Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

21 Diverse generelle rutiner

21.10 Farskap

Barneloven regulerer fastsetting og endring av farskap. Farskap til et barn kan fastsettes på tre måter:

 1. Automatisk for barn født i ekteskap
 2. Ved erklæring
 3. Ved dom.

Det offentlige har plikt til å fastsette farskap for barn som det ikke er fastsatt farskap for. Foreldreansvar er den plikten og retten foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Den eller de som har foreldreansvar er også barnets verge.

 • Gifte foreldre: Dersom foreldrene er gift, regnes automatisk den mannen mor er gift med ved fødselen som barnets far, den såkalte pater est-regelen. Verken foreldrene eller det offentlige må da foreta seg noe. Gifte foreldre får automatisk også felles foreldreansvar for barnet.
 • Separerte foreldre: Dersom barnets mor formelt er separert ved fødselen, fastsettes farskapet som om mor var ugift. Hvis imidlertid den fraseparerte ektefellen erklærer farskapet, vil barnet regnes som født av gifte foreldre.
 • Ugifte foreldre: Dersom barnets foreldre ikke er gift, vil farskapet vanligvis fastsettes ved at mor oppgir navnet på far som så erklærer farskapet. Hvis mor ikke oppgir navnet på barnets far og en mann erklærer farskapet, må mor godta erklæringen. Dersom foreldrene ikke bor sammen når farskapet fastsettes, har mor foreldreansvaret alene. Foreldrene kan imidlertid avtale felles foreldreansvar, enten i forbindelse med erklæringen eller ved egen avtale om dette til folkeregistermyndigheten. Foreldre som bor sammen når farskapet fastsettes får også automatisk felles foreldreansvar.

Erklæring av farskap: Far kan erklære farskapet både før fødselen, i forbindelse med fødselen og etter fødselen. Erklæring av farskap skal gjøres skriftlig på fastsatt blankett utarbeidet av NAV. Far må møte personlig, samt forevise legitimasjon for en av disse instansene:

 • Lege/jordmor i forbindelse med svangerskapskontroll/fødsel
 • Skattekontor
 • NAV-kontor
 • Dommer
 • Norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann, dersom faren er i utlandet

Dersom farskapet ikke blir erklært vil det offentlige ha ansvar for å få fastsatt dette. Ansvaret vil ivaretas av NAV og eventuelt domstolene. Da kan det være aktuelt med innkalling av mulige parter og bekreftelse av farskapet ved bruk av DNA-analyse.