Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

19 Transport av syke nyfødte

19.1 Stabilisering før kuvøsetransport

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Basert på Metodebok Haukeland sykehus,

Temperatur

Barnet er i termonøytral sone når rektal temperatur er 36,5-37,2 °C og barnet føles varm både sentralt og perifert på ekstremiteter. Aksilletemperatur og hudtemperatur øverst på abdomen er da 36,0-36,5 hos termin fødte og 36,5-37,0°C hos premature - høyere dess mindre barnet er.

Hypotermi korrigeres ved å sette kuvøsetemperaturen 1-2 grader over "standard" innstilling. Ev. dekk med varme klær, bleier, skinn samt lue før barnet legges i kuvøse for transport.

Respirasjon

Gi nok oksygen til å heve cyanose. Reduser så eventuelt forsiktig med 10% av avlest verdi (f.eks. fra 50% til 45%). Pulsoksymeterverdi: 90-95% (85-98%).
Truende respirasjonssvikt kan bli manifest under transport. Vær mer liberal med intubering dess mer umodent barnet er.

Innstilling av respirator - tommelfingerregel:

 1. Barn som "slåss mot respirator" = underventilert
 2. Barn som mister egenrespirasjon = overventilert
 3. Rolig barn med egenrespirasjon = passe ventilert

Sjekk tubeposisjon ved røntgen (midt mellom carina-jugulum).
Nasal CPAP velegnet hos premature/fullbårne med lett/moderat respirasjonsbesvær. Bedring av inndragninger og oksygenering betyr passe CPAP (4-6 cm H2O). Bruk fukter på transportkuvøsen.

Sirkulasjon

God farge, god perifer sirkulasjon (god kapillærfylning) og god puls. Korriger hypovolemi, gi ev. pressor og/eller hydrokortison.

Metabolske forstyrrelser

 • Hypoglykemi: Ønskelig blodsukker 2,5-6 mmol/l. IV til barn < 1500g, barn med alvorlig fødselsasfyksi og alvorlig syke barn. Navlevene (til kort under hudnivå hvis ikke mulig med røntgenkontroll, ellers forsøk på plassering i v. cava inferior) eller perifer vene. Vanligvis 10 % glukose med infusjonsrate 3-4 ml/kg/time.
 • Metabolsk acidose: BE < -10 etter 1 time halv-korrigeres i løpet av 10-20 min dersom barnet er ustabilt respiratorisk eller sirkulatorisk.

Spesielle forhold

 • CNS-symptomer: Fenemal i.v. ved kramper, men utelukk lavt blodsukker og lavt kalsium. Alvorlig sentral apne: intuber før transport.
 • Gastrointestinal problemer(atresi/stenose, diafragmahernie, omfalocele o.l): Alltid åpen ventrikkelsonde nr. 8. Drenasje ved hevertvirkning pluss hyppig aspirasjon.
 • Ventrikkeltømming også hos barn etter sectio, ved misfarget fostervann og hos alvorlig syke barn for å hindre aspirasjon.
 • Bukveggsdefekter, MMC o.l. dekkes med varme, sterile saltvannskompresser og deretter plastfolie.
 • Klinisk sepsis: Ta blodkultur og gi penicillin 50 mg/kg og gentamicin 6 mg/kg i.v.
 • Ved mistanke om cyanotisk hjertefeil eller hjertesvikt p.g.a venstresidig pumpesvikt (hypoplastisk venstre ventrikkel, alvorlig aortastenose og coarctatio): Gi prostaglandin - vær forberedt på muligheten for apne og respiratorbehov.
 • Generelt: Rådfør deg med mottagende avdeling m.h.t. behandling før transport.