosthold

P04.6 Foster og nyfødt påvirket av mors eksposisjon for kjemiske miljøgifter

P04.8 Foster og nyfødt affisert av annen spesifisert skadelig påvirkning via mor

P04.9 Foster og nyfødt affisert av uspesifisert skadelig påvirkning via mor

Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst (P05-P08)

P05 Langsom vekst og feilernæring hos foster

P05.0 Lett i forhold til svangerskapslengde
FV < 10 percentil for GA (Norsk percentilskjema, Acta Obst Gynecol Scand 2000:79:440-9)
Hos barn innlagt nyfødtavdeling: Brukes kun når diagnosen er generert automatisk via Neonatalprogrammet.

P05.1 Liten i forhold til svangerskapslengde
Både FV og fødselslengde < 10 percentil for GA.

P05.2 Feilernæring hos foster uten opplysning om lett eller liten i forhold til svangerskapslengde
Et nyfødt barn som ikke oppfyller definisjonene P05.0/P05.1, men som har lavere FV enn forventet og som viser tegn på feilernæring i fosterstadiet, som for eksempel tørr, skallende hud, lite underhudsfett, rynker i huden. Diagnosen krever behov for vekstfremmende tiltak. Slike barn er ofte betegnet som «dysmature».

P05.9 Uspesifisert langsom fostervekst. Føtal vekstretardasjon INA

P07 Tilstander knyttet til kortvarig svangerskap og lav FV, IKAS

Alle P07 diagnoser genereres automatisk i Neonatalprogrammet

P07.0 Ekstremt lav fødselsvekt (FV ≤ 999 g)

P07.01 Ekstremt lav fødselsvekt, < 500 g

P07.02 Ekstremt lav fødselsvekt, 500-749 g

P07.03 Ekstremt lav fødselsvekt, 750-999 g

P07.1 Annen lav fødselsvekt (FV 1000-2499 g)

P07.11 Annen lav fødselsvekt, 1000-1499 g

P07.12 Annen lav fødselsvekt, 1500-1999 g

P07.13 Annen lav fødselsvekt, 2000-2499 g

P07.2 Ekstrem immaturitet
Tilsvarer det som internasjonalt kalles ekstrem prematuritet (GA < 28.0 uker)

P07.3 Andre for tidlig fødte barn
Prematuritet med GA 28.0-36.6 uker.

P08 Tilstander knyttet til langvarig svangerskap og høy FV

P08.0 Uvanlig stort barn (FV > 4500 gram)

P08.1 Andre barn som er store i forhold til svangerskapslengde (LGA)
FV > 90 percentil for GA (Norsk percentilskjema, Acta Obst Gynecol Scand 2000:79:440-9)
Hos barn innlagt nyfødtavdeling: P08.1 genereres automatisk i Neonatalprogrammet.
Ekskl. barn av diabetisk mor (P70.1), barn av mor med svangerskapsdiabetes (P70.0).

P08.2 Overtidig barn, som ikke er tungt i forhold til svangerskapslengde
Postmaturitet (GA > 42.0 uker). Genereres automatisk i Neonatalprogrammet.

Fødselsskader (P10-P15)

P10 Intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselsskade

P10.0 Subduralblødning som skyldes fødselsskade
Subduralt hematom (lokalisert) som skyldes fødselsskade
Ekskl: Subduralblødning som ledsager tentoriumrift (P10.4)

P10.1 Hjerneblødning som skyldes fødselsskade

P10.2 Intraventrikulær blødning som skyldes fødselsskade

P10.3 Subaraknoidalblødning som skyldes fødselsskade

P10.4 Tentoriumrift som skyldes fødselsskade

P10.8 Andre spesifiserte intrakranielle laserasjoner/blødninger som skyldes fødselsskade

P10.9 Uspesifisert intrakraniell laserasjon og blødning som skyldes fødselsskade

P11 Andre fødselsskader i sentralnervesystemet

P11.0 Hjerneødem som skyldes fødselsskade

P11.1 Annen spesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade

P11.2 Uspesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade

P11.3 Facialisparese
Som skyldes fødselsskade. Eksl: Ervervet facialisparese (G 51.0) og facialisparese som ledd i medfødte misdannelsessyndromer klassifisert under Q 87.-

P11.4 Fødselsskade i andre hjernenerver

P11.5 Fødselsskade i ryggsøyle og ryggmarg

P11.9 Uspesifisert fødselsskade i sentralnervesystemet P12

P12 Fødselsskade i hodebunn

En vanlig fødselssvulst (caput succedaneum) gir ingen diagnosekode; oppfattes som et normalfunn etter en fødsel. P12.3 og P12.9 anbefales ikke brukt.

P12.0 Cefalhematom som skyldes fødselsskade
Blødning lokalisert under periost. Gjenkjennes ved at den avgrenses av suturer og derfor ikke krysser midtlinjen.
Ofte myk og fluktuerende i konsistens.

P12.1 Chignon som skyldes fødselsskade
Defineres som en uttalt, men forbigående hevelse/sår i hodebunnen etter en sugekopp (vakuumforløsning). Gir ikke blodtap og er ikke en alvorlig tilstand. P12.1 brukes kun hvis hevelse/sår er synlig > 1 døgn. Det forsvinner vanligvis senest innen 14 dager og er ikke en alvorlig tilstand.

P12.2 Subaponevrotisk (subgaleal) blødning
Blødning i et løst bindevevsrom under den aponeurotiske membran. Kjennetegnes klinisk ved en fluktuerende masse over hele hodet, spesielt bakhodet. Sterkt assosiert med vakuum-forløsning. Kan medføre dramatisk hypovolemi/blødningssjokk og koagulopati.

P12.3 Bloduttredelser i hodebunn som skyldes fødselsskade

P12.4 Bløtdelsskade i hodebunn hos nyfødt pga overvåkning
Skade som skyldes skalpelektrode eller snitt etter blodprøve/føtal blodgass/laktatanalyse.

