Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

20 Føde- og barselrutiner

20.9 Medikamenter og amming, hva sier RELIS?

Generelt: Mengden legemiddel et barn får i seg gjennom morsmelken oppgis ofte som maternal vektjustert dose, eller % relativ infant dose (RID). Dette beregnes slik:

RID (%) = (barnets dose via melk per kg / maternal dose per kg) x 100

Beregning av RID forutsetter at konsentrasjonen av legemiddel i melken er kjent. Denne typen data mangler for veldig mange legemidler, men er kjent for noen. Den totale mengden legemiddel barnet får i seg tar utgangspunkt i et inntak på 150 ml melk per kg kroppsvekt. Ved RID > 10 % anses det generelt å være en reell risiko for farmakologisk påvirkning av barnet. Når barnet er født prematurt eller sykt eller legemidlet er toksisk bør grensen settes lavere (1).

Det er svært få legemidler som er kontraindisert ved amming, men i mange preparatomtaler (Felleskatalogen) frarådes behandling av ammende på et "føre-var"-grunnlag fordi verken overgang i morsmelk eller effekter på diebarnet er tilstrekkelig studert. Fordelene ved å amme anses generelt som store, og det er derfor sjelden grunn til å fraråde amming selv om mor behandles med legemidler.

Hvis man er i tvil om mor kan amme når hun bruker medikamenter slås det oppi relevante lærebøker eller man tar kontakt med RELIS.
https://relis.no/sok/#?filterQueries=categoryNames:GRAVIDITET&sortByDate=false&currentPage=0
Mødrene kan selv også undersøke dette på «Trygg mammamedisin»
https://www.tryggmammamedisin.no/