Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

7.3 Lungefunksjonstesting

7.3.2 Tide-flow-volum måling (TFV)

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Torbjørn Nag og Iren Matthews

Bakgrunn

Tide-flow-volum måling (TFV) måler flow og volum mens pasienten puster rolig gjennom en tett maske. Metoden krever ikke sedasjon eller forserte manøvre, og kan også brukes hos små barn som ikke kan samarbeide til andre undersøkelser. Undersøkelsen krever imidlertid at barnet er rolig. Den kan gjøres på både sovende og våkne barn.

I store studier har TFV hos spedbarn blant annet vist at nedsatt lungefunksjon tidlig korrelerer med obstruktiv lungesykdom senere i livet og mors røyking i svangerskapet. Den prediktive verdien for enkeltpasienter er imidlertid liten. I den kliniske hverdagen brukes TFV til å diagnostisere barn med øvre luftveisobstruksjon, nedre luftveisobstruksjon og bronkial reversibilitet (se tolkning).

Indikasjoner

Mistanke om obstruksjon i øvre luftveier, obstruksjon i nedre luftveier eller reversibilitet hos små barn som ikke kan samarbeide til forserte manøvre.

Kontraindikasjoner

Urolig barn.
Behov for kontinuerlig respirasjonsstøtte eller oksygen.

Gjennomføring

Testen kan utføres både på våkne og sovende barn. Det er viktig at barnet puster rolig. For å få til dette må man ha en rolig atmosfære der barnet føler seg trygg. Våkne barn kan sitte på foreldrenes fang. De minste spedbarna kan eventuelt måles liggende i vogna. Masken berører forsiktig på kinnet først, og settes deretter over nese og munn. Undersøkeren forsøker å få barnas oppmerksomhet med sang eller en leke som holdes foran dem. Undersøkeren, og ikke foreldrene,bør styre. I studier klarer man TFV hos 50-60 % av 2 åringer våkne. Dersom barnet er urolig, kan TFV eventuelt måles når barnet sover.

En godkjent test bør ha en måling med minimum 30 sekunders stabil respirasjon som gjør at man kan lagre minimum 10 pust. Gjennomsnittet av disse benyttes. Uregelmessigheter (avvikende kurver) kan fjernes (åpenbart forskjellig størrelse eller form, tvilsomt punkt for null flow, mer enn en flow topp). Dersom det ikke lykkes å få 10 sammenhengende pust kan man vurdere å bruke pust fra flere målinger, men da øker variabiliteten.

Tolkning

De vanligste brukte parameterne fra undersøkelsen er

RRRespirasjonsfrekvens
 Rask respirasjonsfrekvens kan være et symptom på respiratoriske problemer.

 

TVTidalvolum
 Vanligvis ca. 6-8 ml/kg

 

tPTEF/tETid til maksimal ekspiratorisk flow/total ekspirasjonstid
Mest rapporterte parameter i studier. Parameteren er relativt uavhengig av størrelse, respirasjonsrate og tidalvolum og brukes gjerne som et mål på obstruktivitet. Det er en svak negativ assosiasjon med alder og høyde. Normalverdier varierer i studier 0,32-0,45.

 

vPTEF/vEVolum til maksimal ekspiratorisk flow/totalt volum
 
Tegn på obstruktivitet som tPTEF/tE, men mindre brukt. Har i en studie vist seg å være mer sensitiv enn tPTEF/tE for obstruktiv lungesykdom.


Parametrene brukes sammen med kurven til å bedømme testen. Kurvene kan variere noe med alder. Se figur 1.

Normal undersøkelse
RR, TV, tPTEF/tE og vPTEF/vE innenfor normalområdet. Kurven er rund.

Restriktiv lungesykdom
Rund kurve og normal tPTEF/tE og vPTEF/vE. Tidalvolumene er mindre og respirasjonsfrekvensen rask.

Obstruktiv lungesykdom (figur 2 B)
Barn med obstruktiv lungesykdom vil ha en rask stigning i flow,for deretter at flowen faller tilnærmet lineært. Ofte vil man se at ekspirasjonen slutter før flowen når 0 (endeekspiratorisk knekk). tPTEF/tE og vPTEF/vE vil være lave (< 0,2). Tidalvolum og respirasjonsfrekvens er gjerne normale om pasienten ikke er vesentlig respiratorisk påvirket.

Ekstrathorakal obstruksjon (figur 2 C)
Pasienter med en ekstrathorakal obstruksjon (f. eks laryngomalasi) vil ha en avflating av den inspiratoriske kurven, og eventuelt også påvirkning av den ekspiratoriske kurven.

Intrathorakal obstruksjon (figur 2 D)
Pasienter med intrathorakal obstruksjon (f. eks trakeomalasi, bronkomalasi, stenose) vil ha en avflating av den ekspiratoriske kurven og eventuelt også påvirkning av den inspiratoriske kurven. Avhengig av nivå og dynamikk kan man også få en obstruktiv kurve.

Reversibilitet
Pasienter med tegn til obstruktivitet kan eventuelt gis ventoline for å se etter reversibilitet. Det finnes ingen konsensus om krav til reversibilitet, men bedring over 2 standardavvik regnes som en positiv test. Eventuelt kan reversibilitet også gjøres ved måling før eller etter en prøvebehandling med inhalasjonssteroider.

Se figur 2 for vurdering av kurver.

 

Utregning7.4.2

 

Figur 1 Utregning av tPTEF/tE og vPTEF/vE

 

 

Vurdering7.4.2

 

Figur 2 Vurdering av TFV kurver

  1. Normal kurve
  2. Dynamisk intrathoracal obstruksjon
  3. Ekstrathoracal obstruksjon (inspiratorisk avflatning)
  4. Fiksert obstruksjon (inspiratorisk og ekspiratorisk avflatning)

Referanser

  1. Beydon et. al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: Pulmonary function testing in preschool children. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175: 1304-1345
  2. Carlsen KCL, Carlsen KH Tidal breathing measurements. Paediatric pulmonary function testing Prog Respir Res. Basel, Karger 2005; 33: 10-19
  3. Filipone M et. al. Functional approach to infants and young children with noisy breathing -  validation of pneumotachography by blinded comparison with bronchoscopy. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 1795-1800