Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

4 Infeksjoner

4.14 Hepatitt B – perinatal smitte/infeksjon

Sist faglig oppdatert: 15.03.2023

Claus Klingenberg, Jannicke H. Andresen og Margrethe Greve-Isdahl

Bakgrunn

 • Hvis mor får hepatitt B i svangerskapet eller er kronisk bærer (HBsAg positiv med eller uten positiv HBeAg) vil barnet være eksponert for smitte før/under og etter fødselen. 
 • Risiko for smitte er høyest hvis mor også er HBeAg positiv og har høy virusmengde (spesielt høy risiko ved HBV DNA ≥ 106 kopier/ml). 
 • Gravide med kronisk hepatitt B og som ikke allerede står på antiviral behandling, anbefales henvist til spesialist i infeksjonssykdommer innen utgangen av 2. trimester. Ved høy virusmengde tilbys antiviral behandling fra gestasjonsuke 30–32 for å redusere virusmengde perinatalt og dermed risiko for smitteoverføring, se «Virale Infeksjoner hos gravide, hepatitt B»    
 • I tilfeller hvor mor er både HBsAg positiv og HBeAg positiv vil 70–90 % av de nyfødte barna smittes perinatalt med mindre forbyggende tiltak iverksettes. Av de barna som ev. smittes vil ca 90 % bli kroniske bærere av HBsAg.

Hepatitt B-vaksine ble innført i det norske barnevaksinasjons-programmet for alle barn født fra og med 1. november 2016. Hepatitt B vaksinen gis som ledd i en kombinasjons-vaksine (DTP, polio, H. influenza B og HBV) ved 3-, 5- og 12 måneders alder. Barn av hepatitt B-positive mødre skal ha tilleggsdoser (se nedenfor).

Behandling og oppfølging

Profylakse og oppfølging; generelt

 • Hepatitt B-immunglobulin og vaksine gir 85–95 % beskyttelse mot hepatitt B smitte når det er gitt til rett tid etter fødsel.
 • Mors blod vaskes alltid godt av barnet like etter fødsel, og spesielt før injeksjoner av vitamin K, immunglobulin og vaksine.
 • Se ellers «Virale Infeksjoner hos gravide, hepatitt B» om smittevern tiltak
 • Amming: Ingen restriksjoner når barnet er vaksinert.
 • Jordmor er ansvarlig for hepatitt B vaksinasjon som gjøres på fødeavdelingen. Gi alltid også beskjed til helsestasjonen om plan for videre vaksinering.

Indiksjon for vaksinasjon av barn av mødre med smittsom hepatitt B infeksjon. Gis der mor er:

 • Kjent HBs-Ag positiv
 • Har ukjent Hepatitt B-status (men kommer fra land utenfor lavendemiske områder)
 • Har okkult hepatitt B (dvs hepatitt B core-antistoff alene positiv eller HBV-DNA-PCR positiv, men ikke HBs-Ag positiv) 

Praktisk gjennomføring

 • Så snart som mulig etter fødsel, senest innen 24 timer, startes hepatitt B vaksinasjon. Vaksinen (Engerix-B® 0.5 ml = 10 mikrogram) settes i.m. i det ene låret
 • Samtidig med første vaksinedose gis spesifikt hepatitt B-immunglobulin (Umanbig®; 30–100 IE/kg, normalt gis 1 ml (180 IE) til barn født nær termin) i.m. i det andre låret. 
  • Til barn med fødselsvekt < 1500 g gis halv dose (0,5 ml = 90 IE)
 • Andre dose enkeltkomponent hepatitt B-vaksine skal gis ved 4-ukersalder. Husk å gi beskjed til helsestasjonen om dette! Hvis barnet er fortsatt innlagt, må vaksine gis på sykehus (for eksempel premature barn). 
 • Etter de to tidlige dosene med hepatitt B-vaksine, kan disse barna videre følge det samme vaksinasjonsregimet som alle andre barn. Det vil si at de får hepatitt B-vaksine (kombinasjons- vaksine) ved 3-, 5- og 12-månedersalder, til sammen 5 doser hepatitt B-vaksine.
 • Pasienten innkalles til kontroll på enten Barnepoliklinikken eller hos fastlegen ved 13–15 måneders alder. Serologiprøve skal tas 1–3 måneder etter avsluttet vaksinering for beste vurdering av vaksinerespons. Ta opp anamnese på vaksineoppfølging. Kontroller anti-HBs og HBsAg i serum med tanke på om pasienten er beskyttet av vaksinen eller evt. smittet til tross for vaksinering.
  • Hvis anti-HBs > 10 IU/l ansees dette som uttrykk for vellykket vaksinering.
  • Hvis HBsAG er positiv indikerer dette smitte/kronisk bærerskap og barnet følges opp videre.
  • Hvis anti-HBs < 10 IU/l og HBsAg er negativ bør barnet få tre nye vaksinedoser

Referanser

 1. Forebygging av hepatitt B. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig retningslinje-for-barselomsorgen nytt-liv-og-trygg-barseltid-for-familien
 2. Veronese P et al. Prevention of vertical transmission of hepatitis B virus infection. World J Gastroenterol. 2021; 14;27:4182-4193.
 3. Schillie S et al. Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Recomm Rep. 2018; 12;67(1):1-31.
 4. Schillie S et al. Outcome of Infants Born to Women Infected With hepatitis B. Pediatrics 2015; 135
 5. Pramana I et al. Should newborns of mothers with isolated antibodies to hepatitis B core antigen be immunised? Arch Dis Child 2014; 0:1-2
 6. Koneru A et al. National Perinatal Hepatitis B Prevention Program: 2009 – 2017. Pediatrics. 2021; 147: e20201823.
 7. Waitz M et al. Hepatitis B Postexposure Prophylaxis in Preterm and Low-Birth-Weight Infants. AJP Rep. 2015; 5:e67-e72.
 8. Human hepatitis B specific immunoglobulin for hepatitis B post-exposure prophylaxis (September 2022). https://www.gov.uk/government/publications/immunoglobulin-when to-use/hepatitis-b-immunoglobulin-issued-march 2021#:~:text=HBIG%20should%20be%20given%20by,while%20waiting%20for%20HB G%20administration.
 9. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de enkelte-sykdommene/hepatitt-b-vaksinasjon-og-hepatitt-/
 10. FHI. Hepatitt B vaksine. Oppdatert 04.10.2022. https://www.fhi.no/nettpub/ncd/vaksine/hepatitt/

Versjon 2021: Claus Klingenberg og Margrethe Greve-Isdahl