Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

17 Ortopedi, plastisk kirurgi, ØNH og hud

17.1 Hofteleddsdysplasi – rutiner på nyfødt og barselavdelingen

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg, Karen Rosendahl og T. Koehler

Oppfølgingsprogram basert på Rosendahl/Markestad, Haukeland Universitetssykehus

Bakgrunn

Hofteleddsdysplasi (HD), eller Developmental Dysplasia of the Hip (DDH), affiserer 2-3 % av alle nyfødte, og kan ubehandlet føre til betydelig tap av funksjon i hofteleddet, med utvikling av sekundær artrose. HD var underliggende årsak til hele 26% av totalprotesene hos pasienter under 40 år. Tidlig diagnostikk og behandling er således svært viktig. Det angis at om lag 85% av alle nyfødte har normalt utformede hofteskåler (99,9 % stabile), mens 12-13 % har umodne (99,4 % stabile) og 2-3% har dysplastiske hofteskåler. De dysplastiske kan igjen inndeles i lett og alvorlig dysplasi (basert på UL), der man ved alvorlig dysplasi oftest har instabile hofter. Det angis at 60-80 % av nyfødte barn med klinisk instabile hofter og kanskje opp mot 90 % av hofter som med UL er definert som umodne/lett dysplastiske vil kunne normaliseres uten intervensjon. I USA og Canada anbefales klinisk screening (ikke UL) av alle barn, mens UL screening reserveres for ”risikobarn”, som i Norge.

Diagnostikk og utredning

Risikobarn

 • HD hos en 1. grads- (foreldre/søsken) eller minst to 2. gradsslektninger.
 • Setefødsel/seteleie (NB. Hos premature < 33 uker henvises ikke til UL kun på indikasjon seteleie, men ved andre indikasjoner som barn født til termin. UL utsettes helst til kort tid før utskrivelse)
 • Fotdeformitet

Obs. HD er langt hyppigere hos jenter enn gutter (4:1), og noe hyppigere hos førstefødte barn.
Hvis det er normal klinisk us. hos «risikobarn» er det noen steder man venter med UL til 4-6 ukers alder. Imidlertid har erfaring, blant annet fra Haukeland sykehus, vist at det er mere praktisk å ta UL før hjemreise barsel, uten at det gir økt andel som må behandles.

Klinisk mistanke om HD («usikker» Barlow/Ortolani) eller positiv Barlow/Ortolani
UL hofter tas før hjemreise fra barsel. Hvis det er vanskelig skal putebehandling startes hos alle med sikker positiv Barlow/Ortolani, og UL tas så snart dette er mulig. En ”sikker” Barlow/Ortolani skal alltid bekreftes av overlege på Nyfødt Intensiv. Hvis UL viser dysplasi kontinueres putebehandling i utgangspunktet alltid i 3 måneders alder. Man setter imidlertid opp en kontroll etter 6 uker med UL hofter for å vurdere om det tilkommer bedring samt om putebehandlingen fungerer. Videre plan er ellers primært avhengig av svar på UL ved 3 mnd alder, se under.

Praktisk på Barsel: Barnelege stiller indikasjon for UL hofter ved barselvisitt, og bestiller UL hofte som ø-hjelp under/rett etter barselvisitt. Foreldrene informeres at de sammen med pasienten møter opp til UL hofter samme dag, tidspunkt etter lokal avtale med radiolog. Ved indikasjonsstilling på barselvisitt i helgen informeres foreldrene om å møte opp påfølgende mandag eller tirsdag. Pasienter som har lengre kjørevei settes opp på elektiv time innen 1-2 uker ved utreise i helgen. UL gjøres ikke som ø-hjelp i helgen.

Oppfølging og behandling under innleggelse Barsel/Nyfødt

 • Normal klinikk og alfavinkel > 60º: Ingen videre kontroll.
 • Normal klinikk, alfavinkel 55-60º, men senoppdaget HD hos 1. grad slekt: UL-hofter om 4-6 uker
 • Normal klinikk, men alfavinkel 50-55º: UL-hofter om 4-6 uker (bestilles av rtg lege)
 • Alfavinkel < 50º og/eller sikker pos. Barlow/Ortolani (bekreftet av overlege): Putebehandling. Kontroll klinisk og med UL hofter ved 6 uker og ved 3 mnd alder.