P12.8 Andre spesifiserte fødselsskader i hodebunn
For eksempel snitt i huden ved en feil ved keisersnitt

P12.9 Uspesifisert fødselsskade i hodebunn

P13 Fødselsskade i skjelettet

P13.0 Kraniebrudd som skyldes fødselsskade

P13.1 Andre fødselsskader i hjerneskalle
Ekskl. cefalhematom (P12.0)

P13.2 Fødselsskade i lårben (femur)

P13.3 Fødselsskade i andre lange knokler
Ekskl. femur

P13.4 Kragebensbrudd som skyldes fødselsskade

P13.8 Fødselsskader i andre spesifiserte deler av skjelettet

P13.9 Uspesifisert fødselsskade i skjelettet

P14 Fødselsskade i det perifere nervesystemet

P14.0 Erbs parese som skyldes fødselsskade

P14.1 Klumpkes parese som skyldes fødselsskade

P14.2 Mellomgulvsnerveparese som skyldes fødselsskade

P14.3 Andre fødselsskader i plexus brachialis

P14.8 Fødselsskader i andre spesifiserte deler av det perifere nervesystemet

P14.9 Uspesifisert fødselsskade i det perifere nervesystemet

P15 Andre fødselsskader

P15.0 Fødselsskade i lever
Leverruptur som skyldes fødselsskade

P15.1 Fødselsskade i milt
Miltruptur som skyldes fødselsskade

P15.2 Sternokleidomastoidskade som skyldes fødselsskade
Torticollis som oppstår grunnet organisering av et intramuskulært hematom fra fødsel (P15.2), vil først manifestere seg en tid etter fødsel.
Hvis torticollis foreligger ved fødsel (medfødt deformitet i den skrå halsmuskel; Q68.0) så tenk at det foreligger en nevrologisk tilstand eller et fibrom/kontraktur av skrå halsmuskel fra før fødsel, altså ikke en direkte fødselsskade.

P15.3 Fødselsskade i øye
Subkonjunktival blødning som skyldes fødselsskade
Traumatisk glaukom

P15.4 Fødselsskade i ansikt
Ansiktshevelse som skyldes fødselsskade

P15.5 Fødselsskade i ytre kjønnsorganer

P15.6 Subkutan fettnekrose som skyldes fødselsskade
Inkl. etter perinatal asfyksi, som er den vanligste risikofaktoren for denne tilstanden

P15.8 Andre spesifiserte fødselsskader

P15.9 Uspesifisert fødselsskade

Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden (P20-29 + noen andre)

P21 Fødselsasfyksi

Merk: Denne kategorien skal ikke brukes for lav «Apgar score» uten opplysning om asfyksi eller andre åndedrettsproblemer.
Ekskl: intrauterin hypoksi eller asfyksi (P20.-)

P21.0 Alvorlig fødselsasfyksi.
Apgar 0-3 ved 1 min og behov for resuscitering (ventilasjon etc.) og/eller pH < 7,00/BE < -12 i navlestrengsblod og behov for resuscitering.

P21.01 Alvorlig fødselsasfyksi med bedring i Apgar ved 5 min
Apgar 0-3 ved 1 min og behov for resuscitering (ventilasjon etc.) og/eller pH < 7,00/BE < -12 i navlestrengsblod og behov for resuscitering, men Apgar > 3 ved 5 min.

P21.02 Alvorlig fødselsasfyksi med vedvarende lav Apgar ved 5 min
Apgar 0-3 ved 1 min og behov for resuscitering (ventilasjon etc.) og/eller pH < 7,00/BE < -12 i navlestrengsblod og behov for resuscitering, samt fortsatt Apgar 0-3 ved 5 min.

P21.1 Lett og moderat fødselsasfyksi
Apgar 4-7 ved 1 min og behov for resuscitering (ventilasjon etc.)

P21.9 Uspesifisert fødselsasfyksi
Uspesifisert-kategorien skal brukes når det ikke foreligger opplysninger som gjør at man kan klassifisere det som P21.0 eller P21.1..
Anoksi INA
Asfyksi INA
Hypoksi INA

P22 Respirasjonsbesvær hos nyfødt

P22.0 Respiratorisk distressyndrom hos nyfødt (RDS)
Kriterium A eller B:
Alle premature barn < 32 uker som får surfaktant ut i fra kliniske kriterier. Annen sykdom som mekoniumaspirasjon, lungehypoplasi eller sepsis/pneumoni skal utelukkes.
Premature barn < 37 uker med pustebesvær av varighet > 24 timer som medfører behov for ekstra O2 > 24 timer + pustestøtte (respirator, BiPAP, CPAP, HFNC) for å holde SpO2 > 90 %. Annen sykdom som mekoniumaspirasjon, lungehypoplasi eller sepsis/pneumoni skal utelukkes.

P22.1 Transitorisk takypne
Pulmonal adaptasjonsforstyrrelse
Kriterier:

 • Klinikk/kjennetegn: Takypne. Ofte uten ekstra O2 behov eller kun kortvarig O2 behov. Normalisering av klinikk innen 6-12 timer. Ikke behov for pustestøtte.
 • Røntgen thorax (hvis tatt): Normalt.

P22.8 Annet spesifisert respirasjonsbesvær
Inkl. ”Wet lung”
Kriterier:
Klinikk/kjennetegn: Takypne. Ofte O2 behov. Alle gestasjonsaldre. Elektiv sectio og asfyksi disponerer.
Normalisering av klinikk innen 24-48 timer. Ingen infeksjon. Fyller ikke kriteriene for RDS.
Rtg. thorax: Mulig hyperinflasjon, væske i lappespalten, småflekkete fortetninger.

P22.9 Uspesifisert respirasjonsbesvær hos nyfødt.

P23.0 Medfødt pneumoni

Inkl. pneumoni ervervet i livmor eller under fødsel og symptomer oppstått innen 72 timer.
Ekskl. pneumoni hos nyfødte som følge av aspirasjon.

P23.0 Medfødt pneumoni som skyldes virus

P23.1 Medfødt pneumoni som skyldes Chlamydia

P23.2 Medfødt pneumoni som skyldes Staphylococcus

P23.3 Medfødt pneumoni som skyldes Streptococcus, serogruppe B

P23.4 Medfødt pneumoni som skyldes Escherichia coli

P23.5 Medfødt pneumoni som skyldes Pseudomonas

P23.6 Medfødt pneumoni som skyldes andre bakterier
H. influenzae, K. pneumoniae, Mycoplasma og Streptococcus, unntatt serogruppe B

P23.8 Medfødt pneumoni som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

P23.9 Uspesifisert medfødt pneumoni

P24 Aspirasjonssyndrom hos nyfødt

P24.0 Mekonium-aspirasjonssyndrom (MAS)
Følgende 4 kriterier skal være oppfylt:
Mekonium i fostervannet.
Misfarget fostervann sugd fra luftveier, men ikke nødvendigvis distalt for stemmebånd.
Varierende grader av respirasjonsbesvær (ekstra O2-behov), evt. kombinert med PPHN.
Rtg. thorax: Fortetninger forenlig med aspirasjon.

P24.1 Aspirasjon av fostervann og slim hos nyfødt
Aspirasjon av fostervann

P24.2 Aspirasjon av blod hos nyfødt

P24.3 Aspirasjon av melk og oppgulpet føde hos nyfødt

P24.8 Andre spesifiserte aspirasjonssyndromer hos nyfødt

P24.9 Uspesifisert aspirasjonssyndrom hos nyfødt
Aspirasjonspneumoni hos nyfødt INA

P25 Interstitielt emfysem og relaterte tilstander som oppstår i perinatalperioden (”luftlekkasje”)

P25.0 Interstitielt emfysem som oppstår i perinatalperioden
Røntgenforandringer nødvendig for å stille diagnosen.

