Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

8 Gulsott og hemolytisk sykdom

8.6 Ikterus – rutiner på barsel

Transcutan(tc)-bilirubin (Bilicheck) skal brukes for å bestemme om serum(s)-bilirubin skal måles på friske fullbårne (under lysbehandling brukes ikke transcutanmåler).

Grensen for lysbehandling følger barnets vekt, se Behandlingsskjema for hyperbilirubinemi.
Verdier markeres på behandlingsskjema; tc-bili med rødt og s-bili med blått. Før også inn blodgruppe mor og barn + Coombs test (DAT) resultat.

Ved tc-bilirubin verdier som ligger over lysgrensen gjøres følgende:

 1. Barnet legges i lys. Ved neste laboratorie prøverunde tas s-bili, hb, AB0, Rh og direkte Coombs.
 2. Hvis det viser seg at s-bili er godt under lysgrensen tas barnet ut av lys igjen.

Ved tc-bilirubin verdier som ligger inntil 25 mikromol/l under lysgrensen gjøres følgende avhengig av barnets situasjon:

 1. Barnet suger godt, virker våken, ikke hatt stor vektnedgang: Ny tc-bilir om 6-8 timer og senere på indikasjon
 2. Barnet er slapt, suger dårlig, virker trøtt: Ta s-bili + Hb, AB0, Rh og direkte Coombs. Ved s-bili verdier rett under lysgrensen, ta ny tc-bilirubin om 6-8 timer. Hvis denne har steget til over lysgrensen legges barnet i lys, ikke nødvendig med ny s-bilirubin.

Generelt

 • Barnet som lysbehandles skal observeres nøye og tilses av barnelege ved behov.
 • Barn som er slappe eller har andre spesielle symptomer vurderes/utredes, vær spesielt obs. på mulig infeksjon ved ikterus som oppstår på dag 3-4.
 • Ikterus hos nyfødte med mørk hudfarge er svært vanskelig å vurdere klinisk. Det skal tas rutinemessig tc-bilirubin ved 24 timers alder hos alle nyfødte med mørk hudfarge!

Om lysbehandling

 • Vanligvis i åpen kuvøse eller Bilibed (lysvest). Kontroller at alle lysrør/lamper virker.
 • Øynene tildekkes (ikke Bilibed). Tildekkingen fjernes når mor steller barnet, og iallefall 3 ganger pr. døgn for å forsikre seg om at det ikke er øyeinfeksjon.
 • Barnet er nakent i åpen kuvøse og vendes hver 2.-4. time.
 • Hudtemperatur måles kontinuerlig under behandling i åpen kuvøse. Temperatur følges ved behov under lysvestbehandling.
 • Barnet tas ut av lys og ammes som vanlig. Friske barn trenger i utgangspunktet ikke ekstra mat eller væske, men bør ammes hver 3. time
 • Generelt lysbehandles barnet i omtrent 12-24 timer på barselavdelingen. Hvis man velger rundt 24 timer reduseres behov for flere behandlingsrunder, og dette er omtrent gjennomsnittstid for lysbehandling av alle barn med FV > 2,5 kg i en nylig norsk studie. Tidspunkt for lysbehandlingens begynnelse og slutt markeres på skjema. (På Nyfødt Intensiv/hos små premature vil varighet av lysbehandling individualiseres mere ut ifra kontrollprøver).
 • S-bilirubin skal kontrolleres minst en gang (8-24 timer) etter avsluttet behandling.

Etterkontroll

 • Hvis s-bilirubin har vært høy og ikke viser klart fallende tendens ved utskrivingen (>250 mikromol/l uten å vise nedgang eller stabilisering) avtales kontroll.
 • Hvis fall på minst 20 mikromol/l aksepteres verdier på ca 280 mikromol/l uten kontroll. Barnelege avgjør.

Hvis ikterus er forårsaket av Rh-uforlikelighet med positiv Coombs test og hb < 15 g/dl skal hb kontrolleres hver 2.- 4. uke i 2-3 mndr ved helsestasjonen. (se punkt kap. 8.5 om oppfølging etter immunisering)

Referanser

 • Mrehihil K, et al. Phototherapy is commonly used for neonatal jaundice but greater control is needed to avoid toxicity in the most vulnerable infants. Acta Paed 2018;107:611-9
 • Hansen TWR, et al. Sixty years of phototherapy for neonatal jaundice - from serendipitous observation to standardized treatment and rescue for millions. J Perinatol. 2019 Aug 16. doi: 10.1038/s41372-019-0439-1