Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

8. Hjerte- og karsykdommer

8.3 Forkortelser i barnekardiologi

Sist faglig oppdatert: 01.01.2017

Det brukes mange forkortelser i barnekardiologi. Mange er oversatt fra engelsk, noen fra latinsk og i noen tilfeller brukes det flere forkortelser om hverandre på samme begrep. Alle er oppført i alfabetisk rekkefølge og til evt. avvikende forkortelser henvises i teksten.

Forkortelser

Forklaring

A

Atrium, forkammer

a.

Arteria, arterie

Aao

Ascending aorta, ascenderende aorta (se også AoA)

AF

Atrial flutter / fibrillation, atrieflutter /-flimmer

AI

Aortainsuffisiens (se også AR)

Ao, (AO)

Aorta

AoA

Aorta ascendens, ascenderende aorta (se også AAo)

AoD

Aorta descendens, descenderende aorta (se også DAo)

AoS, (AOS)

Aortastenose (se også AS)

AoV, AOV

Aortic valve, aortaklaff

AP

Arteria pulmonalis, pulmonalarterie (se også PA, MPA)

(AP)

Accessory pathway, aksessorisk ledningsbunt

AR

Aortic regurgitation, aortainsuffisiens (se også AI)

AS

Aortic stenosis, Aortastenose (se også AoS)

ASD

Atrial septal defect, atrieseptumdefekt

AT

Atrial tachycardia, atrietakykardi

AV

Aortic valve, aortaklaff

AV -

Atrioventricular, atrioventrikulær -

AVN

Atrioventricular node, AV-knute

AVNRT

AV-nodal reentry tachycardia, AV-knute reentrytakykardi

AVRT

Atrioventricular reentry tachycardia, atrioventrikulær reentrytakykardi (via en aksessorisk ledningsbunt)

AVSD

Atrioventricular septal defect, atrioventrikulær septumdefekt

BAP

Banding av pulmonalarterien (se også PAB)

BAS

Ballong-atrieseptostomi (Rashkind procedure)

BCPC, (BDCP, BDCPC)

Bidirectional cavopulmonary connection (bidirektional / modified Glenn shunt), bidireksjonal cavopulmonal anastomose ("halv-Fontan")

BH, (Bl-H)

Blalock-Hanlon septostomy

BP, BT

Blood pressure, blodtrykk

BT (-shunt)

Blalock-Taussig shunt (a. subclavia  a.pulmonalis, se også GOBT)

CHD

Congenital heart disease, medfødt hjertefeil

CHF

Congestive heart failure, hjertesvikt

CO

Cardiac output, hjerteminutvolum

CoA, (COA)

Coarctation, coarctatio aortae, koarktasjon

CP (-shunt)

Cavopulmonary (Glenn) shunt, bi- eller unidireksjonal cavopulmonal anastomose

(se også BCPC, UCPC)

CS

Coronary sinus

CVP

Central venous pressure, sentralvenøs trykk

DAo

Descending aorta, descenderende aorta

DCM

Dilated (congestive) cardiomyopathy, dilatert kardiomyopati

DILV

Double inlet left ventricle, dobbelt innløp i venstre ventrikkel

(DIRV)

Double inlet right ventricle, dobbelt innløp i høyre ventrikkel

(DISLV)

Double inlet single left ventricle, dobbelt innløp i venstre ventrikkel

(DISV)

Double inlet single ventricle, dobbelt innløp i ventrikkel (ubestemt morfologi)

DKS

Damus-Kaye-Stansel operasjon (Damus procedure)

DOLV

Double outlet left ventricle, dobbelt utløp fra venstre ventrikkel

DORV

Double outlet right ventricle Dobbelt utløp fra høyre ventrikkel

DxC

Dextrocardia, dextrokardi

EAT

Ectopic atrial tachycardia, ektopisk atrietakykardi

EF

Ejection fraction, ejeksjonsfraksjon

ERP

Effective refractory period, effektiv refraktærperiode

FF

Forkortningsfraksjon (se også FS)

FO

Foramen ovale eller fossa ovalis

FS

Fractional shortening, forkortningsfraksjon (se også FF)

GOBT

Great Ormont Street modifikasjon av BT-shunt (kunststoffrør), modified BT (-shunt)

GUCH

Grown up congenital heart disease, ungdommer og voksne med medfødt hjertefeil

HA

Høyre atrium, høyre forkammer (se også RA)

