Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

7.3 Lungefunksjonstesting

7.3.1 Testbetingelser

Sist faglig oppdatert: 01.01.2016

Hege Clemm og Ola Røksund

Lungefunksjonstester er hjelpemidler til bruk i tolkningen av pasientens plager. Det er derfor viktig at alle testresultatene blir så riktig som mulig. Det er flere faktorer som kan påvirke testresultatene og dette må man ha et bevisst forhold til.

Følgende eksterne testbetingelser anbefales

Temperatur

Romtemperaturen bør ligge mellom 20 og 25 °C.

Luftfuktighet

Økt luftfuktighet reduserer reaktiviteten for anstrengelse hos barn med anstrengelsesutløst astma. Relativ luftfuktighet ved romtemperatur mellom 20 og 25 °C bør ikke overstige 50 %.

Standardisering og vedlikehold

Ved ethvert lunge-test-laboratorium skal det foreligge testprotokoller som i detalj beskriver de testene som benyttes, kalibrering samt vedlikehold.  Rutiner for vedlikehold av alt testutstyr er viktig. Ettersyn av utstyret som er utsatt for slitasje bør gjennomføres regelmessig, teknisk kalibrering i henhold til anbefaling ved fabrikant og biologisk kalibrering med lungefriske kontroller bør skje regelmessig for å redusere risikoen for målefeil.

Repeterbarhet av spirometri

Repeterbarhet er avgjørende ved oppfølging av pasienter over tid og for riktig tolkning av reversering og provokasjon. Repeterbarhet avgjøres av kvalitet og vedlikehold av utstyr og av erfaringen til testleder. I et godt laboratorium skal de målte verdier av FEV1 ikke overstige mer enn 8-10% av 2 standard deviasjoner (SD).

Standardisert protokoll for gjennomføring av reversering og provokasjon er med på å sikre høy repeterbarhet.  

Sikkerhet

Det skal ved alle lunge-test-laboratorium foreligge handlingsplaner som beskriver nødvendige tiltak dersom det oppstår alvorlige reaksjoner.

I sykehus laboratorier der det drives provokasjonstesting med farmakologiske stoffer og/eller allergener, må oksygen og korttidsvirkende beta –2 agonist til inhalasjon være tilgjengelig. Ansatte i laboratoriet bør beherske basal hjerte-lungeredning hos barn. Lege med slik kunnskap bør til enhver tid være tilgjengelig.

Testbetingelser i forhold til pasient

Infeksjoner

Virusinfeksjoner gir ofte bronkokonstriksjon og økt reaktivitet hos barn med astma. Vi provokasjonstester sjelden barn de første to ukene etter febrile øvre luftveisinfeksjoner.

 • Basale lungefunksjons tester kan selvsagt utføres og gi nyttig tilleggsinformasjon.

Allergen påvirkning

Allergen påvirkning gir bronkokonstriksjon og økt reaktivitet hos allergiske barn med astma. Med mindre det foreligger en klar problemstilling, provokasjonstester vi sjelden barn som åpenbart er under påvirkning av allergen(er) de er responsive overfor, eksempelvis pollenallergikere midt i pollensesongen.

 • Basale lungefunksjons tester kan selvsagt utføres og gi nyttig tilleggsinformasjon.

Astmatiske episoder

I forløpet etter en obstruktiv episode er bronkial hyperreaktivitet vanlig. Provokasjonstesting bør utsettes i minst 2 uker etter definert episode.

 • Basale lungefunksjons tester kan selvsagt utføres og gi nyttig tilleggsinformasjon.

Medisinering

Bronkodilaterende medikamenter vil påvirke alle basale lungefunksjonsverdier dersom testpersonen er responsiv. Medikamentene vil dessuten virke beskyttende ved provokasjonstester og derved påvirke resultatet. Pasienter bør derfor komme til utredning fastende mht medikamenter med bronkodilaterende effekt.

 • Unntak kan gjøres dersom en ønsker å teste graden av beskyttelse ved et definert medikament regime, som f.eks. anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon.

Før test anbefales det at følgende medisiner ikke er tatt innen angitt tid:

 1. Korttidsvirkende inhalasjons bronkodilatorer (beta-2 agonist) 8 timer
 2. Atrovent til inhalasjon siste 24 timer
 3. Leukotrien antagonister siste 24 timer
 4. Kombinasjons-preparater til forebyggende behandling siste 48 timer
 5. Langtidsvirkende beta–2 agonist siste 48 timer
 6. Inhalasjonssteroider kan tas som vanlig
 7. Lomudal siste 8 timer
 8. beta–2 agonist per os siste 12 timer
 9. beta–2 agonist per os depot-tabletter siste 72 timer
 10. Theophyllin i form av tabletter eller klyster siste 72 timer

Referanser

 1. ATS Statement. Guidelines for Metacholine and Exercise Challenge testing. Am J Respir Crit Care Med. 2000; 161:309-329
 2. Sterk PJ, Fabbri LM, Quanjer PH, Cockcroft DW, O`Byrne PM, Anderson SD et al. Airway responsiveness. Standardized challenge testing with pharmacological, physical and sensitizing stimuli in adults. Report Working Party Standardization of Lung Function Tests, European Community for Steel and Coal. Official Statement of the European Respiratory Society. Eur Respir J Suppl 1993;16:53–83.

Tidligere versjoner:

Publisert 2006: Thomas Halvorsen, Britt T. Skadberg og Ola Røksund

Revidert 2009: Thomas Halvorsen, Britt T. Skadberg og Ola Røksund