Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

19 Transport av syke nyfødte

19.6 Monitorering av premature/nyfødte i fly/helikopter

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Basert på Metodebok Haukeland Sykehus.

Monitoreringsbehov avhengig av følgende:

 • Hvor syk pasienten er?
 • Hvor langvarig transport forventes?

A) Før avreise/på hentested

Minimum monitorering/undersøkelser utført:

 • Temperatur
 • Blodtrykk (vanligvis noninvasiv)
 • Respirasjonsfrekvens
 • Respons på stimuli

(Disse 4 parametre utgjør basis for TRIPS-score)

Monitorering/undersøkelser/prosedyrer som i tillegg ofte bør utføres

(til dels avhengig av at barn hentes på sykehus/helsesenter hvor disse undersøkelsene kan utføres)

 • Blodsukker: Alle barn med asfyksi, alle SGA barn, alle premature ellers lav terskel.
 • Blodgass: Alle barn med respirasjonsbesvær. Hvis barnet intuberes på hentested og det startes respiratorbehandling bør blodgass tas etter stabilisering på respirator og før avreise.
 • Andre blodprøver: Hb, CRP, elektrolytter, blodkultur etc. på indikasjon.
 • Rtg. thorax: Tas (hvis mulig) av alle barn som er intubert (tubeposisjon/lungestatus)
 • Pulsoksymeter: Liberal bruk på ”alle” barn.
 • CO2 måling (endetidal): Etableres før transport av forventet varighet > 30 min. (i praksis alltid) hos alle barn som respirator behandles.
 • EKG-scop: Liberal bruk
 • Intravenøs tilgang: Lav terskel, kan være behov for flere. Ev. navlevenekateter
 • Arteriell blodtrykksmåling: Aktuelt å anlegge før transport av sirkulatorisk ustabil pasient.
 • Ventrikkelsonde: Alltid indisert ved mage-tarm problemer, ellers liberal bruk.

B) Monitorering under transport

 • Temperatur: Kontinuerlig måling (rektalt) ved transport av forventet varighet > 30 minutter
 • Blodtrykk (noninvasiv/invasiv): Regelmessig monitorering avhengig av klinisk situasjon.
 • Pulsoksymeter: Kontinueres
 • CO2 måling (endetidal): Kontinueres hos alle barn som respiratorbehandles.
 • EKG-scop: Liberal bruk. Pulsoksymeter kan lett falle ut i perioder.
 • Åpen ventrikkelsonde: Alltid indisert ved mage-tarm problemer, ellers liberal bruk.
 • Infusjonspumper: Med alarmer for høyt trykk/motstand

C) Ved avlevert pasient skal alltid følgende registreres

 • Temperatur
 • Blodtrykk(vanligvis noninvasiv)
 • Respirasjonsfrekvens
 • Respons på stimuli

(Disse 4 parametre utgjør basis for TRIPS-score)
I tillegg kontolleres raskt syre-base status (på alle som har vært respiratorbehandlet under transport) + blodsukker (mål på kvalitet under transporten/evaluering)

Vedr. CO2 måling

Det benyttes en såkalt side-stream CO2 funksjon på Propaq M. Adapteren er tilpasset nyfødte med lite dødvolum. I følge manualen til Propaq M er samplingsvolumet 50 ml/min. Det vil si at for et barn med vekt 1 kg og et respiratorisk minuttvolum på rundt 200-300 ml/min vil 50 ml/min utgjøre en god del, og man må kompensere for dette volumet ved innstilling av respiratoren. Kapnografi er heller ikke «perfekt», men hvis man tar en blodgass og samtidig har en EtCO2 verdi før «avreise» kan man følge trender under transport. Obs:

 • Det kan være signifikante forskjeller mellom EtCO2 og ”ekte” arterielle CO2 verdier spesielt i situasjoner med alvorlig lungesykdom, ventilasjon-perfusjon mismatching og hjertefeil med mixing/H-V shunt. I disse tilfellene vil EtCO2 til dels underestimere den ”ekte” CO2 verdi, noe som kan medføre hypoventilasjon, hyperkapni og acidose
 • Hos små premature vil lave tidalvolum/kort platåfase kunne være en feilkilde og gjøre EtCO2måling mindre pålitelig.

Transcutan CO2 måling: Ikke tilgjengelig på alle transporter