P25.1 Pneumothorax som oppstår i perinatalperioden
Kriterier:
Pneumothorax påvist radiologisk (uavhengig av om det legges dren/evakueres luft) eller pneumothorax som mistenkes klinisk/ved transilluminasjon og deretter evakueres med klinisk bedring som følge.
NB. Thoraxdren (GAA 10) eller tapping av luft er altså ikke nødvendig for diagnosen.

P25.2 Pneumomediastinum som oppstår i perinatalperioden

P25.3 Pneumoperikard som oppstår i perinatalperioden

P25.8 Andre spesifiserte tilstander i sammenheng med interstitielt emfysem som oppstår i perinatalperioden.

P26 Lungeblødning som oppstår i perinatalperiode

P26.0 Trakeobronkial blødning som oppstår i perinatalperioden

P26.1 Massiv lungeblødning som oppstår i perinatalperioden
Diagnosen brukes bare når barnet er respiratorisk påvirket av blødningen/det oppstår en akutt forverring av den respiratoriske tilstanden. Brukes ikke hvis man kun påviser blodtilblandet luftveissekret.

P26.8 Annen spesifisert lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

P26.9 Uspesifisert lungeblødning som oppstår i perinatalperioden

P27 Kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden

P27.0 Wilson-Mikitys syndrom
Pulmonal dysmaturitet.
Uklart definert og anbefales ikke brukt.

P27.1 BPD som oppstår i perinatalperioden
BPD utvikles oftest hos premature barn som har hatt RDS, men forekommer også hos noen premature som per definisjon ikke har hatt RDS.
Lungestatus evalueres på dag 28 postnatalt; ”BPD-28 dager”.
Følgende 2 kriterier skal være oppfylt:
A. Røntgen thorax forandringer fra siste 14 dager forenlig med BPD.
B. Vedvarende behov for ekstra O2 for å holde SpO2 >90 % og/eller behandling med pustestøtte (respirator, BiPAP, CPAP, HFNC)

P27.8 Andre spesifiserte kroniske sykdommer i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden
BPD utvikles oftest hos premature barn som har hatt RDS, men forekommer også hos noen premature som per definisjon ikke har hatt RDS.
Under P27.8 defineres ”BPD-36 uker”.
Lungestatus evalueres ved 36 ukers postmenstruell alder (PMA).
Følgende to kriterier skal være oppfylt:
A. Røntgen thorax forandringer forenlig med BPD påvist før 36 ukers PMA.
B. Vedvarende behov for ekstra O2 for å holde SpO2 >90 % og/eller behandling med pustestøtte (respirator, BiPAP, CPAP, HFNC)
Inkluderer også: Medfødt lungefibrose og respiratorlunge hos nyfødt

P27.9 Uspesifisert kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstår i perinatalperioden

P28 Andre åndedrettstilstander som oppstår i perinatalperioden

P28.0 Primær atelektase hos nyfødt.
Lungehypoplasi i tilknytning til kortvarig svangerskap. Lungeimmaturitet INA.
Ved medfødt lungehypoplasi eller dysplasi (for eksempel etter oligohydramnion, langvarig vannavgang, romoppfyllende prosess i thoraks, diafragmahernie) skal diagnosen Q33.6 benyttes.

P28.1 Annen og uspesifisert atelektase hos nyfødt

 • partiell
 • sekundær
 • INA

Røntgenforandringer nødvendig for å stille diagnosen

P28.2 Cyanoseanfall hos nyfødt
Brukes ved enkeltstående hendelse med pustestopp/fargeforandring som medfører tiltak i form av endret/øket overvåking eller innleggelse nyfødtavdeling.
Ekskl. P28.3 og P28.4

P28.3 Primær søvnapné hos nyfødt

P28.4 Annen apné hos nyfødt
Inkluderer obstruktiv apne hos nyfødt og prematuritetsrelatert apné
Episodisk pustestopp (varighet > 20 sekunder) med bradykardi og/eller fargeforandring som krever stimulering eller ventilasjon, evt. behandling med metylxantiner eller pustestøtte (respirator, BiPAP, CPAP, HFNC). Med episodisk menes minst 3-6 apneepisoder løpet av en 12-24 timers periode.

P28.5 Respirasjonssvikt hos nyfødt
Nyfødt barn med respirasjonssvikt som har vært behandlet med pustestøtte (respirator, BiPAP, CPAP, HFNC).
Denne koden skal alltid være kombinert med en annen diagnose (lunge/hjerte/sepsis etc.).

P28.8 Andre spesifiserte åndedrettstilstander hos nyfødt
Stridor pga medfødt (laryngeal) eller nesetetthet

P28.9 Uspesifisert åndedrettstilstand hos nyfødt
Det anbefales at andre P28 diagnoser brukes

P29 Hjerte-karforstyrrelser som oppstår i perinatalperioden

Ekskl. medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)

P29.0 Hjertesvikt hos nyfødt
Klinisk diagnose. Kombineres alltid med en annen diagnose (for eksempel medfødt hjertefeil, stor PDA, kardiomyopati, arytmi, etc.)

P29.1 Hjertearytmi hos nyfødt
Ved behov for nærmere spesifikasjon av type arytmi bruk evt. koder I47-I49 som tilleggsdiagnose.

P29.2 Hypertensjon hos nyfødt

P29.3 Vedvarende føtal sirkulasjon
Denne koden brukes for persisterende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN). Diagnosen krever ekkokardiografisk doppler-verifisert pulmonaltrykk nær eller høyere enn systemtrykk og/eller høyre-venstre shunt over atrieseptum/ductus arteriosus.
NB Diagnosen bør alltid baseres på en ekkokardiografisk undersøkelse!

P29.4 Forbigående myokardiskemi hos nyfødt
Brukes kun ved klinisk mistanke om akutt perinatal asfyksi og påvist signifikant forhøyet troponin T postnatalt.
Troponin T verdier > 100 nanogram/l hos fullbårne og > 200 nanogram/l hos premature gir holdepunkter for myokardiskemi, men det anmodes om varsomhet i tolking av svar. Troponinverdiene er høyest første 48 levetimer og faller deretter.

P29.8 Andre spesifiserte hjerte-karforstyrrelser som oppstår i perinatalperioden
For eksempel hypotensjon hvis behandlet medikamentelt.

P29.9 Uspesifisert hjerte-karforstyrrelse som oppstår i perinatalperioden.

R01.0 Godartet og uskyldig bilyd
Bilyd på hjertet hos et barn i nyfødtperioden, som ellers ikke fremviser tydelige tegn på hjertesykdom. Ekkokardiografi ikke forutsetning for diagnosen.

Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39 + noen andre)

P35 Medfødte virussykdommer

P35.0 Medfødt rubellasyndrom
Medfødt interstitiell pneumoni ved rubella

P35.1 Medfødt cytomegalovirusinfeksjon
Påvist CMV i blod eller urin innen 21 dager etter fødsel.

