Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

13 Sykdommer og misdannelser i GI-trakt

13.3 Infantil hypertrofisk pylorusstenose

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Bakgrunn

Typisk presentasjon av økende symptomer etter 2.-3. leveuke.
Kjønnsfordeling: gutter : jenter 4 : 1.

Symptomer og klinikk

 • Sprutbrekninger etter måltid (hyppigste funn), økende symptomer!
 • Synlig ventrikkelperistaltikk på abdomen
 • Vekttap
 • Palpabel hypertrofisk pylorus (ofte vanskelig å kjenne, lettest rett etter en brekning)
 • > 15 ml aspirat etter 4 timers faste

Utredning og diagnostikk

 • UL-pylorus/abdomen: Lengde > 16 mm er suspekt på pylorusstensoe, men ikke diagnostisk! Muskeltykkelse: ≤ 2 mm er normalt, 2-4 mm suspekt og > 4 mm regnes som diagnostisk!
 • ev. rtg. Ø+V+D (radiolog avgjør om kontrastundersøkelse er nødvendig).
 • Blodprøver: Ofte hypokloremisk alkalose/elektrolyttforstyrrelser (ta alltid SBS, Na, K, Cl).

Behandling og oppfølging

 • Preoperativ korreksjon av væskedefisitt, syre-base- og elektrolyttforstyrrelser: En kan anslå total døgnvæskebehov som vedlikeholdsbehov (ca 150 ml/kg) + anta at pas. er 10 % dehydrert.
  Gi Glukose 100 mg/ml tilsatt følgende døgnmengde NaCl (2 mmol/kg/døgn + Na-defisitt som anslåes å være (140 - Se-Na) x 0,7 x kroppsvekt). Tilsett ev. også KCl.
 • Operasjon (Pyloromyotomi) av barnekirurg eller gastrokirurg med erfaring. Ikke ø-hjelp. Utføres etter normalisert SBS + elektrolytter.
 • Tidlig oppstart med små måltider (morsmelk) postoperativt.