Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

7 Hematologi, transfusjoner og koagulasjon

7.8 Vitamin K profylakse (intramuskulært og peroralt)

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Som hovedregel skal alle nyfødte ha Konakion IM like etter fødsel (for unntak; se under). Profylakse med vitamin K IM regnes som sikkert og trygt for å forebygge vit K mangel blødninger (VKDB). Regimer med peroral dosering har større mulighet for å svikte. En tidligere rapportert assosiasjon mellom IM vitamin K og leukemi hos barn har senere ikke latt seg bekrefte.

Vitamin K intramuskulært (IM)

Konakion Novum ”Roche” 10 mg/ml, ampuller på 0,2 ml eller 1,0 ml. Dosering:

 • Terminfødte og ved GA > 32 uker/FV > 1500 g: 1 mg = 0,1 ml IM
 • GA < 32 uker/FV < 1500 gram: 0,5 mg = 0,05 ml IM

NB: Doser til premature varierer noe i litteraturen, men generelt anbefales redusert dose.

Vitamin K peroralt (PO)

Indikasjoner for dette er svært få. Vi gir det til:

 • Barn av kvinner med hiv-infeksjon rett etter fødsel. Etter 1-2 døgn når barnet er godt vasket kan man sette vit K IM til disse barna og dermed unngå et langvarig PO regime.
 • Guttebarn til kvinner som er verifiserte bærere av hemofili (fastslått gjennom undersøkelse, eller at hun har tidligere affisert barn), eller at hun er mulig bærer (hennes far og/eller bror har hemofili), inntil APTT-testen tilsier at banet ikke er affisert.
 • Det kan også gis hvis foreldrene motsetter seg/ikke ønsker IM profylakse.

Vitaminpreparater som kan gis peroralt (to alternativer, vi bruker nå Konakion®)

 • Konakion Novum ”Roche”® 10 mg/ml, ampuller på 0,2 ml eller 1,0 ml. Kan gis peroralt! 1 dråpe tilsvarer da 0,5 mg.
 • KA-VIT® (peroralt vitamin K preparat) 20 mg/ml (1 dråpe = 1 mg) fås på reg.fritak.

Det finnes to alternative perorale vitamin K regimer som begge synes trygge (Mihatsch 2016):

 • 3 x 2 mg: Første dose gitt rett etter fødsel, andre dose på dag 4-6 og tredje dose etter 4-6 uker (brukes i Tyskland/Sveits) – foretrekkes
 • 2 mg rett etter fødselen, deretter 1 mg hver uke i 13 uker (Tidliger brukt i Danmark)

De fleste retningslinjer (inkl. norske Barselretningslinjer fra 2014) anbefaler IM vit K for å forhindre VKDB. IM regimer synes bedre enn PO regimer til å forebygge sen VKDB. Hvis foreldre motsetter seg vit K IM kan man gi PO. Hvis de motsetter seg «all» vit K profylakse (selv etter grundig info) har Hdir i en vurdering angitt at det må aksepteres. Å nekte et barn å få vit K er ikke alene grunnlag for å melde til barnevernet, men det nedtegnes i journal at foreldrene ikke samtykket i vit K profylakse.

Referanser

 • Fear NT et al. Vitamin K and childhood cancer: a report from the United Kingdom Childhood Cancer Study. Br J Cancer. 2003; 89: 1228-31.
 • Hansen KN et al. Weekly oral vitamin K prophylaxis in Denmark. Acta Paediatr. 2003; 92: 802-5
 • American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn Controversies concerning vitamin K and the newborn. Pediatrics. 2003; 112: 191-2
 • Van Hasselt PM et al. Prevention of vitamin K deficiency bleeding in breastfed infants: lessons from the Dutch and Danish biliary atresia registries. Pediatrics. 2008;121: e857-63
 • http://www.medicines.ie/medicine/3250/SPC/Konakion+MM+Paed+Amps/
 • Greer FR. Vitamin K the basics -What's new? Early Human Development 2010; 86: S43–S47
 • https://nationalwomenshealth.adhb.govt.nz/assets/Womens-health/Documents/Pregnancy/Vitamin-K-for-newborn-babies.pdf (Metodebok, Auckland, NZ 2013
 • Mihatsch WA, et al. Prevention of Vitamin K Deficiency Bleeding in Newborn Infants: A Position Paper by the ESPGHAN Committee on Nutrition. JPGN 2016;63: 123–29
 • Veiledning - Vitamin K til nyfødte ved avslag fra foreldre. Vurdering fra Hdir, oktober 2018 (søk på nett: Hdir og vitamin K) og Paidos nr 37 , 2019, side 82-83.