P35.2 Medfødt infeksjon med herpes simplex-virus

P35.3 Medfødt virushepatitt

P35.8 Andre spesifiserte medfødte virussykdommer
Medfødt varicella (vannkopper)

P35.9 Uspesifisert medfødt virussykdom

P36 Bakteriell sepsis hos nyfødt

Hvis en P36 diagnose benyttes vil det i oppdatert versjon av Neonatalprogrammet automatisk komme spørsmål om blodkulturfunn (P36.0-8) eller om kriterier er fylt for P36.9.

P36.0 Sepsis hos nyfødt forårsaket av Streptococcus, serogruppe B (GBS)
Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller påvist bakterie i blod ved PCR).

P36.1 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte streptokokker
Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller påvist bakterie i blod ved PCR).

P36.2 Sepsis hos nyfødt forårsaket av Staphylococcus aureus
Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller påvist bakterie i blod ved PCR).

P36.3 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte stafylokokker
P36.3 dekker i all hovedsak sepsis m/oppvekst av koagulase negative stafylokokker (KNS) i blodkultur. Vekst av KNS kan representere ”ekte sepsis” eller være uttrykk for forurensing.
For å prøve å sikre at P36.3 brukes for en ”ekte sepsis” skal følgende kriterier benyttes.
Vekst av KNS i blodkultur (minimum 1) og begge tilleggskriterier:
A. CRP > 10 mg/l ± 2 dager fra blodkulturen er tatt.
B. Minst 5 dagers antibiotikabehandling, eller død av KNS-sepsis før 5 dager.

P36.4 Sepsis hos nyfødt forårsaket av Escherichia coli
Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller påvist bakterie i blod ved PCR).

P36.5 Sepsis hos nyfødt forårsaket av anaerobe bakterier
Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller påvist bakterie i blod ved PCR).

P36.8 Annen spesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt
Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller påvist bakterie i blod ved PCR).
Navn på bakterie skal angis og legges inn i Neonatalprogrammet dersom påvist agens mest sannsynlig har forårsaket en ”ekte sepsis”, og ikke en forurensning

P36.9 Uspesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt
Denne koden benyttes ved negativ blodkultur/ikke tatt blodkultur, men der følgende 4 kriterier skal være oppfylt:

 1. Klinikk forenlig med infeksjon
 2. CRP > 30 mg/l i forløpet (kan akseptere lavere CRP verdi hvis død av sepsis før 5 dager).
 3. Minst 5 dagers antibiotikabehandling pga antatt infeksjon (ikke bare høy CRP), eller død av klinisk sepsis før 5 dager.
 4. Annen mulig årsak til klinisk bilde/CRP stigning skal være utelukket (for eksempel traumatisk fødsel, mekoniumtilblandet fostervann)

NB. Hos barn der man starter behandling på mistanke om infeksjon, men der blodkultur er negativ, barnet er klinisk i god allmenntilstand og CRP/andre blodprøver ikke gir sterke holdepunkter for infeksjon bør antibiotika seponeres innen 48-72 timer. Neonatalprogrammet vil automatisk gi en påminning om dette. I slike tilfeller benyttes P96.8, se under. CRP > 30 mg/l er alene ikke indikasjon for ”minst 5 dagers antibiotikabehandling”, det totale kliniske bildet må vurderes.

P96.8 Andre spesifiserte tilstander som oppstår i perinatalperioden
ATC-kode J01 – Antibakterielle midler til systemisk bruk
Denne koden foreslås brukt ved oppstart antibiotika på mistenkt infeksjon, men der infeksjon ikke bekreftes og antibiotika seponeres etter < 5 dagers behandling for antibiotika

P37 Andre medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

P37.0 Medfødt tuberkulose

P37.1 Medfødt toksoplasmose
Hydrocephalus som skyldes medfødt toksoplasmose

P37.2 Listeriose (disseminert) hos nyfødt
Diagnosen krever vekst av listeria i blodkultur eller CSF (eller påvist bakterie ved PCR).

P37.3 Medfødt Plasmodium falciparum-malaria

P37.4 Annen medfødt malaria

P37.50 Medfødt mukokutan candidainfeksjon
Oral trøske eller sopp ellers på kroppen (klinisk diagnose)

P37.51 Medfødt invasiv candidainfeksjon
Invasiv candida infeksjon/sepsis. Diagnosen krever vekst av candida i blodkultur eller fra annet sterilt område og samtidig kliniske symptomer forenlig med infeksjon.

P37.8 Andre spesifiserte medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

P37.9 Uspesifisert medfødt infeksjonssykdom og parasittsykdom

P38 Omfalitt hos nyfødt med eller uten liten blødning

P39 Andre infeksjoner spesifikke for perinatalperioden

P39.0 Infeksiøs mastitt hos nyfødt
Eksl: Brystkjertelforstørrelse/ikke infeksiøs mastitt hos nyfødt (P83.4)

P39.1 Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt
Koden krever at barnet har fått behandling med antibiotika øyedråper (funnet indikasjon)

P39.2 Fosterinfeksjon oppstått i amnionhule, ikke klassifisert annet sted

P39.3 Urinveisinfeksjon hos nyfødt

P39.4 Hudinfeksjon hos nyfødt
Pyodermi hos nyfødt
Ekskl: Hud-syndrom som skyldes stafylokokker (L00) og pemphigus neonatorum (L00)

P39.8 Andre spesifiserte infeksjoner spesifikke for perinatalperioden

P39.9 Uspesifisert infeksjon i perinatalperioden

U82-U83 Reistens mot antimikrobielle legemidler

Kodene i disse kategoriene skal aldri brukes som primærkoder. De skal brukes som tilleggskoder for å angi resistens, manglende behandlingsrespons og refraktæritet ved behandling av en tilstand med antimikrobielle legemidler.
Nedenfor nevnes de tre meste sentrale som er aktuelle å bruke på Nyfødtavdelinger.

U82.1 Resistens mot methicillin
Resistens (primært stafylokokker) mot kloksacillin, flukloksacillin og/eller oksacillin

U82.2 Ekstendert spektrum betalaktamaseresistens (ESBL)
Ses primært hos Gram-negative mikrober (E. coli, Klebsiella etc.)

U83.0 Resistens mot vancomycin
Ses primært hos enterokokker, ekstremt sjelden hos stafylokokker

Sykdommer i sentralnervesystemet hos nyfødte inkludert hørsel og syn (P52, P90, P91 + noen andre)

P52 Intrakraniell ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt

P52.0 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 1
Isolert subependymal blødning. Brukes hos premature barn.

P52.1 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 2
Subependymal blødning med gjennombrudd til ventrikkellumen uten ventrikkeldilatasjon. Brukes hos premature barn.

