Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

7 Hematologi, transfusjoner og koagulasjon

7.9 Transient abnormal myelopoese ved Downs syndrom

Sist faglig oppdatert: 12.06.2023

Tone Solvik Olsen, Kristin Vabo Iversen, Astri Lang, Anne Grethe Bechensteen og Bem Zeller

 

Bakgrunn

 • Transient abnormal myelopoese (TAM) er en myeloproliferativ tilstand som debuterer  i nyfødtperioden hos omtrent 10 % av barn med Downs syndrom (6–8 barn i Norge/år). 
 • Tilstanden er forbigående, men ca. 20 % utvikler en alvorlig form med infiltrasjon av abnormale myeloide celler som kan fortrenge normal organfunksjon, spesielt i lever. 
 • Alvorlig TAM har en mortalitet på opp til 50 %. 
 • Omkring 20 % av barn med TAM utvikler myeloid leukemi ved Downs syndrom (ML-DS) i løpet av de første fire leveårene. 
 • Mutasjoner i GATA1 genet (transkripsjonsfaktorer for føtal hematopoese) finnes i blastene hos alle med TAM og ML-DS.

Symptomer og funn

Prenatal diagnose av TAM forekommer sjelden (< 5 %). Prenatalt kan man se hepatomegali eller splenomegali (80%), hydrops føtalis (31 %) og/eller perikardvæske (23 %).

De aller fleste barn med TAM får påvist tilstanden i de første levedøgn. Det kliniske bildet varierer fra asymptomatisk til livstruende. Diagnosen vurdereres hos barn under 3 måneder med Downs syndrom med en eller flere av følgende funn: 

 • Leukocytose: Moderat er vanligst, men hyperleukocytose (>100 x 109/L) forekommer, trombocytopeni (mild) og anemi (mild) 
 • Koagulasjonsforstyrrelser (20%), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC  <10 %)
 • Organinfiltrasjon av leukocytter kan forårsake:  Hepatomegali (60 %), splenomegali (40 %), perikardvæske eller pleuravæske (42 %), ascites (12 %), utslett med papler og vesikler
 • Hydrops føtalis 

Alvorlige TAM-assosierte symptomer 

 • Hyperleukocytose (leukocytter > 100 x109/l)
 • Leversykdom (konjugert bilirubin > 80 µmol/l og forhøyede transaminaser)
 • Ascites
 • Hydrops føtalis
 • Hepatosplenomegali som gir respiratoriske besvær 
 • Perikard- og/eller pleuravæske
 • Hjertesvikt (EF<47 % eller forkortningsfraksjon <27 %), ikke forårsaket av medfødt hjertefeil
 • Nyresvikt
 • DIC med blødning

Diagnostikk og utredning 

 • Blodprøver: Hemoglobin, MCV, leukocytter m/diff., trombocytter, ASAT, ALAT, ALP, GT, konjugert og unkonjugert bilirubin, albumin, glukose, INR, APTT, D-dimer, fibrinogen, urinsyre, kreatinin, kalium, natrium, kalsium og fosfat.
 • Blodutstryk (vurdert av barneonkolog)
 • Benmargsundersøkelse er ikke nødvendig
 • Immunofenotyping/flowcytometri (forhåndsavtales med laboratoriet) 
 • Radiologi: Ultralyd abdomen og røntgen thorax

Diagnostiske vurderinger: Ved flowcytometri av perifert blod påvises myeloblaster (FAB type M6), blast-tall > 5 %. Diagnosen TAM oppfattes sikker ved myeloblast-tall > 20 %. Ved blast-tall mellom 5–20 % kan diagnosen være usikker, men vil kunne bekreftes ved  å påvise GATA1 mutasjon i blastene. GATA1 mutasjon analyseres ved molekylær patologisk laboratorium (Radiumhospitalet). 

Behandling og oppfølging

Det er ikke behov for å behandle asymptomatisk TAM, men andel blaster og leverfunksjon følges til det er normalisert. 

Behandling av TAM kan være indisert dersom det foreligger alvorlige TAM-assosierte symptomer (se listen ovenfor), og gjøres da i samarbeid med regionalt barneonkologisk senter.   

 • Cytostatika: Cytarabin 0,5–1,5 mg/kg x 1 iv i 5–7 (–12) dager. Ved manglende respons anbefales forlenget kur.
 • Kvalmestillende: Ondansetron: 0,2 mg/kg x 3 iv/po. 

Ved tumorlyse 

Risiko for tumorlyse avhenger av leukocytt-tall og nyrefunksjon. Aktuelle tiltak gjøres i samråd med barneonkolog. 

 • Økt hydrering /døgnvæske: opp til 200 ml/kg/d hvis mulig ut ifra barnets kliniske tilstand. 
 • Zyloric (Allopurinol®): 100 mg/m3 x 3 po og/eller rasburicase (Fasturtec®) 0,1–0,2 mg/kg iv over 30 minutter x 1 per dag i 3–(–7) dager. 

Ved nedsatt leverfunksjon

Oppfølging

 • Pasienter med TAM skal ha hematologisk/onkologisk oppfølging frem til 4 års alder pga risiko for utvikling av ML-DS. 
 • Vanligvis anbefales blodstatus, inkludert differensial telling, hver 3. måned de to første leveårene, deretter hver 6. måned til 4 års alder.
 • ML-DS starter ofte med tiltagende trombocytopeni.

Referanser

 • Al-Kershi S, et al., Recommendations for Diagnosis and Treatment of Children with Transient Abnormal Myelopoiesis (TAM) and Myeloid Leukemia in Down Syndrome (ML-DS). Klin Padiatr, 2021; 233: 267-77.
 • Tunstall O, et al. Guidelines for the investigation and management of Transient Leukaemia of Down Syndrome. Br J Haematol, 2018; 182: 200-11.
 • Bhatnagar N, et al. Transient Abnormal Myelopoiesis and AML in Down Syndrome: an Update. Curr Hematol Malig Rep, 2016; 11: 333-41.
 • Klusmann JH, et al. Treatment and prognostic impact of transient leukemia in neonates with Down syndrome. Blood, 2008; 111: 2991-8.
 • Gamis AS, et al. Transient myeloproliferative disorder in children with Down syndrome: clarity to this enigmatic disorder. Br J Haematol, 2012; 159: 277-87.
 • Transient abnormal myelopoiesis (TAM) of Down syndrome (DS) https://www.uptodate.com/contents/transient-abnormal-myelopoiesis-tam-of-down-syndrome-ds