Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

3 Invasive og praktiske prosedyrer

3.6 Intraossøs nål

Sist faglig oppdatert: 15.01.2023

Claus Klingenberg, Anne Lee Solevåg og Jannicke H. Andresen

Ved sirkulatorisk kollaps kan det i noen tilfeller være umulig å etablere annet enn intraossøs (IO) tilgang. Dette er sjelden, og rett etter fødsel vil alltid navlevenekateter være førstevalg for rask infusjon. 

Utstyr

 • Intraossøs nål (obs, korrekt dimensjon for nyfødt, for eksempel Argon Bone marrow Aspiration Needle 15 ga x 2,68 in)
 • Sterile vaskekompresser/tupfere
 • Treveiskran
 • Ev. glass til blodprøver (inkl. blodkultur)
 • Ha klar medikamenter/infusjonsvæsker/blodprodukter som skal gis

Prosedyre og observasjon

 • Desinfiser huden 
 • Dersom våkent barn – bedøv med lidokain 5 eller 10 mg/ml uten adrenalin i hud og ned mot periost. Husk maks 3–4 mg/kg av lidokain. 
 • Foretrukket innstikksted er anteromediale flate av proksimale tibia (ca 1–2 cm under tuberositas tibiae). Alternativt kan man punktere distale femur.
 • Det gjøres kun ett-1 punksjonsforsøk per ben. Nålen bør føres inn manuelt (ikke bruk drill). Vær oppmerksom på at nyfødte har relativ bred cortex og smal beinmarg. Nålen kan også føres for langt og gå gjennom knokkelen.
 • Aspirer blod/beinmarg, etter punksjon av cortex, for å verifisere rett plassering.
 • Overvåk nøye IO nål plassering og den ekstremiteten der nålen står. Ved hevelse eller dårlig sirkulasjon skal IO-nål straks fjernes.
 • Alle medikamenter som kan gå IV kan gå IO. Blodkultur kan tas fra IO hvis nødvendig.

Komplikasjoner (kan være svært alvorlige!)

 • Ekstravasering med kompartment syndrom og amputasjon er rapportert. Man skal unngå langvarige infusjoner, spesielt med pressor/vasoaktive medikamenter, via IO nål. 
 • Osteomyelitt

Referanser

 1. Aziz K et al. Part 5: Neonatal Resuscitation 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Pediatrics. 2021;147(Suppl 1):e2020038505E. 
 2. Suominen PK, et al. Intraosseous access in neonates and infants: risk of severe complications - a case report. Acta Anaesthesiol Scand. 2015;59:1389-93
 3. Oesterlie GE, et al. Crural amputation of a newborn as a consequence of intraosseous needle insertion and calcium infusion. Pediatr Emerg Care. 2014; 30: 413-4

Publisert 2021: Claus Klingenberg og Solveig Marianne Nordhov