P52.2 Intraventrikulær ikke-traumatisk blødning hos foster og nyfødt av Papile grad 3-4
Subependymal blødning med gjennombrudd til ventrikkellumen med ventrikkeldilatasjon, eventuelt også med blødning til parenkym. Brukes hos premature barn.

P52.3 Uspesifisert intraventrikulær blødning hos foster og nyfødt
Ikke traumatisk intraventrikulær blødning hos nyfødte som ikke er født prematurt.

P52.4 Intracerebral blødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt
Ikke traumatisk parenkymatøs blødning hos nyfødte som ikke er født prematurt.

P52.5 Subaraknoidal blødning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfødt

P52.6 Blødning (ikke-traumatisk) i lillehjerne og bakre skallegrop hos foster og nyfødt

P52.8 Andre spesifiserte intrakranielle (ikke-traumatiske) blødninger hos foster og nyfødt

P52.9 Uspesifisert intrakraniell (ikke-traumatisk) blødning hos foster og nyfødt 

P91.0 Cerebral iskemi hos nyfødt
Denne koden anbefales brukt ved «neonatal stroke» (hjerneinfarkt forårsaket av trombose i hjernearterier eller venøse tromboser. Diagnostisert med MR cerebrum).
En bør i tillegg spesifisere hvilket blodkar som er trombosert og kode denne.
I63.3 og I63.6 kan brukes som bidiagnoser (gir utfyllende informasjon).

P90 Kramper hos nyfødte

Klinisk diagnose. EEG forandringer kreves ikke da kramper utgående fra et dyptliggende senter, for eksempel i thalamus, ikke alltid kan registreres på EEG.

P91 Andre forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt

P91.1 Ervervede periventrikulære cyster hos nyfødt
Inkluderer alle Periventrikulær leukomalaci (PVL) forandringer hvor det er påvist cyster, dvs. cystisk PVL. Omfatter
også porencefale cyster (ses i etterkant av en parenkymatøs grad 4 IVH. Vanligst hos premature barn. Kan evt.
også brukes som tilleggsdiagnose ved cerebralt infarkt.

Frivillige 5-tegnskoder:

 • P91.11 PVL grad 1. Vedvarende (> 14 dager) «flares»/økt periventrikulært ekko i hvit substans, også uten påviste cyster.
 • P91.12 PVL grad 2. Små cyster, oftest lokalisert frontalt.
 • P91.13 PVL grad 3. Multiple cyster periventrikulært, oftest lokalisert parieto-occipitalt.
 • P91.14 PVL grad 4. Multiple, ofte store cyster med betydelig substanstap subcortikalt.

P91.2 Cerebral leukomalasi hos nyfødt
Forandringer i hvit substans som ikke klassifiseres som cystisk PVL.
Påvist ved ultralyd og/eller MR undersøkelse.
Kan også brukes for ventrikulomegali uten annen sannsynlig årsak.

P91.3 Cerebral irritabilitet hos nyfødt
Når utløsende årsak ikke er hypoksisk-ischemisk encefalopati

P91.4 Cerebral depresjon.
Når utløsende årsak ikke er hypoksisk-ischemisk encefalopati

P91.5 Koma hos nyfødt.
Når utløsende årsak ikke er hypoksisk-ischemisk encefalopati

P91.6 Hypoksisk iskemisk encefalopati (HIE) hos nyfødt
Når cerebral irritabilitet, depresjon eller koma mest sannsynlig skyldes hypoksi-iskemi (etter perinatal asfyksi).
Tilsvarer HIE grad I-III (Sarnat og Sarnat)
Frivillige 5-tegnskoder:

 • P91.61 Mild HIE hos nyfødt Sarnat grad 1
 • P91.62 Moderat HIE hos nyfødt Sarnat grad 2
 • P91.63 Alvorlig HIE hos nyfødt Sarnat grad 3

G91.- Hydrocefalus
Ervervet hydrocefalus sekundært til tilstand oppstått etter fødsel.
Ekskl: Medfødt hydrocefalus (Klassifiseres i henhold til Q03.- med spesifikasjoner.)

Q03.- Medfødt hydrocefalus
Medfødte former for hydrocefalus. Obs. evt. tillegg av Q07.0 Arnold Chiari syndrom.
Ved Q05.- diagnoser (Spina bifida) med hydrocefalus brukes ikke Q03.- i tillegg.

Q04.6 Porencefali.
Medfødt(e) hjernecyste(r). Må ikke forveksles med ervervet cyste etter blødning eller infarkt.

H90.- Medfødt hørselstap
Diagnosen skal brukes ved alle typer døvhet (med/uten øremisdannelser).
Hvis misdannelser brukes også Q16.- med spesifikasjoner.

H35.1 Retinopati hos prematur (ROP)
Frivillige 5-tegnskoder:
H35.11 Retinopati grad I
H35.12 Retinpati grad II
H35.13 Retinpoati grad III
H35.14 Retinopati grad IV
H35.15 Retinopati grad V

Blødnings og blodforstyrrelser hos foster og nyfødt (P50-P61)

Ekskl: Arvelig hemolytisk anemi (D55-D58) Crigler-Najjars syndrom (E80.5) Dubin-Johnsons syndrom (E80.6)
Gilberts syndrom (E80.4), medfødt stenose/striktur av galleganger (Q44.3), Hjerneblødninger (P52) omtales under sykdommer fra sentralnervesystemet

P50 Blodtap hos foster

Ekskl: Medfødt anemi etter blodtap hos foster (P61.3).

P50.0 Blodtap hos foster fra vasa praevia

P50.1 Blodtap hos foster fra ruptur av navlesnor

P50.2 Blodtap hos foster fra morkake

P50.3 Blødning til tvilling
Tvilling-tvilling transfusjonssyndrom (TTTS): Kriterier prenatalt er donor med oligohydramnion og recipient med polyhydramnion (Twin-oligo-polyhydramnion sequence-TOPS). Vanligvis født prematurt og klar diagnose.
Tvilling anemi-polycytemi sekvens (TAPS): Postnatalt kriterium er forskjell på > 8 g/dl i Hb (Hb diskordans) mellom tvillingene + økt reticulocytter hos donor. Ingen TOPS, se over.
Vil nærmest alltid også være innlagt nyfødtavdeling.
Se også P02.3 Foster og nyfødt påvirket av placentalt transfusjonssyndrom

P50.4 Blødning til mors sirkulasjon
Føtomaternell transfusjon; anemi hos barnet (Hb < 13,5 g/dl første levedøgn) og påvisning av føtale erytrocytter i mors sirkulasjon.

