Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

20 Føde- og barselrutiner

20.3 Undersøkelse av nyfødte på barselavdelingen

Sist faglig oppdatert: 12.10.2023

Astri Lang, Claus Klingenberg, Beate Horsberg Eriksen, Jannicke H. Andresen, Anne Lee Solevåg og Kristin Brække

  • Barnelegeundersøkelsen av nyfødte på barsel utføres av lege fra barne-/nyfødtavdeling på barselavdeling/barselhotell en gang daglig til faste tidspunkt. 
  • I henhold til HDir barselretningslinjer gjøres denne undersøkelsen i løpet av første til tredje levedøgn. Tidspunktet praktiseres noe ulikt ved forskjellige sykehus. 
  • Hvis mor ønsker å reise hjem før tidspunkt for vanlig barselundersøkelse vises det til lokale rutiner: mange sykehus har utarbeidet sjekklister for tidlig hjemreise. Barnet som sendes hjem før ordinær barselundersøkelse må oppfattes friske, ha normal SpO2 screening resultat/ev. normal TVS-screening for hjemreise. Barnet kommer da tilbake for legeundersøkelse, nyfødtscreening og hørselstest etter 48 timers alder.

Forberedelse

Se gjennom helsekort for gravide og elektronisk fødejournal mhp problemstillinger som krever oppfølging etter fødsel.

Svangerskapet: Relevant sykdom, medikamentell behandling av mor i svangerskapet, serologiske prøvesvar (HIV, Hepatitt B etc), prenatale ultralydfunn (utvidet nyrebekken, etc.)

Fødsel: Fødselsmåte, komplikasjoner, Apgar

Forløp etter fødsel: SpO2/TVS målinger, blodsukker (hvis målt). Bekymringer eller observasjoner fra pleiepersonell/foreldre. Spør gjerne foreldre om: Komplikasjoner eller spesiell bekymring for barnet i svangerskapet. Arvelighet på tilstander som krever oppfølging i nyfødtperioden (f.eks hoftedysplasi).

Gjennomføring av nyfødtundersøkelse

Hygiene: Vask hendene, ren undersøkelsesbenk, bytt klede og sprit stetoskop mellom hvert barn.

Det kan være lurt å begynne med følgende undersøkelser mens barnet er rolig:

Hjerte: Lytte på hjerte/lunger (bruk ev. foreldrenes finger som smokk). 1. og 2. tone hørbar? Frekvens? Lytt også i flanken, ev. på ryggen. Bilyd

Lunger: Normal resp. lyd på begge lungene, symmetriske thoraxbevegelser? Ubesværet og normal respirasjonsfrekvens? Ved undersøkelse de første timer etter fødselen, kan det være en del slimlyder. Det har ingen betydning når ungen har det bra, puster ubesværet og ellers fremstår frisk.

Rød refleks: Infeksjoner? Konjunktival blødning er vanlig - ingen behandling. Medfødt katarakt? Henvises øyelege for rask vurdering. Bør også vurderes på nyfødtintensiv (Down syndrom, metabolsk sykdom)? Dersom en av foreldrene har hatt retinoblastom skal barnet henvises øyelege.

Lyskepuls: Er den palpabel? Undersøkelsen er krevende å få til hvis barnet er urolig - la ev. barnet få suge på en finger. Tilstrekkelig å kjenne på en side.

Deretter fortsetter en fra «topp til tå», men benytt muligheten til å improvisere når det er nyttig.

Generell observasjon: Tonus, spontan aktivitet, nyfødtreflekser, farge, pustemønster, dysmatur/prematur hud, urin, avføring. Obs: Gulsott, cyanose, hypotoni, sitringer, pressende/klynkende/anstrengt respirasjon? Inndragninger? Kvalme? Virker ungen fornøyd, eller irritabel?

Hode: Form, størrelse (hodeomkrets tas direkte etter fødselen), fontaneller, ansiktsform. Stigmata? (Downs syndrom, Føtalt alkoholsyndrom, etc?) Avvikende hodeform? Skille mellom misdannelse, deformasjon og ekstrakranielle hevelser. Markerte suturer kan kjennes ved overlappende benplater, vanlig de første par døgn. Kraniosynostose? Mer avvikende hodeform, man kjenner ikke den typiske kanten som ved overlappende benplater. Benplater ikke mobile. Ev. konferer bakvakt til å vurdere om det er behov for henvisning til radiologiske undersøkelser.

Ørene: Form, brusk (modenhetsgrad). Ekstra vedheng? Små vedheng knyttes av. Få knuten så nær basis som mulig. Et bredbaset vedheng skal fjernes av kirurg for best kosmetisk resultat. Fastlegen kan henvise for kirurgisk fjerning når barnet blir større.

Nese: God åpning på begge sider. Ved tegn på septumdeviasjon henvis ØNH.

