Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

13 Sykdommer og misdannelser i GI-trakt

13.11 Akutt leversvikt

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Bakgrunn

Akutt leversvikt i nyfødtperioden er svært sjelden. De fleste tilfeller av neonatal kolestase blir spontant bedre/bedres under behandling og gir dermed ikke leversvikt (nedsatt syntesefunksjon).
Medfødte stoffskiftesykdommer og mitokondriepatier kan gi tidlig leversvikt.
Gestational alloimmune liver disease (GALD: tidligere kalt neonatal hemokromatose) regnes ellers som en av de vanliste årsakene (blant svært sjeldne tilstander) til leversvikt i nyfødtperioden. GALD presenterer seg med refraktær hypoglykemi, alvorlig koagulopati, hypoalbuminemi, ascites og høye ferritin verdier. Påfallende nærmest normale verdier for ASAT/ALAT skiller GALD fra andre leversykdommer i nyfødtperioden.

Diagnostikk, utredning og behandling

Ikke mulig å beskrive i detalj her, sjekk spesiallitteratur. Se også avsnitt 4.9 om Neonatal hepatitt og 8.4 Prolongert ikterus.
Hvis man mistenker GALD kan måling av hepcidin i serum (sendes til Stavanger) være nyttig. Serum hepcidin er lav ved GALD. Eller utredning av syntesefunksjon. Metabolsk utredning.
Diagnostikk og behandling bør ofte diskuteres med barneleverspesialist på OUS-RH

Referanser

  • Acute liver failure in Children: Etiology and evaluation. UpToDate 2019
  • Akutt leversvikt, Akuttveielder i Pediatri, 2012