Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

3.9 Virale hepatitter (A, B og C)

3.9.1 Hepatitt-A-virus (HAV)

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Astrid Rojahn, Henrik Døllner og Claus Klingenberg

Oversikt virale hepatitter:

Bakgrunn

  • Generelt: HAV er endemisk i varme strøk. De fleste barn i utviklingsland er smittet i ung alder og har gjennomgått en asymptomatisk infeksjon. Smitteveien er fekal-oral. HAV-infeksjon gir ikke kronisk bærertilstand.
  • Inkubasjonstid: 2–6 uker (gjennomsnitt 4 uker)
  • Smittsomhet: Pasienter regnes som smittsomme fra 1 (-3) uker før første sykdomsdag og opp til flere uker etter sykdomsdebut. Virusutskillelsen er høyest den siste uken før den ikteriske fasen, pasienten er da svært smittsom. God håndhygiene etter at barnet har hatt avføring er avgjørende for å hindre smittespredning.

Symptomer og funn

Kun 30 % av barn under 6 år utvikler kliniske symptomer. Eldre barn har ofte symptomer i flere uker, enkelte ganger i flere måneder og 70 % utvikler ikterus.
Vanligste symptomer initialt er feber, hodepine og kvalme, senere ikterus, mørk urin, lys avføring, magesmerter, oppkast og anoreksi.
Ekstraintestinale manifestasjoner inkluderer utslett og artralgier. Hepatitt A gir vanligvis full restitusjon uten leverskade, men akutt leversvikt er beskrevet.

Diagnostikk og utredning

  • Leverprøver (ASAT, ALAT, GT, ALP, bilirubin, albumin, evt. INR).
  • Anti-HAV IgM påvises i akuttfasen og kan være positiv i opptil 6 måneder etter gjennomgått infeksjon.
  • Anti-HAV IgG påvises etter infeksjon og/eller vaksine. Tilstedeværelse av anti-HAV IgG indikerer immunitet.

Behandling og oppfølging

Ingen kausal behandling. God prognose.

Forebyggende tiltak

God håndhygiene i forbindelse med måltid, toalettbesøk og bleieskift. Kontakt lokalt ansvarlig smittevern lege for oppfølging av øvrige husstandsmedlemmer og nærkontakter. Disse bør så raskt som mulig gis normalt immunglobulin eller hepatitt A vaksine (avhengig av hva som er raskest tilgjengelig og om personen har kontraindikasjoner for vaksine).
Vaksine kan gis til barn over 1 år. Barn holdes hjemme fra skole/barnehage 1 uke etter sykdomsdebut.

Prosedyrer og verktøy

Referanser

  1. Smittevernveilederen, FHI. Hepatitt A - veileder for helsepersonell. Oppdatert 09.06.2019.
    https://fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/hepatitt-a---veileder-for-helsepers/

Tidligere versjoner:

Publisert 2006: Claus Klingenberg og Astrid Rojahn

Revidert 2010: Astrid Rojahn