Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Skulder

Sentrale og systemiske tilstander som kan affisere skulderen

Sist faglig oppdatert: 24.11.2016

En rekke tilstander av sentral karakter kan gi smerter i skulderen. Med unntak av cervikal radikulopati er dette sjeldne tilstander.

Cervical radikulopati

Affeksjon av nerverot C4-C7 kan gi symptomer i skulderbuen, i hovedsak C5-roten.
Diagnosen stilles ved en kombinasjon av funn ved nevrologisk undersøkelse og MR av nakken.
Hyppigst affiseres middelaldrende av cervikale radikulopatier og menn hyppigere enn kvinner. Vanligst er C7 med ca. 70%, videre C6 ca. 20 % og ca. 10 % for C5, C8, and T1 til sammen.

Hjerneslag

Skuldersmerter er en vanlig komplikasjon etter hjerneslag. 1/3 av slagpasientene har skuldersmerter ett år etter slaget og hos halvparten av disse starter smerten de første to ukene. Risikoen øker ved alvorlige pareser. Skuldersmerter som etableres tidlig, blir ofte kroniske og reduserer livskvaliteten. Redusert muskelstyrke og spastisitet kan føre til mekanisk instabilitet og immobilitet av glenohumeralleddet. Pareser i den stabiliserende muskulaturen rundt skulderleddet kan forårsake luksasjon, subluksasjon, kapsel- eller ligamentskade og føre til smerter. Subluksasjon i glenohumeralleddet forekommer hos over 80 % av slagpasienter med pareser i samme sides arm.

Behandling

Kombinert øvelsesbehandling, passiv bevegelse, funksjonell elektrisk stimulering og kortikosteroid- eller botulinumtoxin injeksjoner kan bidra til å redusere smerte i den hemiplegiske skulderen.

Referanse: Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Nevralgisk amyotrofi 

(Parsonage-Turner syndrom eller plexus brachialis nevritt)

Se også referanse 4.

Symptomer

 • Akutt innsettende sterk nervesmerte
 • Påfølgende parese i overekstremiteten
 • Vingeskapula forekommer


Undersøkelse

 • Som ved skuldernevropatier


Supplerende undersøkelser

 • Radiologi og EMG/ENG


Behandling

Ingen spesifikk

Det er god prognose (1)

Bakgrunn

Tilstanden er sjelden med rapportert prevalens på 1.6-3 per 100.000/år. Insidensen er høyest mellom 30-70 år, og menn har høyere risiko.

Årsaken er ukjent og det finnes en arvelig variant som er svært sjelden.

Vanligvis affiseres nn.suprascapularis og axillaris og korresponderende muskler.

Poliomyelitt/postpoliosyndrom

Symptomer

Skuldersmerte og varierende grad av funksjonstap.

Undersøkelse

Atrofi, pareser, redusert bevegelighet er vanlig, men det er store individuelle variasjoner.
Supplerende undersøkelser: Spinalvæskeundersøkelse, røntgen og EMG/ENG.

Behandling

Lammelsene er permanente, men fysioterapi kan bidra til å beholde funksjonsnivået. Artrodese kan overveies ved stor instabilitet i skulderen (2).

Bakgrunn

Polioinfeksjon kan føre til komplikasjoner som artritt, osteoporose, muskelsvakhet, skjelettdeformiteter og leddinstabilitet

Systemiske sykdommer som kan affisere skulderen

Diabetes

Disponerer er en risikofaktor for utvikling av kapsulitt (3) og det er ofte et protrahert forløp med vedvarende skulderstivhet etter at smertene har avtatt hos diabetikere.

Thyreoideasykdommer

Disponerer muligens for kapsulitt (4).

Hemokromatose

En av de vanligste symptomer er leddplager. Årsaken til leddsmerter med hemokromatose er ukjent, men teori om at jerndeponering gir redusert bruskfunksjon. Personer med hemokromatose har høy forekomst av diabetes. Ref: https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-hereditary-hemochromatosis

Polyartrose

Dette er en tilstand som affiserer flere ledd i kroppen og som også kan affisere glenohumeralleddet.

Symptomer

Symptomene er smerter og redusert bevegelighet.

Funn

Eventuelt hevelse (sekundær artritt), redusert aktiv og passiv leddbevegelighet, eventuelt redusert kraft (smertebetinget eller pga degenerativ cuffruptur).

Supplerende undersøkelser

Røntgen.

Behandling

Fysioterapi, egenmobilisering, Paracet, NSAIDs, intraartikulær kortisoninjeksjon, (eventuelt hyaluronsyre).
Ref: https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-the-adult-with-polyarticular-pain 

Polymyalgia rheumatica

Inflammatorisk leddlidelse. 

Symptomer

Skuldersmerter er mest vanlig symptom (70-95 %). Morgenstivhet, redusert bevegelighet, svakhet i skulderbuen,myalgi eventuelt synovitt.

Supplerende us

Generell hematologi, SR, CRP, vurdere ANA, RF, Anti-CCP. Vurdere røntgen, UL, eventuelt MR for diff.diagnose.

Behandling

 • Kortison peroralt og eventuelt intraartikulært om synovitt.

Revmatoid artritt, spondyloartritt, psoriasisartritt

Inflammatorisk leddlidelse. Alle kan affisere glenohumeralleddet, men dette er ikke hyppig.

Supplerende us

 • UL,røntgen, MR.

Behandling

 • Kortison intraartikulært, eller som del av totalbehandling.

Referanser

 1. Tjoumakaris FP, Anakwenze OA, Kancherla V, Pulos N. Neuralgic amyotrophy (Parsonage-Turner syndrome). The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2012;20(7):443-9.
 2. Werthel JD, Schoch B, Sperling JW, Cofield R, Elhassan BT. Shoulder arthroplasty for sequelae of poliomyelitis. Journal of shoulder and elbow surgery / American Shoulder and Elbow Surgeons [et al]. 2016;25(5):791-6.
 3. Huang YP, Fann CY, Chiu YH, Yen MF, Chen LS, Chen HH, et al. Association of diabetes mellitus with the risk of developing adhesive capsulitis of the shoulder: a longitudinal population-based followup study. Arthritis care & research. 2013;65(7):1197-202.
 4. Cakir M, Samanci N, Balci N, Balci MK. Musculoskeletal manifestations in patients with thyroid disease. Clinical endocrinology. 2003;59(2):162-7.