Hud: Fødselsmerker, hematomer, infeksjoner, hudforandringer (petekkier i ansikt kan oppstå, spesielt dersom ungen har stått over en ri etter at hodet ble forløst.) Føflekker: Bare store pigmentnevi (mørke brune) trenger å henvises hudavdelingen. Naevus flammeus: Et hemangiom (purpurrødt) som er til stede ved fødselen ofte halvsidig i ansiktet. Skal henvises hudlege (NB! ikke «storkebitt»). Dermal melanocytose (tidligere kalt mongolflekk) vanlig hos barn av foreldre med mørkere hudfarge og ofte på nedre del av rygg/på setet, men kan også være på ben/armer. Gulsott.

Munn: Ganespalte, leppespalte? Tenner som er til stede ved fødsel er man nå mer tilbakeholdne med å trekke, med mindre de er helt løse. Hvis problemer ved amming, ev. henvis lokal ØNH avdeling. Stramt tungebånd?

Hals: Se/kjenn etter hevelser, fistler, cyster. Torticollis pga. feilstilling i svangerskapet eller blødning i M. sternocleidomasteoideus: henvises fysioterapeut på helsestasjon.

Kragebein: Tegn på claviculabrudd? (Smerter, krepitasjoner, hevelse, feilstilling)

Overekstr.: Normale reflekser, symmetrisk bevegelighet, spontan aktivitet. Hudfurer i hendene (det nytter oftest ikke å prøve og åpne hendene, for da klyper ungen hånden sammen som en refleks). Plexusskade. Syndaktyli, tommeldeformiteter, polydaktylier. Humerusfraktur.

Thorax: Form, symmetri, kjenn ev. på brystvortene (modenhetsgrad).

Abdomen: Form, utspilt? Navlen. Undersøk på lever- og miltforstørrelse. Det er vanligvis lettere å undersøke magen når en løfter begge ben med en hånd og får bekkenet litt fra underlaget/flektert i hoften. Nyrene: Rectusmuskulatur ofte såpass myk og ungen har spist så lite at du klarer å undersøke nyrelosjene bra.

Genitalia: Jenter: Normale genitalia? Slim og ev. litt blod er normalt. Hymenal tag (slimhinnefold ut fra vaginalåpning) vanlig og ufarlig. Vil forsvinne av seg selv. Gutter: hypospadi, testikkelretensjon, hydrocele testis (bruk lommelykt til å lys gjennom). Uavklart kjønn

Anus: Har ungen hatt bek? Er det normal analåpning?

Underekstr.: Stilling både i knær, hæl, og forfot. Medfødte fotdeformiteter. Ekstra tåanlegg? Syndaktyli mellom 2–3 tå er vanlig og henvises vanligvis ikke.

Ryggen: Lettest å undersøke når du løfter ungen opp og holder ungen på en hånd/eller legger på magen: Tonus, reflekser, symmetri, normal ryggrad. Sacrococcygeale pits/sakral dimple: Vanligvis «simple dimple» Dimpel <5mm i diameter; <25 mm fra anus, ingen behåring, i midtlinjen, normal nevrologisk us. Ved større forandringer/nevrologiske avvik se Lukket spinal dysrafisme/spinal bifida oculta

Hoftene: Barlow/Ortolani-test.  Dersom tvil - få en mer erfaren kollega til å kontrollere funnet ditt, ev bestill UL hofter. Hofteleddsdysplasi.

Andre relevante kapitler i NBF veileder

Kap. 4: Kongenitte infeksjoner:
Hepatitt B, Hepatitt C, HIV, Rutiner for BCG og hepatitt B vaksinasjon, Konjunktivitt, vannkopper
Kap. 9. Nevrologi: Kramper/anfall, floppy infant etc.
Kap. 12. Nefrologi og urologi: Prenatalt påvist utvidet nyrebekken

Dokumentasjon

Fyll inn relevante funn i elektronisk fødeprogram. Data fra fødeprogram går som melding til medisinsk fødselsregister og genererer ofte «epikrise» til foreldre og helsestasjon. Vurder behov for eget notat i pasientjournal (med kopi fastlege/helsestasjon) for tilstander som krever oppfølging etter hjemreise.

Diagnoser og koder på barsel

Neonatale diagnosekoder i ICD-10

Når barnet er undersøkt, skal relevante ICD10-koder føres i elektronisk fødejournal. Våre diagnosekoder er grunnlaget for kvaliteten på Medisinsk fødselsregisters (MFR) statistikker! Riktig og etterrettelig koding er viktig for å dokumentere misdannelser (MFR) og fakturere (DRG).

Prinsipper:

  • Først vekt og gestasjonsalder ved prematuritet
  • Lurt å kode når du undersøker og finner en misdannelse (bruk kortdiagnoselisten og slå ev. opp i FINNKODE for å få nøyaktig koding på andre siffer av for eksempel hypospadier, leppeganespalte)
  • Overprøv automatiske koder dersom det ikke er grunnlag for disse

Referanser

  • Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. IS-2057. Helsedirektoratet 2014.
  • Newborn and Infant physical examination (NIPE) screening programme handbook 2021
  • The Royal Australasian College of Physicians (RACP): Paediatrics and Child Health Division. Examination of the newborn. 2009
  • Potter L. Newborn assessment guide (NIPE) OSCE guide. [Internet]. 2021