Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

18 Smertebehandling, sedering og palliasjon

18.5 Sedering med midazolam og kloralhydrat peroralt

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Midazolam

Gir ikke alltid ordentlig søvn (doseavhengig), men fordelen er at pasienten får amnesi. En sjelden gang forekommer motsatt reaksjon (agitasjon). Relativt kortvarig sederende effekt, ca. 10-30 minutter.

Midazolam 2 mg/ml mikstur (reg. fritak) egnet til sedering før/ved:

  • Spinalpunksjon (elektiv), CT-undersøkelser, Nukleærmedisinske isotopundersøkelser, Ekko-undersøkelse, Andre kortvarige røntgenundersøkelser (urografi, MCUG osv.)

Beredskap: Maske, bag, oksygen (tas med til undersøkelser f.eks på rtg.).
Respirasjonsdepresjon kan teoretisk forekomme, men ytterst sjelden i doser som angitt.
Annet: Barnet skal ikke ha spist noe større måltid siste 30 minutter før sedasjon. Skal ikke ha øvre luftveisinfeksjon av betydning.
Dosering (40-50 % biotilgjengelighet): 0,5 (0,4-0,6) mg/kg. Effekt etter 10-20 min.
NB. Hos nyfødte bør man generelt alltid forsøke først med den laveste angitte dosen.
Laveste angitte dose (ev. halv dose) kan gjentas etter 10 minutter hvis liten effekt.

Kloralhydrat

Det er lang tradisjon for bruk av Kloralhydrat til sedering ved MR undersøkelser etc hos små barn. Ulempen med Kloralhydrat er ganske lang halveringstid og at det tar en viss tid før barnet våkner helt til. I dag brukes derfor ofte andre sedative (f.eks IV propofol) til sedering ved MR av barn etter nyfødtperioden. Kloralhydrat er imidlertid enkelt å bruke, har god sedativ effekt og det er svært sjelden man ser påvirket respirasjon, og vanligvis kun lettgradig i de tilfellene. For MR undersøkelser av nyfødte er vårt førstevalg at barnet reives og er «nymatet» før undersøkelsen uten sedasjon. Det kan fungere godt. Hvis man ikke lykkes med MR i reiving uten sedasjon kan man forsøksvis gi
Kloralhydrat 30 (20-40) mg/kg per os ca 30 min før MR.
Barnet overvåkes med pulsoksymeter under MR.

Referanse

  • Finnemore A, et al. Chloralhydrate sedation for magnetic resonance imaging in newborn infants. Paediatr Aneasth 2014; 24: 190-5