Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

7 Hematologi, transfusjoner og koagulasjon

7.4 Transfusjon av blodprodukter til nyfødte og spedbarn

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Anne Husebekk og Claus Klingenberg

Alle cellulære blodprodukter i Norge er leukocytt-filtrert. Filtrasjon foregår i blodbanken. Filtrasjon fører til at nesten alle leukocytter fjernes og hindrer HLA immunisering, febrile transfusjons-reaksjoner, CMV smitte, immunmodulering og reduserer faren for GvH.

Kvalitetskontrollerte filtrerte blodprodukter gir tilsvarende sikkerhet som CMV-negative produkter.

Ved utskiftingstransfusjoner og til premature med FV < 1500 g skal produktene være bestrålt. Dette er en ytterligere forsikring mot GvH reaksjon.

Valg av erytrocyttkonsentrat til spedbarn og premature:

 1. Barn < 1500 g: < 5 d gammelt bestrålte erytrocyttkonsentrat. Reglene i punkt 2 kommer i tillegg.
 2. Barn >1500 g: Erytrocyttkonsentratene skal være forlikelige med morens og/eller barnets serum/plasma. Barna kan få ABO og RH(D) typelikt erytrocyttkonsentrat dersom direkte Coomb’s prøven er negativ og man har utført to forliksprøver. Cellene skal være Kell (K) negative dersom mor ikke har anti-k.
 3. Rh(D) pos piker skal ha ORh(D) pos og Rh(c)/K negativt blod (for å unngå eksponering for Rh (c) og K antigener).
 4. Ved utskiftningstransfusjoner velges ORh(D) neg, K neg bestrålte erytrocyttkonsentrat og AB plasma.

Volum ved blodtransfusjon:

Hvis det er indikasjon for blodtransfusjon (jfr. kap. 7.2) er det rutine å gi et volum erytrocyttkonsentrat (SAGM) på 15 ml/kg over tre timer.

ProduktTransfusjonssettBlodvarmerHastighetBestrålt
Erytrocyttkonsentrat (SAGM)

Lukket blodsett m/filter (170-260 µm)

Bør være transfundert innen 4 timer.

JaOver 3 t (vanligvis), men kan gis raskere.Bestrålt < 1500 g. Ellers kun ved legeordinering.
Blodplatekonsentrat (Tr.cyttkonsentrat)Lukket blodsett m/filter (170-260 µm)

Nei

Ikke anbefalt

Over 60 min (vanligvis).

Avsluttes innen 2 t

Bestrålt < 1500 g Ellers kun ved legeordinering.

Octaplas

(Plasma)

Lukket blodsett m/filter (200 µm). 

Over 30-60 min

(Max 1 ml/kg/min)

Avsluttes innen 2 t

Nei
Albumin 200 mg/ml*Vanlig infusjonssett m/filter (25 µm). Over 30-60 minNei

Immunglobulin-IVIG

(Kiovig 100 mg/ml)

Vanlig infusjonssett m/filter (25 µm). Se, eget skjemaNei

Hovedregel

Medikamenter og infusjonsvæsker skal ikke gis i samme kanyle som blodprodukter. Spesielt skal det aldri gå blodprodukter sammen med kalsium; motvirker antikoagulant tilsatt blodprodukter.

Plasma kan gå sammen med trombocytter og SAG.

NB. Hvis det er svært vanskelig å etablere en ekstra IV tilgang, og pasienten har CVK/PICC-line med enkelt løp, kan man ev. gi blodprodukter sammen med glukose eller medikamentinfusjon (ikke kalsium). Gis da på løp så nært inn til innstikksted som mulig, mulighet for å stoppe andre drypp vurderes ALLTID i samråd med lege.

Bestilling

 • Blodprodukter bestilles via LabCraft på DIPS. Ved avsluttet transfusjon skal kvittering skannes for gitt blodprodukt.
 • Ved Ø-hjelpsbestilling, ring Blodbanken
 • Bestill ca. 15-20 ml ekstra blod for å fylle settet.

Viktig info

 • Kun personalet som har vært på transfusjonskurs har lov å administrere blodprodukter.
 • To sykepleiere sjekker forlikelighet, tappenummer og pasient-ID mot blodproduktets ID. Registrer og kvitterer på transfusjonsark.
 • Blodplatekonsentrat: Kontroll av ABO-forlikelighet utføres bare på blodbanken.
 • Nyfødte barn (som har forlik fra navlesnor og/eller spedbarnsprøve, har gyldig forlik i 3 måneder hvis IAT (screening på irregulære antistoffer) og DAT (Coomb’s test) er negative. Ved positive tester er forlik gyldig kun 4 døgn. På barn som er over 3 måneder gamle må det alltid tas nytt forlik, gyldighet i 4 døgn. Forlik tas på eget EDTA-glass til 4-500 uL.
 • Observer pasienten ekstra nøye de første 15 minutt i forhold til transfusjonsreaksjoner. Observer neoflon og hud rundt jevnlig.
 • Medikamenter og infusjonsvæsker skal ikke tilsettes eller gis i samme transfusjonssett som blodprodukter. Unntak: NaCl 9 mg/ml.
 • Kiovig 100 mg/ml skal ikke blandes med andre infusjonsvæsker eller medikamenter.
 • Albumin 200 g/l (200 mg/ml) kan fortynnes med Glukose 50 mg/ml i forholdet 1:5 til 40 mg/ml.

ABO Forlikelighetsregler

Forlikeligheten gjelder kun i pilens retning

Erytrocytter Plasma

Blodtype donorBlodtype mottaker
O →O
A →A, O
B →B, O
AB →O, A, B, AB
Blodtype donorBlodtype mottaker
O →O, A, B, AB
A →A, AB
B →B, AB
AB →AB

Kilder

 • Transfusjonshåndbok, Laboratoriemedisin/Blodbank UNN, Docmap RL 1229
 • Transfusjonsrutiner, UNN HF, Docmap PR29709
 • Felleskatalogen 2019

immun

ivig