Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

4 Infeksjoner

4.24 Anbefalinger om vaksinasjoner

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Tuberkulose

I mange land i verden hvor forekomsten av tuberkulose er høy gis BCG vaksine til alle barn i nyfødtperioden. BGG vaksinen er vist å beskytte mot alvorlige former for tuberkulose i småbarnsalderen. FHI har fra høsten 2014 anbefalt at BCG vaksine til barn født av foreldre fra land hvor det er høy forekomst av tuberkulose skal gis ved rundt 6 ukers alder.

Følgende barn anbefaler vi at BCG vaksineres:

  • Innvandrerbarn som fødes i Norge av foreldre fra land hvor det er høy forekomst av Tuberkulose. Se www.fhi.no for liste over hvilke land det gjelder.

Rotavirus- vaksine

Vaksinen Rotarix® er godkjent for premature barn med gestasjonsalder (GA) minst 27 uker dersom barnet er klinisk stabilt, tåler enteral ernæring, og det ikke foreligger kontraindikasjon mot vaksinasjon. I utgangspunktet bør premature barn få rotavirusvaksine som anbefalt, også de som er inneliggende på sykehus ved anbefalt alder for vaksinasjon. Anbefalinger:

  • Rotavirusvaksine skal tilbys alle barn født fra og med 27 ukers gestasjonsalder.
  • Første dose rotavirusvaksine skal gis mellom 6- og 12-ukers kronologisk alder så fremt barnet tåler enteral ernæring. Første dose skal ikke gis etter alder 12 uker + 0 dager.
  • Andre dose skal gis senest 16 uker + 0 dager. Minste anbefalt intervall mellom dosene er 28 dager.
  • Det er ikke nødvendig med andre smittevernrutiner enn alminnelig håndhygiene ved stell av barn som har fått rotavirusvaksine.
  • Premature barn født ≤ 28 ukers gestasjonsalder som fortsatt er innlagte på sykehus eller har kjent apnétendens bør overvåkes i 24 timer etter vaksinasjon.

Ekstra dose seksvalent vaksine til premature barn født før uke 32

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-premature/#ekstra-dose-seksvalent-vaksine-til-premature-barn-foedt-fr-uke-32

(Teksten under er hentet fra FHI sine hjemmsider)

Forekomsten av kikhoste og risikoen for hospitalisering er høyere hos premature enn hos fullbårne barn. Særlig barn som er født før svangerskapsalder 32 uker trenger tidlig beskyttelse mot kikhoste. Smitte kan i uheldige tilfeller skje straks barnet kommer hjem til familien. Allerede etter første vaksinedose reduseres risikoen for alvorlig forløp av kikhoste. Premature født før 32 ukers alder (GA 32+0) skal derfor tilbys en ekstra dose med vaksine mot kikhoste (dose 0) ved 6 til 8 ukers alder. Det er den seksvalente vaksinen mot difteri-stivkrampe-kikhoste-polio-Hib og hepatitt
B-vaksine som skal benyttes. Anbefalingen ble gjeldende fra 1. mai 2019 og er en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Dosen bør gis før utskriving fra sykehus der det er mulig. Barnets behandlende lege kan beslutte å utsette vaksinasjon dersom det ved planlagt vaksinasjonstidspunkt foreligger kontraindikasjoner.
Det bør gå minst 4 uker mellom den ekstra dosen og den påfølgende vaksinedosen ved 3 md alder. Dose 0 med seksvalent vaksine kan gis samtidig med BCG- og rotavirus vaksine på konsultasjonen ved seks ukers alder.

Samhandling mellom sykehus og helsestasjon

For barn som har vært innlagt på nyfødtavdeling bør epikrisen inneholde tydelige opplysninger om hvilke vaksiner som er gitt under oppholdet, om barnet skal følge det vanlige barnevaksinasjonsprogrammet videre, og om det er behov for overvåking/observasjon etter vaksinasjon utover det som er rutine i helsestasjonstjenesten (20 minutter etter at vaksine er gitt).
Bestilling og administrering av vaksiner gitt til inneliggende barn er barnets behandler ved nyfødtavdelingens ansvar. All vaksinasjon skal registreres i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Elektronisk vaksinemelding er å foretrekke, men det er også mulig å registrere på papirskjema.

Dersom barnet er utskrevet før tidspunkt for dose 0, skal barnet få tilbud om den ekstra vaksinedosen på helsestasjonen, såfremt det ikke er behov for overvåking eller observasjon utover det som er rutine for helsestasjonstjenesten. Eventuelle avvik fra anbefalingen om observasjon av barn som er født før GA 30+0 uker eller GA 30-32 med signifikant komorbiditet bør være tydelig dokumentert i journal av behandlende lege.

Overvåking etter vaksinasjon med injeksjonsvaksine

Noen premature barn har økt risiko for apnø og bradykardi kort tid etter vaksinasjon med injeksjonsvaksine. Dette gjelder:

  • premature barn født før GA 30+0 uker
  • premature barn født før GA 32+0 uker med alvorlige tilleggslidelser (kardiorespiratoriske instabilitet, tidligere sepsis, langvarig respirasjonsstøtte (CPAP/respirator))

Disse barna bør overvåkes i sykehus minst 48 timer etter første vaksinedose. Det anbefales overvåking med saturasjonsmåling og/eller annen kardiorespiratorisk overvåking. Et eventuelt avvik fra disse rutinene kan vurderes individuelt av nyfødtlege der barnet er innlagt.
Dersom det observeres apne og bradykardi etter første vaksinedose, bør ansvarlig lege vurdere behovet for reinnleggelse eller utvidet observasjon i forbindelse med neste vaksinedose.
Friske spedbarn med GA over 30 uker kan vaksineres på helsestasjonen ved ca. 6-8 ukers alder og trenger ikke overvåkes spesielt etter vaksinasjon, men kan følge vanlige helsestasjonsrutiner.

Videre vaksinasjon

Barnet skal følge det ordinære barnevaksinasjonsprogrammet videre med difteri-stivkrampe-kikhoste-polio-Hib hepatitt B-vaksine og pneumokokkvaksine ved 3, 5 og 12 måneders kronologisk alder, og rotavirusvaksine ved 3 måneders kronologisk alder (figur 1). Det bør gå minst 4 uker mellom den ekstra dosen (dose 0) difteri-stivkrampe kikhoste-polio-Hib-hepatitt B-vaksine og neste dose i barnevaksinasjonsprogrammet.

For

 

navn

 

ber vi om at Helsestasjonen følger opp/gir følgende vaksiner:

 Hepatitt B vaksine (Engerix B "SKB" - 0,5 ml)

Batchnr.:…………dato:……………

Fått første dose på barsel/Nyfødt Intensiv (mor med smitteførende hepatitt B)
Vi anbefaler at neste dose gis ved 4-ukers alder, og at barnet deretter følger vanlig vaksinasjonsprogram.

 

 BCG vaksine
Vi anbefaler at BCG vaksinen settes av helsesøster ved alder 6 uker
(evt. noe senere hvis barnet først utskrevet fra Nyfødt Intensiv etter 6 ukers alder). 

 

Rotavirusvaksine (Rotarix ”GSK”, oral applikator, 1,5 ml)

Batchnr.:…………dato:……………

Batchnr.:…………dato:……………

 Fått første dose vaksine på Nyfødt Intensiv
 Fått andre dose vaksine på Nyfødt Intensiv

 

Seksvalent vaksine mot difteri-stivkrampe-kikhoste-polio-Hib og hepatitt B

Batchnr.:…………dato:……………

 Fått første dose vaksine på Nyfødt Intensiv