Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

12 Nefrologi og urologi

12.2 Peritoneal dialyse

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Indikasjon

Hvis konservativ behandling av AKI ikke klarer å kontrollere følgende:

  • Overvæsking som medfører lungeødem, hjertesvikt eller intraktabel hypertensjon
  • Intraktabel hyperkalemi eller alvorlig hyponatremi
  • Alvorlig hypoglykemi
  • Alvorlig acidose
  • Symptomatisk uremi med letargi, kramper, uremisk encephalopati
  • Alvorlig oliguri som forhindrer adekvat kaloriinntak for vekst.

Absolutte verdier for kreatinin og urea er ikke alene indikasjon for peritoneal dialyse, men ved kreatininverdier > 500 600 mikromol/l og urea verdier > 30 mmol/l må det vurderes.

Fremgangsmåte

Kontakt vakthavende nefrolog for diskusjon om indikasjon. Hvis indikasjon, kontakt urolog for å legge inn dialysekateter, dette kan evt. gjøres i lokalanestesi + morfinrus. Kateteret må ha sidehull for å sikre god drenasje. Nefrolog vil ha erfaring med denne form for dialyse og vil vanligvis kunne bistå med å finne utstyr + dialysevæske samt bistå under oppfølgingen av behandlingen.

Vedr. dialysat

Glukose er det osmotisk virksomme prinsipp i dialysevæsken. Jo mer glukose, desto mer væske trekkes. Standard dialysevæsker inneholder 1,36 %, 2,27 % og 3,86 % glukose. Man starter vanligvis med en av de to laveste konsentrasjonene. Dialysevæsken inneholder ellers elektrolytter omtrent som i plasma, med unntak av kalium. Hvis hyperkalemi er et problem starter man dialysen med et dialysat uten kaliumtilsetting. Hvis pasienten ikke har hyperkalemi tilsetter man kalium til dialysevæsken i en konsentrasjon av 3-4 mmol/l. Fordi det ofte kommer fibrinutfelling er det vanlig de første par dagene å tilsette heparin i konsentrasjon av 500 E/l dialysevæske.

Vedr. dialysemengde

Initialt små volum 15-20 ml/kg, økes til 40 ml/kg med mindre det medfører respiratoriske problemer. Hos nyfødte anbefales relativt kort instillasjonstid (1 time). En syklus kan f.eks være at væsken løper inn i løpet av 10-15 minutter, holdes inne i peritonealhulen i 30-40 minutter og tømmes ut over 10-15 minutter. Når/hvis situasjonen stabiliserer seg kan man la væsken være inne over noe lengre tid for å redusere antall sykler i døgnet. All dialysevæske må gå gjennom væskevarmer!
NB. Peritoneal dialyse (PD) utføres med maskin. ”PD-sykepleier” fra nefrologisk seksjon vil kunne være behjelpelig.

Se god bruksanvisning i Veileder i Akutt pediatri, 3. utgave 2015