Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

17 Ortopedi, plastisk kirurgi, ØNH og hud

17.2 Medfødte fotdeformiteter

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg og Christian Sætersdal

PES EQUINOVARUS = KLUMPFOT (ENGELSK: TALIPES)

Bakgrunn

Klumpfot er den alvorligste av de medfødte fotdeformiter, og omtales derfor noe mer omfattende. Forekomsten er omtrent 1 per 1000 levendefødte. De fleste (80%) med klumpfot er ellers friske, men hos omtrent 20% finnes assosierte malformasjoner/misdannelser/genetiske sykdommer som trisomi 18, trisomi 21, VCFS/DiGeorge syndrom, distal artrogrypose, kongenitt muskeldystrofi etc.
Fotdeformiteten består av fire hovedelementer: Spissfot (equinus), inntåing av forfot (adductus), hulfot (cavus) og fotrot/hælen i varus.

Diagnostikk og utredning

 

clubfoot

Diagnosen stilles i dag ofte ved prenatal ultralyd. Hvis klumpfot er påvist som isolert misdannelse prenatalt kan barnet fødes på lokalsykehus, og henvises etter fødsel til behandling (se under).
Postnatalt er det klassisk klinisk presentasjon, se figur.
Ved klumpfot er det umulig å dorsalflektere fotryggen opp mot leggens forside, noe som ellers ofte er lett å gjøre hos nyfødte.

 

Oppfølging og behandling

Konservativ ortopedisk behandling er anbefalt i Norge og man følger Ponseti metoden (utviklet av Ignacio Ponseti, University of Iowa på 1940-tallet). Denne metoden består av en første behandlingsfase med ukentlig gipsing, ofte i 6-7 uker. Før første gipsing og senere ved hvert ukentlige gipsskifte, manipuleres foten gradvis i en mere «anatomisk» posisjon. I svært mange tilfeller gjøres en mini achillestenotomi (lokalbedøvelse), etter 4-5 uker med gipsing for å få foten i best mulig anatomisk posisjon. Etter behandlingssfasen går man over til vedlikeholdsfasen, der det tilpasses en antiadduksjonsortose for å unngå tilbakefall av feilstilling. Denne ortosen skal bruke kontinuerlig i 3 måneder etter gipsing, og deretter om natten frem til 4 års alder. Barnet følges opp av barneortoped.

Det var tidligere anbefalt at gipsing ved klumpfot skulle startes første 1-2 døgn etter fødsel. Man har i dag gått bort fra å vektlegge så sterkt en slik «ekstremt tidlig start», men det anbefales at første gips anlegges innen 1-2 uker etter at barnet er født. Senere start av gips er også mulig, og ved prematuritet kan behandlingsstart utsettes i flere uker uten at det er vist å ha negativ innvirkning på sluttresultatet

Henvisning: Etter fødselen henvises barnet snarlig (samme dag/neste dag; telefonisk og skriftlig) til nærmeste avdeling med barneortoped/ortoped som har kompetanse i Ponseti metoden. Målet er at behandlingsfasen med gipsing kan startes innen 1-2 ukers alder.

Referanser

Vertikal talus = vuggemei (engelsk: rocker bottom feet)

Konveks fotsåle. Calcaneus og forfot opptrukket. Talus pronerer plantart og medialt.
Sjelden. Kan være isolert forekommende, men ses ofte i forbindelse med alvorlige kromosomfeil (trisomi 13-18 etc.)
Hvis isolert funn på barsel, henvises til ortoped for vurdering. Må ev. opereres.

Pes calcaneovalgus = hælfot

Foten ligger opp mot leggens fram- og lateralside. Foten kan ikke plantarflekteres mer enn til rundt 90 grader.
Behandling: Tøyninger daglig. Foten forventes å være normal senest etter 2-4 måneders tøyninger.

Pes adductus = metatarsus varus (forfotsadduksjon)

Addusert forfot, stortå peker medialt. Laterale fotrand er konveks, mediale fotrand konkav. Hælen i lett valgus
Henvises ortoped hvis forfoten ikke lar seg tøye ut i lett overkorrigert stilling.
Ellers er vanlig behandling tøyninger og oppfølging på helsestasjon. Be ev. fysioterapeut instruere foreldrene i tøyninger.