P50.5 Blodtap hos foster fra overskåret navlesnor til tvilling

P50.8 Annet spesifisert blodtap hos foster

P50.9 Uspesifisert blodtap hos foster
Blødning hos foster INA

P51 Navleblødning hos nyfødt

P51.0 Massiv navleblødning hos nyfødt

P51.8 Andre spesifiserte navleblødninger hos nyfødt
Løsnet navleligatur INA

P51.9 Uspesifisert navleblødning hos nyfødt

P53 Blødningssykdom hos foster eller nyfødt
Morbus haemorrhagicus neonatorum
Blødning pga påvist K-vitaminmangel (høy INR uten annen årsak)

P54 Andre blødninger hos nyfødt

P54.0 Hematemese hos nyfødt
Ekskl: Som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)

P54.1 Melena hos nyfødt
Ekskl: Som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)

P54. 2 Blødning fra endetarm og analkanal hos nyfødt

P54.3 Annen gastrointestinal blødning hos nyfødt

P54.4 Binyreblødning hos nyfødt 

P54.5 Hudblødning hos nyfødt
Blodutredelser, ekkymoser, overfladiske hematomer eller petekkier
Ekskl: Blodutredelse i hodebunn som skyldes fødselsskade (P12.3), cefalhematom som skyldes fødselsskade (P12.0)

P54.6 Blødning fra skjede hos nyfødt
Pseudomenstruasjon

P54.8 Andre spesifiserte blødninger hos nyfødt

P54.9 Uspesifisert blødning hos nyfødt

P55 Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt

P55.0 Rhesusisoimmunisering
Rh negativ mor med Rhesusantistoffer (anti-D) og positiv direkte-antiglobulin test (DAT/Coombs prøve). Nesten alltid terapikrevende hyperbilirubinemi.

P55.1 ABO-isoimmunisering
ABO-konstellasjon som forårsaker en terapikrevende hyperbilirubinemi. DAT/Coombs kan være negativ.

P55.8 Andre spesifiserte hemolytiske sykdommer hos foster og nyfødt

P55.9 Uspesifisert hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt

P56 Føtal hydrops (hydrops foetalis) som skyldes hemolytisk sykdom

P56.0 Føtal hydrops som skyldes isoimmunisering

P56.9 Føtal hydrops som skyldes annen og uspesifisert hemolytisk sykdom P57

P57 Kjerneikterus

P57.0 Kjerneikterus som skyldes isoimmunisering

P57.8 Annen spesifisert kjerneikterus
Ekskl: Crigler-Najjars syndrom (E80.5)

P57.9 Uspesifisert kjerneikterus

P58 Gulsott som skyldes annen sterk hemolyse

Ekskluderer P55-P57.

P58.1 Gulsott hos nyfødt som skyldes blødning

P58.2 Gulsott hos nyfødt som skyldes infeksjon

P58.3 Gulsott hos nyfødt som skyldes polycytemi

P58.4 Gulsott hos nyfødt som skyldes legemidler eller toksiner overført fra mor eller gitt til foster.
Bruk tilleggsdiagnose XX for medikament

P58.5 Gulsott hos nyfødt som skyldes nedsvelget blod fra mor

P58.8 Gulsott hos nyfødt som skyldes annen spesifisert sterk hemolyse

P58.9 Uspesifisert gulsott hos nyfødt som skyldes sterk hemolyse

P59.0 Hyperbilirubinemi ved prematuritet
Terapikrevende hyperbilirubinemi hos barn med GA < 37 uker.

P59.1 Biliært inspissasjonssyndrom

P59.2 Gulsott hos nyfødt som følge av annen og uspesifisert levercelleskade
Føtal eller neonatal (idiopatisk) hepatitt
Føtal eller neonatal kjempecellehepatitt
Ekskl: medfødt virushepatitt (P35.3)

P59.3 Ikterus pga brystmelk
Fullammet barn som etter 14 dagers alder følges opp pga ikterus. Andre årsaker til ikterus (lever- galleveissykdom, metabolsk sykdom etc.) er utelukket ved utredning.

P59.8 Gulsott hos nyfødt som følge av andre spesifiserte årsaker

P59.9 Hyperbilirubinemi hos terminfødte barn
Terapikrevende hyperbilirubinemi hos barn med GA ≥ 37 uker.

P60 Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)

Forhøyede degraderingsprodukter (for eksempel D-dimer)

P61 Andre hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden

P61.0 Trombocytopeni
Påvist trombocytter < 100 x 109/l i minst to prøver.

P61.1 Polycytemi hos nyfødt
Påvist venøs hematokrit (hct) > 65 % eller kapillær hct > 70 %.

P61.2 Prematuritetsanemi
Følgende 3 kriterier skal være oppfylt:
A. GA < 37 uker.
B. Postnatal alder > 14 dager.
C. Hb < 9 g/dl.

P61.3 Medfødt anemi etter blodtap hos foster
Hb < 13,5 g/dl første levedøgn på bakgrunn av blødning.

P61.4 Andre medfødte anemier, IKAS
Hb < 13,5 g/dl første levedøgn og ikke påvist blødning som årsak.

P61.5 Forbigående nøytropeni hos nyfødt
Leukocytter < 5,0 x 109/l og/eller nøytrofile < 1,5 x 109/l

P61.6 Andre forbigående koagulasjonsforstyrrelser hos nyfødt

P61.8 Andre spesifiserte hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden
Inkluderer sen anemi ved immunisering. Følgende 3 kriterier skal være oppfylt:
A. Påvist Rh-, ABO- eller annen isoimmunisering.
B. Postnatal alder > 14 dager.
C. Hb < 9 g/dl.

P61.9 Uspesifiserte hematologiske forstyrrelser
F.eks. trombocytose > 500 x 109/l i minst to prøver.

Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt (P70-P74 + noen andre)

Inkl: Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser forårsaket av barnets reaksjon på endokrine og metabolske faktorer hos mor, eller dets tilpasning til livet utenfor livmoren

P70 Forbigående forstyrrelser i karbohydrat (KH)-metabolismen for foster og nyfødt

P70.0 Syndrom hos barn av mor med svangerskapsdiabetes

P70.1 Syndrom hos barn av diabetisk mor
Disse kodene skal bare brukes hvis det er påvist hypoglykemi hos barnet. Blodsukker grenser for å kalle det hypoglykemi er angitt i P70.4

P70.2 Diabetes mellitus hos nyfødt (hyperglykemi)
Blodsukker > 12 mmol/l i minst to prøver.
Diagnosen skal kun benyttes i de tilfeller der funn av forhøyet blodsukker har medført ekstra oppfølging og/eller behandling av barnet.

P70.3 Iatrogen hypoglykemi hos nyfødt

P70.4 Annen hypoglykemi hos nyfødt
Blodsukker < 1,4 mmol/l 0-4 timers alder.
Blodsukker < 2,0 mmol/l etter 4 timers alder.

P70.8 Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i karbohydratmetabolismen hos foster/nyfødt

P70.9 Uspesifisert forbigående forstyrrelse i karbohydratmetabolismen hos foster/nyfødt

P71 Forbigående forstyrrelser i i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfødt

P71.0 Kumelkhypokalsemi hos nyfødt

P71.1 Annen hypokalsemi hos nyfødt
Ionisert kalsium, Ca2+ < 1,0 mmol/l eller total Ca < 1,70 mmol/l.