HAP

Høyre arteria pulmonalis, høyre lungearteriegren (se også RPA)

HCM

Hypertrophic cardiomyopathy, hypertrofisk kardiomyopati

HF

Hjertefrekvens(se også HR)

HLHS

Hypoplastic left heart syndrome, hypoplastisk venstre hjertesyndrom (se også HVHS)

HLTX

Heart lung transplantasjon, hjertelungetransplantasjon

HOCM

Hypertrophic obstructive cardiomyopathy, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati

HR

Heart rate, hjertefrekvens (se også HF)

HTX

Heart transplantation, hjertetransplantasjon

HV

Høyre ventrikkel (se også RV)

HVHS

Hypoplastisk venstre hjertesyndrom (se også HLHS)

IART

Intraatrial reentry tachycardia, intraatrial reentrytakykardi

IAS, (iAS)

Interatrial septum or intact atrieseptum, interatrialt septum eller intakt atrieseptum

IVC

Inferior vena cava, nedre hulvene (se også VCI)

IVS, (iVS)

Interventricular septum or intact ventricular septum, interventrikulært septum eller intakt ventrikkelseptum (oftest i forb.med PA)

IVSd

Interventricular septum, diastolic dimension, ventrikkelseptum i diastole

IVSs

Interventricular septum, systolic dimension, ventrikkelseptum i systole

IAA

Interrupted aortic arch, avbrutt aortabue

JET

Junctional ectopic tachycardia, ektopisk junktional (nodal) takykardi

LA

Left atrium, venstre forkammer (se også VA)

LAD

Left anterior descendens (coronary artery)

LAD

Left axis deviation, forskyvning av QRS-akse til venstre

LAH, (LAE)

Left atrial hypertrophy (enlargement), venstre atriehypertrofi

LAHB

Left anterior hemiblock, venstre anteriort hemigrenblokk

LBBB

Left bundle branch block, venstre grenblokk

LCA

Left coronary artery, venstre koronararterie

LPA

Left pulmonary artery, venstre pulmonalarteriegren (se også VAP)

LPHB

Left posterior hemiblock, venstre posteriort hemigrenblokk

LQTS

Long QT syndrome, lang QT-syndrom

LV

Left ventricle, venstre ventrikkel (se også VV)

LV(ID)d

Left ventricle internal diameter, diastole, venstre ventrikkels diameter i diastole

LV(ID)s

Left ventricle internal diameter, systole, venstre ventrikkels diameter i systole

(LV)PWd

Left ventricular posterior wall, diastole, bakvegg i diastole

(LV)PWs

Left ventricular posterior wall, systole, bakvegg i systole

LVH

Left ventricular hypertrophy, venstre ventrikkelhypertrofi

LVOT

Left ventricle outflow tract, venstre ventrikkels utløp

LVOTO

Left ventricle outflow tract obstruction, venstre ventrikkels utløpsobstruksjon

LAA

Left atrial appendage, venstre aurikkel

MA

Mitral atresia, mitralatresi

MAP

Mean arterial pressure, arteriemiddeltrykk

MAPCAs

Major aortopulmonary collateral arteries, store aortopulmonale kollateralarterier

MAT

Multifocal atrial tachycardia, multifokal ektopisk atrietakykardi

MI

Mitralinsufficiens (se også MR)

MP

Mitralprolaps (se også MVP)

MPA

Main pulmonary artery, lungarteriehovedstamme (se også AP)

MR

Mitral regurgitasjon, mitralinsufficiens (se også MI)

MS

Mitral stenosis, mitralstenose

MV

Mitral valve, mitralklaff

MVP

Mitral valve prolapse, mitralprolaps (se også MP)

PA

Pulmonary atresia, pulmonalatresi

(PA)

Pulmonary artery, pulmonalarterie (se også AP, MPA)

PAB

Pulmonary artery banding, banding av pulmonalarterien (se også BAP)

PAC

Prematur atrial contraction, supraventrikulær ekstrasystole (se også SVES)

PAIVS, (PA-iVS)

Pulmonary atresia with intact ventricular septum, pulmonalatresi med intakt ventrikkelseptum

PAP

Pulmonary artery pressure, trykk i lungearterie

PAPVD,

(PAPVC, PAPVR)