Putebehandling: Vakthavende LIS på Nyfødt Intensiv informeres av radiolog om funn på UL hofter og er ansvarlig for å legge barn i pute, ev. i samarbeid med/under opplæring av overlege. Husk å fylle ut nye remisse/bestilling av ny pute når den tas i bruk. Ta ut informasjonsbrosjyren og vis til foreldrene. Foreldrene kan ta kontakt ved behov.

Oppfølging/behandling ved senere kontroller/undersøkelser

 1. Indikasjon for behandling og videre oppfølging ved 4-6 ukers kontrollen hos barn som ikke er under behandling (veiledende).
  1. Fortsatt lett dysplasi (< 50 º): Starte putebehandling. Klinisk kontroll etter 2-3 uker, ultralyd/klinisk kontroll når 3-3,5 mndr gammel.
  2. 50-55º: Ingen behandling. Ny kontroll med ultralyd ved 3 mndrs alder
  3. 55 º eller mer: Ingen ny kontroll unntatt når søsken har hatt senoppdaget HD; da ny kontroll ved 3 måneder med mindre alfavinkelen er minst 60º ved 6 uker.
 2. Indikasjon for behandling og videre oppfølging ved 3 måneders kontroll hos barn som ikke er under behandling (veiledende).
  1. Ingen bedring i fht 6 uker (50-55º): LIC-ortose
  2. 55-58 º: Rtg. om 2 mndr (generelt: Rtg. og ikke ultralyd fom. 4,5 mndr)
  3. 58 º eller mer: Ingen videre kontroll
 3. Indikasjon for fortsatt putebehandling ved 3 mndr hos putebehandlede barn
  1. <55º: Fortsatt behandling i 2 mndr. Da tilbake med klinisk kontroll + rtg bekken front.
  2. 55-58 º: Forlenge putebehandling i 1 måned, men foreldrene seponerer da selv og kommer til kontroll med rtg. bekken front ved 6 mndrs alder
  3. 58 º eller mer: Seponere. Kontroll med rtg. bekken front om 3 mndr (ved 6 mndrs alder, kan bestille rtg bilde, behøver ikke time på Barnepol.)
 4. Indikasjon for senere oppfølging og behandling (etter 3 mndr).
  1. Acetabular indeks (AI) > 2 standardavvik over middelverdi: Orthose
  2. AI mellom 1 og 2 standardavvik: Ny rtg. kontroll om 2-4 mndr
  3. Barn som har vært fulgt til ca 10-11 mndrs alder pga utilfredsstillende AI: Siste rtg. kontroll ved ca 1,5-2 års alder
 5. Senoppdaget, behandlingstrengende hofteleddsdysplasi
  1. Alle hvor man vurderer strekkbehandling: Henvise ortoped
  2. Mer enn 6 måneder og ikke tidligere «vår pasient»: Ortopedene

acetaind

Referanser

 • Rosendahl K, et al. Developmental dysplasia of the hip: prevalence based on ultrasound diagnosis. Pediatr Radiol. 1996;26:635-9.
 • American Family Physician 2006; US Preventive Services Task Force. Screening for developmental Dysplasia of the Hip: recommendation statement
 • Tegnander A, et al. Good results after treatment with the Frejka pillow for hip dysplasia in newborns: a 3-year to 6-year follow-up study. J Pediathr Orthop B 2001; 10:173-179.
 • Engesæter IØ, et al. Total hip replacement in young adults with hip dysplasia: age at diagnosis, previous treatment, quality of life, and validation of diagnoses reported to the Norwegian Arthroplasty Register between 1987 and 2007. Acta Orthop. 2011;82:149-54.
 • Sewell MD et al. Developmental dysplasia of the hip. BMJ 2009;339:b4454