P71.2 Hypomagnesemi hos nyfødt
Total Mg2+ < 0,65 mmol/l.

P71.3 Tetani hos nyfødt uten kalsium- eller magnesiummangel

P71.4 Forbigående neonatal hypoparatyreoidisme

P71.8 Andre spesifiserte forbigående forstyrrelser i Ca/Mg-metabolismen hos nyfødt

P71.9 Uspesifisert forbigående forstyrrelse i Ca/Mg-metabolismen hos nyfødt

P72 Andre forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt

P72.0 Struma hos nyfødt, ikke klassifisert annet sted
Forbigående medfødt struma med normal funksjon.

P72.1 Forbigående hypertyreose hos nyfødt
Tyreotoksikose hos nyfødt.
Fritt T4 > 35 pmol/l

P72.2 Forbigående hypotyreose hos nyfødt

P72.8 Andre spesifiserte forbigående endokrine forstyrrelser hos nyfødt

P72.9 Uspesifisert forbigående endokrin forstyrrelse hos nyfødt

E03.1 Medfødt hypotyreose
Medfødt hypotyreose som krever medikamentell behandling.
NB. Ikke forbigående tilstand som P72.2.

P74 Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser og metabolske forstyrrelser hos nyfødt

P74.0 Sen metabolsk acidose
A: Alder > 7 dager
B: pH < 7,20 og samtidig BE < -12 i minst en blodprøve.

P74.1 Dehydrering hos nyfødt
Vekttap > 10 % i forhold til fødselsvekt i første leveuke

P74.2 Forstyrrelser av natriumbalansen hos nyfødt
Hyponatremi: Na+ < 130 mmol/l i minst to prøver eller der behandlingstiltak iverksatt.
Hypernatremi: Na+ > 150 mmol/l i minst to prøver eller der behandlingstiltak iverksatt.

P74.3 Forstyrrelser i kaliumbalansen hos nyfødt
Hypokalemi: K+ < 2.5 mmol/l i minst to prøver eller der behandlingstiltak iverksatt.
Hyperkalemi: K+ > 7.0 mmol/li minst to prøver eller der behandlingstiltak iverksatt.
Ved hyperkalemi skal hemolyse utelukkes hvis det er kapillærprøve.

P74.4 Andre forbigående elektrolyttforstyrrelser hos nyfødt

P74.5 Forbigående tyrosinemi hos nyfødt

P74.8 Andre spesifiserte forbigående metabolske forstyrrelser hos nyfødt

P74.9 Uspesifisert forbigående metabolsk forstyrrelse hos nyfødt

Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt (P75-P78)

P75 Mekoniumileus ved cystisk fibrose (E84.1)

P76 Annen tarmobstruksjon hos nyfødt

P76.0 Mekoniumpluggsyndrom
Inkludert mekoniumileus der man vet at cystisk fibrose ikke foreligger (oftest premature)
Forsinket bekavgang (> 48 timer) og dilatert colon. Symptomgivende.

P76.1 Forbigående ileus hos nyfødt
Ekskl: Hirschsprungs sykdom (Q43.1)

P76.2 Tarmobstruksjon som skyldes inspissasjon av melk og annen spesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt

P76.8 Annen tarmobstruksjon
Ekskl: Tarmobstruksjon som kan klassifiseres i K56.0-5.

P76.9 Uspesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt

P77 Nekrotiserende enterokolitt (NEC) hos foster og nyfødt

Diagnostiske kriterier er enten i) A + B eller ii) C.
A. En eller flere av følgende kliniske kriterier i) gallefarget aspirat eller oppkast, ii) utspilt abdomen, iii) makroskopisk/mikroskopisk (positiv hemofec) blod i avføringen
B. En eller flere av følgende radiologiske (Rtg/UL) kriterier i) intramural luft, ii) hepatobiliær luft, iii) fri luft i peritoneum eller iv) fri væske som gir sterk mistanke om perforasjon.
C. NEC påvist ved kirurgi/histologi.

P78 Andre forstyrrelser i fordøyelsessystemet i perinatalperioden

Ekskludert gastrointestinal blødning (P54.0-3)

P78.0 Tarmperforasjon i perinatalperioden

 • Spontan intestinal perforasjon (SIP). Ses hos ekstremt premature. Fri luft i peritoneum, men kun perforasjon av tarm uten nekrose i tarmavsnitt. Ingen intramural eller hepatobiliær luft. Ofte lav CRP. Vanligvis ingen inflammasjon/nekrose i tarmresektat (histologi).
 • Andre spesifiserte årsaker til tarmperforasjon.

P78.1 Annen peritonitt hos nyfødt

P78.2 Hematemese og melena hos nyfødt som følge av nedsvelget blod fra mor

P78.3 Ikke-infeksiøs diaré hos nyfødt

P78.8 Annen spesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden

P78.9 Uspesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden

Tilstander som angår hud og temperaturregulering hos foster og nyfødt (P80-P83)

P80 Hypotermi hos nyfødt

P80.0 Kuldeskadesyndrom
Alvorlig og vanligvis vedvarende hypotermi sammen med overflatisk blussende, rød hud, ødem og nevrologiske og biokjemiske forstyrrelser.
Vi foreslår at P80.0 kun brukes ved aksidentell hypotermi.
NB. Ved subkutan fettvevsnekrose etter perinatal asfyksi der en del barn også er behandlet med terapeutisk hypotermi anbefales det å bruke P15.6

P80.8 Annen spesifisert hypotermi hos nyfødt
Påvist temperatur < 36,0 °C.

P80.9 Uspesifisert hypotermi hos nyfødt

P81 Andre forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfødt

P81.0 Omgivelsesbetinget hypertermi hos nyfødt
Påvist temperatur > 38,0 °C under behandling med overvarme/varmeseng/oppvarmet kuvøse eller kun høy temperatur i omgivelsene.

P81.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfødt

P81.9 Uspesifisert forstyrrelse i temperaturregulering hos nyfødt
Feber hos nyfødt. Påvist temperatur > 38,0 °C, uten at det er økt varme i omgivelsene.
Tørstefeber, samme krav til påvist temperatur > 38,0 °C

P83 Andre tilstander som angår hud spesifikke for foster og nyfødt

Ekskludert:

 • bleiedermatitt (L22)
 • crusta lactea (L21.0)
 • føtal hydrops som skyldes hemolytisk sykdom (P56)
 • hudinfeksjon hos nyfødt (P39.4)
 • hudsyndrom som skyldes stafylokokker (L00)
 • medfødte misdannelser i hud (Q80-Q84)

P83.0 Sclerema neonatorum

P83.1 Erythema toxicum neonatorum

P83.2 Føtal hydrops som ikke skyldes hemolytisk sykdom
Føtal hydrops INA

P83.3 Annet og uspesifisert ødem spesifikt for foster og nyfødt

P83.4 Brystkjertelforstørrelse hos nyfødt
Heksemelk. Ikke-infeksiøs mastitt hos nyfødt

P83.5 Medfødt hydrocele

P83.6 Navlepolypp hos nyfødt

P83.8 Andre spesifiserte tilstander som angår hud spesifikke for foster og nyfødt
Bronsebabysyndrom
Sklerodermi hos nyfødt
Urticaria neonatorum

P83.9 Uspesifisert tilstand som angår hud spesifikk for foster og nyfødt

Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden (P90-P96)

P90 Kramper og P91 Andre forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt er omtalt under sykdommer i sentralnervesystemet.