Partial anomalous pulmonary venous drainage (conection, return), partialt anomal pulmonalvenøs retur, partiell lungevenefeilmunning

PDA

Patent ductus arteriosus, persisterende åpen ductus

PFO

Patent foramen ovale, persisterende foramen ovale

PHT

Pulmonary hypertension, pulmonal hypertensjon

PI

Pulmonalinsufficiens (se også PR)

PJRT

”Permanent junction reciprocating tachycardia”, feil betegnelse for en AVRT med langsomt høyresidig aksessorisk bane

PR

Pulmonary regurgitation, pulmonalinsufficiens (se også PI)

PS

Pulmonary stenosis, pulmonalstenose

PV

Pulmonary valve, pulmonalklaff

PV

Pulmonary vein, lungevene (se også VP)

PVC

Premature ventricular contraction, ventrikulær ekstrasystole (se også VES)

Qp

Pulmonary output, flow i pulmonalkretsløpet (Q fysikalsk tegn for flow)

Qs

Systemic output, flow i systemkretsløpet (Q fysikalsk tegn for flow)

RA

Right atrium, høyre forkammer (se også HA)

RAA

Right atrial appendage, høyre aurikkel

RAD

Right axis deviation, forskyvning av QRS-akse til høyre

RAH, (RAE)

Right atrial hypertrophy (enlargement), høyre atriehypertrofi

RBBB

Right bundle branch block, høyre grenblokk

RCA

Right coronary artery, høyre koronararterie

RCx

Ramus circumflexus

Rp

Pulmonary vascular resistance, karmotstand i pulmonalkretsløpet (R fysikalsk tegn for motstand)

RPA

Right pulmonary artery, høyre lungearteriegren (se også HAP)

Rs

Systemic vascular resistance, karmotstand i systemkretsløpet (R fysikalsk tegn for motstand)

RV

Right ventricle, høyre ventrikkel (se også HV)

RVH

Right ventricular hypertrophy, høyre ventrikkelhypertrofi

RVOT

Right ventricle outflow tract, høyre ventrikkels utløp

RVOTO

Right ventricle outflow tract obstruction, høyre ventrikkels utløpsobstruksjon

SA

Single atrium or commun atrium, singel eller felles atrium

SR

Sinus rhythm, sinusrytme

SV

Single ventricle, singel ventrikkel

SVC

Superior vena cava, øvre hulvene (se også VCS)

SVES

Supraventrikulær ekstrasystole (se også PAC)

SVT

Supraventrikular tachycardia, supraventrikulær takykardi

TA

Tricuspid atresia, tricuspidalatresi

TAC

Truncus arteriosus communis (persistant truncus arteriosus)

TAPVD,

(TAPVC, TAPVR)

Total anomalous pulmonary venous drainage (connection, return), totalt anomal pulmonalvenøs retur, total lungevenefeilmunning

TCPC

Total cavopulmonary connection, total cavo-pulmonal forbindelse (”full-Fontan”)

TGA

Transposition of the great arteries, transposisjon av de store arterier

TI

Tricuspidalinsufficiens (se også TR)

TOF

Tetralogy of Fallot, Fallots tetrade

TR

Tricuspid regurgitation, tricuspidalinsufficiens (se også TI)

TS

Tricuspid stenosis, tricuspidalstenose

TV

Tricuspid valve, tricuspidalklaff

UCPC, (UDCP, UDCPC)

Unidirectional cavopulmonary connection (Glenn shunt), unidireksjonal cavopulmonal anastomose (”ekte Glenn”)

V

Ventricle, ventrikkel

VA

Venstre atrium, venstre forkammer (se også LA)

VA-

Ventriculoarterial, ventrikuloarteriell

VAP

Venstre arteria pumonalis, venstre lungearteriegren (se også LPA)

VCI

Vena cava inferior, nedre hulvene (se også IVC)

VCS

Vena cava superior, øvre hulvene (se også SVC)

VES

Ventrikulær ekstrasystole (se også PVC)

VF

Ventricular fibrillation, ventrikkelflimmer

VP

Vena pulmonalis, lungevene (se også PV)

VSD

Ventricular septal defect, ventrikkelseptumdefekt

VT

Ventricular tachycardia, ventrikkeltakykardi

VV

Venstre ventrikkel (se også LV)

WPW

Wolff-Parkinson-White syndrom

Prosedyrer og verktøy