Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

8. Hjerte- og karsykdommer

8.4 Bilyder; hvem skal utredes?

Sist faglig oppdatert: 01.01.2017

Ansgar Berg og Andreas Andreassen

Bakgrunn

 • Omtrent 70 % av alle hjertefeil oppdages innen første levemåned der de alvorligste oftest diagnostiseres innen første leveuke
 • Ca. 60–70 % av alle friske småbarn har en bilyd over hjertet. Hos noen barn høres bilyden bare under forhold som gir takykardi (feber, anemi, anstrengelse og lignende). Andre barn kan ha konstant bilyd.
 • Hjertebilyd og/eller symptomer nyfødte kan først komme etter hjemreise
  • Ductusavhengige hjertefeil
  • Når trykket på høyre side faller i dagene og ukene etter fødselen (venstre til høyre shunt)
  • Økende alder (økende minuttvolumet) 

Diagnostikk og utredning

Fysiologiske/uskyldige bilyder

 1. Vibratorisk/systolisk ejeksjonsbilyd (Still`s murmur): Tidlig/midtsystolisk lavfrekvent (vibrerende, musikalsk) bilyd grad 1–2, med punktum maksimum (pm) mot apeks, nedre venstre sternalrand og 1–2 hø interkostalrom. Ofte noe utstråling til halskar. Svekkes ofte når barnet setter seg opp.
 2. Pulmonal ejeksjonsbilyd: Tidlig midtsystolisk lavfrekvent bilyd, grad 1–2, med pm 2–3 venstre interkostalrom, delvis hørbar langs hele øvre del av sternum.
 3. Venesus-bilyd: Systolisk-diastolisk, nærmest kontinuerlig litt blåsende bilyd med pm i 1–2 høyre interkostalrom (grad 2–3). Bilyden blir tydelig svakere eller forsvinner når hodet dreies mot siden eller v jugularis komprimeres, samt i liggende stilling.

De fysiologiske bilydene diagnostiseres ved auskultasjon. EKG og rtg thorax gir vanligvis ingen tilleggsinformasjon.

Fysiologiske bilyder er vanligvis ikke

 • Over grad 3
 • Hørbare på ryggen (unntak perifere pulmonalstenoser hos nyfødte/spedbarn)
 • Diastoliske (unntak venesus, men den svekkes/forsvinner ved hodedreining)
 • Holo- eller sensystoliske
 • Fremissement (= palpabel bilyd) er ikke fysiologisk

Oppfølging

Indikasjoner for henvisning til barnekardiologisk vurdering

 • Alle bilyder med symptomer eller tegn på hjertesykdom (cyanose, svikt, takypne, nedsatt fysisk yteevne, manglende/svake lyskepulser og lignende)
 • Sterke bilyder (over grad 3) uansett symptomer/tegn. Febrile barn med bilyd, men uten andre tegn på hjertefeil kontrolleres påny når de er friske
 • Alle diastoliske, holosystoliske eller kontinuerlige bilyder, og de som er hørbare på ryggen
 • Konstant spaltning av 2. hjertetone
 • Barn med identifiserte syndromer (Downs syndrom og lignende) eller dysmorfe trekk uavhengig av tilstedeværelse av bilyd som ikke har vært kardiologisk utredet.

Prosedyrer og verktøy

Litteratur

 1. Berg A, Greve G, Hirth A, Rosland GA, Norgård G. Vurdering av barn med hjertebilyder. Tidskr Nor Lægefor 2005;125:1000-1003.
 2. www.uptodate.com. “Approach to the infant or child with cardiac murmur”, last updated June 2017
 3. Kang G, Xiao J, Wang Y, et al. Prevalence and clinical significance of cardiac murmurs in schoolchildren. Arch Dis Child 2015; 100:1028.

Tidligere versjoner:

Publisert 2011: Ansgar Berg og Gunnar Norgård