Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

17 Ortopedi, plastisk kirurgi, ØNH og hud

17.3 Plexus brachialis-skader

Claus Klingenberg og R. Thorkildsen

Bakgrunn

Plexus brachialis kan skades under fødselen. Vanligvis enten ved i) hodeleie hvis hodet trekkes kraftig lateralt for å hjelpe frem en vanskelig beliggende skulder eller ved ii) setefødsler når hodet forløses. Risikofaktorer for plexus skade er:

 • Vaginal fødsel av stort barn
 • Skulderdystoci
 • Forløsning ved hjelp av vacum/tang.

Differensialdiagnoser vil være clavicula- og/eller humerusfractur (må utelukkes), men plexusskade kan også foreligge samtidig med fraktur!

Øvre del av plexus rammes hyppigst (C5-C6 og evt. C7); såkalt Erb-Duchenne parese.

Symptomer og klinikk

Det er svekket funksjon av deltoideus, biceps, supinator og til dels håndleddsekstensorer. Armen ligger slapt inntil kroppen med innadrotert skulder, ekstendert albue, pronert underarm og ofte flektert håndledd. Moro refleks er utslokket på affisert side, men fingerbevegelser og gripereflekser er intakt.
I alvorlige tilfeller er også nedre deler av plexus rammet (C8-Th1). Da er underarmens og håndens muskulatur paretisk, gripereflex er utslokket.

Isolert nedre plexusskade (såkalt Klumpkes parese) er uhyre sjelden.

Ved omfattende/store plexusskader (avulsjon av nerverøtter) kan man se Horner syndrom (affeksjon av ganglion stellatum) og ev. phrenicus skade (affeksjon av C3-C5) med respirasjonsbesvær.

Behandling og oppfølging

 • Barnet henvises fysioterapeut før utskrivning fra barsel.
 • Første leveuke bør armen være i ro. Ved smerter gi paracetamol.
 • Initial fysikalsk behandling etter 1. leveuke vil være passive bevegelser for å unngå kontrakturer. Deretter mer aktiv fysikalsk behandling. Fysioterapeut på sykehus gir råd til kommunefysioterapeut.
 • Gi også grundig informasjon til foreldre + dikter/skriv notat til primærhelsetjenesten om plan for oppfølging første 6-8 uker.

Barn med alvorlige plexusskader der det kan være aktuelt med nerverekonstruksjon skal henvises til Ortopedisk avdeling, Seksjon for hånd-og mikrokirurgi, OUS-Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Epost: post.bevegelse@ous-hf.no

Se også: http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/Nasjonal-behandlingstjeneste-for-kirurgisk-behandling-av-skader-p%C3%A5-plexus-brachialis_

Operasjonsindikasjon stilles nesten alltid på grunnlag av kliniske funn. Undersøkelsen går ut på å kartlegge hvilke funksjoner som mangler (Er det aktivitet i skulder? Er det aktiv albuebøy? Er det drophånd? Er det griperefleks?)

 • Ved manglende evne til albuefleksjon/ingen bicepsfunksjon: Henvises til vurdering på OUS ved 2 mnd alder. De blir vanligvis vurdert på OUS i 3 mnd (ev. 3-4 mnd) alder og ev. operert ved 5-6 måneders alder (avhengig av klinikk).
 • Ved omfattende plexusskader: Forekommer sjelden. Det anbefales at disse barna henvises til OUS allerede i 6-7 ukers alder.

Prognose:
God, men avhengig av hvor tidlig barnet gjenvinner funksjon. De barna som er betydelig bedre i løpet av de første to måneder blir vanligvis helt eller nesten helt bra, dette gjelder de fleste.
Mulige komplikasjoner er innadrotasjonskontraktur i skulder, fleksjonskontraktur i albue osv.
Ev. innadrotasjonskontraktur i skulder skal følges opp så lenge barnet er i vekst.

Referanse

 • Rootwelt T. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 2445-8
 • Romana MC. Obstetrical brachial plexus injury. Handb Clin Neurol 2013; 112: 921-8
 • Hale HB. Current concepts in the management of brachial plexus birth palsy. J Hand Surg 2010; 35: 322-31