Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Hodeskader og hjerneslag

Hjernens plastisitet og mekanismer for restitusjon og rehabilitering

Sist faglig oppdatert: 18.10.2022

Per Brodal

Foredragene bygger på en premiss om at rehabilitering handler om læring, og jeg ønsker derfor å formidle innsikt i grunnleggende læringsmekanismer både på et nevrobiologisk nivå og hva som driver læring hos mennesker i sin alminnelighet (kognitivt nivå og atferdsnivå). Dette knyttes underveis mer spesifikt til forholdene når nervesystemet er skadet. 

Første del drøfter begrepet nevroplastisitet og synaptiske endringer ved læring. Betingelsene for å oppnå synaptiske endringer i dyreforsøk har overføringsverdi til rehabiliteringssituasjoner og hvordan disse bør tilrettelegges. Videre omtales hjernens organisering i «lærende nettverk» og hvordan kjennskap til nettverkenes arbeidsmåte har betydning for en mekanistisk forståelse av hjernens funksjon normalt og ved skader. Videre går jeg mer spesifikt inn på hva som skjer i hjernen etter en skade, belyst ved dyreforsøk og kliniske observasjoner. Dette har betydning for forståelse av fenomener som spastisitet og bruksdrevet plastisitet.

Hele foredraget er tilgjengelig:
Hjernens plastisitet og mekanismer for restitusjon og rehabilitering