P92 Problemer med næringsinntak hos nyfødte

P92.0 Brekninger hos nyfødt

P92.1 Gulping og ruminasjon hos nyfødt

P92.2 Langsomt næringsinntak hos nyfødt
Matningsproblem som forårsaker forlenget opphold på nyfødtavdeling eller barselavdeling, f.eks. prematur som etter GA 37 uker må bli i avdelingen grunnet spiseproblemer.

P92.3 For lite mat til nyfødt.
Enten A eller B, begge med fokus på vektoppgang, må oppfylles for sette koden P92.3.
A) Innleggelse av barn med dårlig vektoppgang eller vekttap, hvor det viser seg at barnet er friskt, men at årsaken til dårlig vektoppgang er for lite matinntak. Hvis vekttap > 10 % i første leveuke, kombineres P92.3 med P74.1
Dehydrering hos nyfødt.
B) Dårlig vektoppgang under opphold på nyfødtavdeling/barselavdeling pga lite næringsinntak.

P92.4 For mye mat til nyfødt

P92.5 Problem med brysternæring hos nyfødt.
Det foreslås at P92.5 kun brukes hos barn født til termin som har større ammeproblemer enn forventet, og der ammeproblemene alene medfører en betydelig forlenget innleggelse (> 4 dager) på barselavdeling/nyfødtavdeling.

P92.8 Andre spesifiserte problemer med næringsinntak hos nyfødt

P92.9 Uspesifisert problem med næringsinntak hos nyfødt

P93 Reaksjoner og intoksikasjoner som skyldes legemidler gitt til foster og nyfødt

Inkludert: Greys syndrom pga kloramfenikol til nyfødt
Ekskludert: Abstinenssymptomer (P96.1 og P96.2), Gulsott som skyldes legemidler eller toksiner (P58.4), Reaksjoner/intoksikasjoner på grunn av opiater/sedativa til mor (P04.0-4)

P94 Forstyrrelser i muskeltonus hos nyfødt

P94.0 Forbigående myasthenia gravis hos nyfødt
Ekskl. Myasthenia gravis (G70.0)

P94.1 Medfødt hypertoni

P94.2 Medfødt hypotoni
Uspesifikt «floppy-baby»-syndrom

P94.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i muskeltonus hos nyfødt

P94.9 Uspesifisert forstyrrelse i muskeltonus hos nyfødt

P95 Fosterdød, uspesifisert årsak

Dødfødsel INA
Dødfødt foster INA

P96 Andre tilstander som oppstår i perinatalperioden

P96.0 Medfødt nyresvikt

 • Bilaterale medfødte nyreanomalier (agenesi, cyster, klaffer etc.). Vanligvis har det foreligget oligohydramnion.
 • Inkluderer nyresvikt oppstått i neonatalperioden, sekundært til annen sykdom/tilstand, for eksempel etter alvorlig asfyksi, sepsis etc.

P96.1 Abstinenssymptomer hos nyfødt som følge av mors bruk av vanedannende legemidler
Neonatal abstinenssyndrom (NAS) på bakgrunn av bruk av vanedannende medikamenter hos mor. Diagnosen baseres på observasjon med bruk av anerkjente skåringsskjema (for eksempel Finnegan) og symptomer av varighet > 48 timer.

P96.2 Abstinenssymptomer hos nyfødt etter behandling med legemidler
Neonatal abstinenssyndrom (NAS) på bakgrunn av bruk av vanedannende medikamenter til barnet (oftest opioider). Diagnosen baseres på observasjon med bruk av anerkjente skåringsskjema (for eksempel WAT score) og symptomer av varighet > 48 timer.

P96.3 Brede kraniesuturer hos nyfødt
Craniotabes hos nyfødt

P96.4 Foster og nyfødt påvirket av avbrutt svangerskap
Ekskl: avbrutt svangerskap (påvirkning på mor) (O04.-)

P96.5 Komplikasjoner etter intrauterine inngrep, IKAS

P96.8 Andre spesifiserte tilstander oppstått i perinatalperioden
Observasjonsdiagnose.

P96.9 Uspesifisert tilstand som oppstår i perinatalperioden
Medfødt svakhet INA

Friske barn og kontroll etter innleggelse

Z38.0 Enkeltfødsel på sykehus
Friskt barn. Denne koden brukes ikke ved innleggelser på nyfødtavdelinger ettersom ethvert barn som innlegges i det minste vil ha en observasjonsdiagnose (for eksempel P96.8).

Z38.1 Enkeltfødsel utenfor sykehus

Z38.3 Tvillingfødsel på sykehus
Friske tvilling/-er. Denne koden brukes ikke ved innleggelser på nyfødtavdelinger ettersom ethvert barn som innlegges i det minste vil ha en observasjonsdiagnose (for eksempel P96.8) eller barnet får en kode som er sekundært til komplikasjoner ved flerlingfødsel (P01.5, P50.3 etc.).

Z09.8 Kontroll etter sykdom i nyfødtperioden
Det er anbefalt at man bruker denne koden for poliklinisk oppfølging av ”risikobarn” inkludert premature barn og andre barn som inkluderes i avdelingens rutineprogram. Koden kan/skal da kombineres med P-koden som var «hovedårsak» til innleggelse som igjen medførte oppfølging, for eksempel

 • P07.2 Ekstrem immaturitet (< 28 uker)
 • P07.3 Andre for tidlig fødte (28-36 uker)
 • P21.0 Alvorlig fødselsasfyksi
 • Andre

Z00.11 Rutinemessig helseundersøkelse av nyfødt
Helseundersøkelse av barn under 29 dagers alder Kommentar: Til bruk ved polikliniske besøk eller innleggelser etter fødeoppholdet hovedsakelig for rutinemessig helseundersøkelse. Også ved overflytning til annen avdeling etter ukomplisert fødsel. (Normalt utføres et standard sett tester av nyfødte, for eksempel av hørsel og hoftefunksjon. Som regel utføres disse under barseloppholdet. I de tilfellene der de utføres poliklinisk, blant annet etter hjemmefødsler, brukes diagnosekode for hovedtilstand)