Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

10 Glukose, elektrolytter og metabolsk sykdom

10.4 Neonatal hyperkalsemi

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Bakgrunn

Def. i nyfødt- eller tidlig spedbarnsalder: Ionisert Ca > 1,6 mmol/l eller total Ca > 2,9 mmol/l.
Obs. dette er grenseverdier som er noe høyere enn hos eldre barn/voksne.

Forekomst: Relativt uvanlig.

Mulige årsaker:

Fosfatmangel (vanligvis iatrogen pga manglende tilførsel. Fosfatmangel medfører økt benresorpsjon og nedsatt benformasjon. Ca kan ikke lagres i skjelettet i fravær av fosfat)

 • Inadekvat parenteral ernæring
 • Barn med FV < 1500 g som ikke har fått ekstra fosfat (morsmelkforsterker)

For mye vitamin D (svært høyt maternelt inntak)

Hyperparatyreoidisme

 • Kongenitt paratyroid hyperplasi
 • Maternell hypoparatyreoidisme/maternell vit D mangel (sekundær adaptasjon - transient)
 • Maternell og renal tubulær acidose

Mutasjoner i Ca-sensing receptor genet (”kalsiostaten”)

 • Neonatal alvorlig hyperparatyreoidisme- NSHPT (lav fosfat, osteopeni, høy mortalitet!)
 • Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi - FHH

Andre årsaker med til dels ukjent patofysiologisk mekanisme

 • Williams syndrom (hyperkalsemi hos ca 15% av pasientene)
 • Subkutan fettvevsnekrose (debut av hyperkalsemi fra 1-7 uker etter utslett)
 • Alvorlig infantil hyperfosfatasi (lav/manglende ALP, osteopeni, aut.recessiv)
 • Blue diaper syndrome (malabsorpsjon av tryptofan, hyperkalsemi først etter måneder)
 • Kronisk maternell hyperkalsemi
 • Bartter syndrom
 • Down syndrom

Symptomer og klinikk

Ingen ved mild hyperkalsemi.
Ved alvorlig hyperkalsemi ses uspesifikke symptomer som letargi, irritabilitet (sjelden kramper), oppkast, obstipasjon, polyuri/dehydrering og «faltering growth».
Hypertensjon, nefrokalsinose og keratopati kan oppstå.

Diagnostikk og utredning

Anamnese (familie/mor/barn)
Blodprøver: Ionisert og total Ca, fosfat, ALP, PTH og vit 25(OH)D samt vit 1,25(OH)D.
Urinprøve (spot): Ca, fosfat, kreatinin og ev. cAMP.
Vedr. urinprøver: Differensialdiagnostisk vil ratio urin-Ca/urin-kreatinin (mmol/mmol, husk at kreatinin vanligvis angis i mikromol/l) kunne være av betydning. Normal verdi (0-6 mnd.) < 2,2 mmol/mmol. Ved hyperparatyreoidisme og familiær hypokalsiuri vil verdien være lav, mens man ved tilstander med for høyt inntak av vitamin D vil man kunne se normale/høye verdier.

Annen diagnostikk: Øyelegeundersøkelse (keratopati), UL nyrer (nefrokalsinose?), kreatinin, rtg. av rørknokler (demineralisering/osteopeni?).

Genetikk: Homozygote mutasjoner i Ca-sensing receptor (CASR) genet ved NSHPT (OMIM 239200)

Behandling og oppfølging

Tilpasses alvorlighetsgrad. Mild hyperkalsemi trenger ingen behandling.
Hyperkalsemisk krise ses gjerne ved total Ca > 3,75 mmol/l.

 • Korrigere fosfatmangel
 • Unngå vitamin D overdosering
 • Inntak av kalsium reduseres

Akuttbehandling av alvorlig hyperkalsemi:

 • Korreksjon av væskeunderskudd (10-20 ml/kg NaCl)
 • Deretter Furosemid 0,5 mg/kg i.v x 2, øker Ca-utskillelesen i nyrene. Væske- og elektrolyttbalansen overvåkes nøye.
 • Ev. kalcitonin intravenøst (gir kvalme!): 5-10 E/kg som infusjon over 6 timer.
 • Ev. prednisolon (spesielt gunstig ved vitamin D overdosering).
 • Dersom det overnevnte ikke er tilstrekkelig vurderes behandling med bisfosfonat – pamidronate iv 0,5-1 mg/kg. Dose kan gjentas daglig inntil 3 dager. Effekt etter 1-2 døgn.
 • Ved NSHPT kan også vurderes PO cinacalcet; start med 0,4-0,6 mg/kg/d fordelt på to doser (se spesial-litteratur).

Ved kroniske alvorlige tilstander er det viktig med restriksjon på kalsium og vitamin D inntak. Man bør unnlate å gi vitamin D tilskudd. Et morsmelkerstatningsprodukt (Locasol®, Nutricia) som inneholder redusert mengde kalsium kan være aktuelt å gi i stedet for morsmelk/vanlig morsmelkerstatning.
Paratyreoidea-kirurgi kan være aktuelt senere i forløpet ved alvorlige former for primær hyperparatyreoidisme

Referanser

 • Murphy H, et al. Neonatal severe hyperparathyroidism caused by homozygous mutation in CASR: A rare cause of life-threatening hypercalcemia. Eur J Med Genet. 2016; 59:227-31
 • Gannon AW, et al. Cinacalcet monotherapy in neonatal severe hyperparathyroidism: a case study and review. J Clin Endocrinol Metab. 2014; 99:7-11
 • Mitra S, et al. Subcutaneous fat necrosis in newborn-an unusual case and review of literature. Eur J Pediatr. 2011; 170:1107-10
 • Lietman SA, et al. Hypercalcemia in children and adolescents. Curr Opin Pediatr. 2010; 22: 508-15