Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

4 Infeksjoner

4.15 Hepatitt C – perinatal smitte/infeksjon

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Claus Klingenberg

Bakgrunn

Hepatitt C virus (HCV) spres ved blodsmitte (obs. sprøytemisbrukere). Seksuell og annen kontakt-smitte forekommer, men det er svært lav risiko. Risikoen for overføring fra HCV antistoff positiv mor til barn er sannsynligvis rundt 4–5 %, men høyere (kanskje 20 %) hos kvinner som er ko-infektert med HIV og HCV. Det er ikke funnet noen sammeheng mellom HCV-genotype og risiko for vertikal transmisjon.

Risikoen for smitte er størst hvis mor er HCV-PCR positiv, mens det ikke er påvist vertikal smitte fra HCV-PCR negative kvinner. Man antar at 30–50 % av smitten skjer in utero og resten i tiden rundt fødsel. Elektiv sectio har imidlertid ikke redusert smittefrekvens og per i dag gjelder ingen spesielle anbefalinger vedrørende forløsningsmåte.

Selv om virus har vært påvist i morsmelk er dette i så små mengder og virus blir trolig inaktivert av magesaft slik at mødre trygt kan amme forutsatt de ikke har sprekker/såre brystvorter som blør. I slike tilfeller bør man vurderer å bruke skjold eller die fra det andre brystet en periode til sprekker/sår er tilhelet.

Videre prognose: Vertikal smitte (mor-barn) gir persisterende HCV-infeksjon hos minst 85 %. Barn smittet parenteralt i 1. leveår (ikke vertikalt/perinatalt) har sannsynligvis høyere grad av viral clearance.

Påvisning av maternell bærertilstand: Mødre med risikofaktorer undersøkes for HCV antistoff i svangerskapet. Ved pos. HCV-antistoff bør HCV-PCR undersøkes ved 2 anledninger i svangerskapet, siste gang så nær opp til termin som mulig. Ved 2 negative HCV-PCR undersøkelser i svangerskapet kan man i praksis se bort fra mulighet for vertikal smitte.

Profylakse mot overføring til barnet/andre barn

  1. Mors blod vaskes godt av barnet like etter fødsel, spesielt før injeksjon av vitamin K.
  2. På Nyfødt Intensiv: Personalet bruker hansker så lenge barnet er tilsølt av mors blod, ved blodprøvetaking o.l. risiko for blodsmitte (som for hepatitt B)
  3. Mor skal informeres om at det er ingen sikre bevis for at HCV overføres via morsmelk. Hun kan derfor med all sannsynlighet amme trygt, se over.

Oppfølging av barn til mødre som har eller har hatt hepatitt C (positive HCV-antistoffer)

Hvis mor har to negative HCV-PCR prøver tatt under/mot slutten av svangerskapet er det i utgangspunktet ikke nødvendig med oppfølging av barnet. Imidlertid er det langt fra alltid dette er tatt eller at man finner dokumentasjon på dette i pasientjournal. Hvis mor har påvist positive HCV-antistoffer og/eller positiv HCV-PCR skal barnet følges opp:

  • Alternativ 1: HCV-antistoffer tas ved 18 måneders alder, dersom negativ kan kontrollene avsluttes. Ved positive antistoffer ved 18 mnd. alder testes barnet med HCV-PCR og følges opp videre av spesialist.
  • Alternativ 2 («tidlig avklaring»): HCV-PCR tas to ganger i løpet av første 6–9 levemåneder, f.eks rundt 2–3 og 4–6 mnd alder. Dersom begge disse PCR undersøkelsene er negative kan kontrollene avsluttes. NB ved alternativ 2 skal man ikke ta HCV antistoffer, da maternelle antistoffer kan påvises i opp til 18 måneders alder. Påvisning av positive HCV antistoffer i første leveår kan derfor ikke si noe om vertikal smitte.
  • Hvis barnet viser seg å være smittet følges det opp videre jfr. anbefalinger i Veileder i Generell Pediatri.

Referanser

  • Indolfi G et al. Perinatal transmission of hepatitis C virus infection. J Med Virol. 2009; 81: 836-43
  • Mok et al. When does mother to child transmission of hepatitis C virus occur? Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2005; 90: F156-60
  • Virale hepatitter, Gen veileder i Pediatri 2019